1.Yarıyıl Dersin Kodu İKT101-1994 Dersin Adı

advertisement
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ
1.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
İKT101-1994
İktisada Giriş I
İktisadi sorun, arz ve talep, piyasa dengesi, esneklikler, tüketici dengesi,
üretim yöntemi ve maliyetleri, tam ve eksik rekabet piyasaları.
İKT105-1994
İktisatçılar İçin Matematik I
Reel Sayılar ve özellikleri, Üslü ve köklü ifadeler, Polinomlar, Lineer ve
ikinci
dereceden
denklemler,Eşitsizlikler,
ikinci
dereceden
eşitsizlikler,Mutlak değer,fonksiyonlar, dik koordinat sisteminde basit
grafikler,İki bilinmeyenli iki doğrusal denklem sistemi ve
uygulamaları,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Limit ve süreklilik Türev
ve türev alma kuralları,Türevin geometrik yorumu, kapalı fonksiyonların
türevleri,Yüksek mertebeden türevler,Türevin uygulamaları,Minimummaksimum problemleri, Minimum-maksimum probleminin ekonomiye
uygulaması, Asimtotlar ve grafik çizimleri, Belirsizlikler ve L'Hospital
kuralı
İKT107-2011
Genel İşletme
İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması,
işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme
kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım
projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama
fonksiyonu, finans fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu,
muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme
fonksiyonu.
İKT109-1994
Hukukun Temel Kavramları
Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve
hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun
doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel
hukuk ayrımı, 1982 Anayasası çerçevesinde Türk hukuk sisteminin genel
ilkeleri.
İKT121-2011
Genel Muhasebe I
Muhasebe, belgeler, hesap ve kayıt yöntemleri, bilanço ve gelir tablosu,
ticari malları kaydetme yöntemleri, defter tutma ve tutulacak defterler,
katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, dönem başı işlemleri ve
dönem içi işlemler, aktif, pasif, gider gelir hesaplarının işleyişi, dönem
sonu işlemeleri, kayıt hataları ve düzeltme yolları, bir işletmede
olabilecek her türlü işlemeleri kapsayacak geniş ve sayısal uygulama
örnekleri.
İKT191-1994
Türk Dili I
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma
1
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
2.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) ; iyi bir
konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu,
tonlama, duraklama; diksiyon vb.) . Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma;
hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması;
amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama,
metni yazma; konuşmanın sunuluşu) . Konuşma türleri: (karşılıklı
konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum,
bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma,
iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon
konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak
katılma v.b.) . Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma
örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları,
konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
İKT193-2010
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Osmanlı döneminden devralınan siyasi sosyal, hukuk, iktisadi alanlarda
yapılan inkılaplarla, Türk milletinin çağdaş ve modern hale gelişini
değerlendirmek
İKT197-1994
İngilizce I
Duygu ve düşünceler temel düzeyde yazı ve sözle ifade edilebilir;
okuma ve dinlemeler anlaşılabilir; karşılıklı iletişimin İngilizce olarak
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.
İKT102-1994
İktisada Giriş II
Milli gelir, toplam arz ve toplam talep, mal piyasası dengesi, makro
denge, parasal sistem, para ve maliye politikaları, büyüme ve
uluslararası ticaret konuları yer almaktadır.
İKT110-2011
İktisat Tarihi
Dünya ekonomik tarihinde rolü olan kurum ve olaylar
İKT114-1994
Anayasa Hukuku
Bu dersin içeriğinde, anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa
Hukuku’na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
İKT116-2000
İktisatçılar İçin Matematik II
Sayı dizi ve serileri; kuvvet serileri ve yakınsaklık; taylor ve maclauren
serileri; belirsiz integral ve temel integral kuralları, değişken değiştirme
yöntemi; kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemi; belirli
integral ve alan hesabı; belirli integralin ekonomide uygulamaları
(üretici tüketici rantı,); çok değişkenli fonksiyon kavramı ve kısmi türev;
zincir kuralı ve uygulamaları; ekstremumlar, lagrange çarpanları
yöntemi; iki katlı integraller; matrisler ve matris işlemler; determinant
ve özellikleri; lineer denklem sistemlerinin çözümleri; doğrusal
programlama.
2
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
3.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
İKT122-2011
Genel Muhasebe II
Envanter, değerleme, aktif, pasif, gider ve gelir hesaplarının
envanterleri, gelir tablosu ile bilanço hesaplarının incelenmesi, nazım
hesaplar, çeşitli uygulamalar.
İKT196-1994
Temel Bilgi Teknolojisi
Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar
bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama
ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve
bilişim sistemlerinin gelişim süreci, bilgi teknolojilerindeki yönelimler,
Güncel MS Windows ve MS Office sürümlerinin kullanımı
İKT192-1994
Türk Dili II
Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve
işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı
açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel
kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve
bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler
yetiştirmektir.
İKT194-2010
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Osmanlı döneminden devralınan siyasi sosyal, hukuk, iktisadi alanlarda
yapılan inkılaplarla, Türk milletinin çağdaş ve modern hale gelişini
değerlendirmek
İKT198-1994
İngilizce II
Duygu ve düşünceler temel düzeyde yazı ve sözle ifade edilebilir;
okuma ve dinlemeler anlaşılabilir; karşılıklı iletişimin İngilizce olarak
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.
İKT201-1994
Mikro İktisat I
İktisadi Analiz, Tüketici ve Üretici Dengesi, Arz ve Talep Fonksiyonları,
Esneklik Türleri, Maliyetler.
İKT207-201
Ticaret Hukuku
Ticari işletme ve tacir kavramı, Şirket türleri, Kıymetli evrak türleri
İKT209-1994
İstatistik I
Tanımlayıcı istatistik, olasılık teorisi, raslantı değişkenler, olasılık
dağılımları, örnekleme teorisi ve merkezi limit teoremi
İKT213-1999
Makro İktisat I
Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik,
makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık
3
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
4.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri,
toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri,
büyüme teorileri
İKT217-2011
Türkiye İktisat Tarihi
Eski Türk ve Osmanlı iktisadi yapısının klasik, temel kurumlarını
içermektedir
İKT251-2011
(S)Matematiksel İktisat I
Türev ve türev alma kuralları, integral, tüketici fayda teorisi, kar
maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu ve uygulamaları, kısıtlı
maksimizasyon ve minimizasyon ve bazı seçilmiş mikro ve makro
ekonomi konularının matematiksel uygulamaları.
İKT253-2011
Tarım Ekonomisi
Temel ekonomik kuramlar yardımı ile tarımsal üretimde girdi ve çıktı
arasındaki ilişkinin açıklanması. Azalan verimler kanunu. Tarıma devlet
müdahalesi,
İKT255-2011
İktisadi Sistemler
Liberalizm, kapitalizm ve sosyalizm temelinde dünyada rağbet görmüş
ve gören tarihsel ve güncel diğer sistemler
İKT297-2011
(S)Mesleki İngilizce-I
Öğrencilerin ekonomi alanındaki kelime ve terimlerin İngilizcede
kullanma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar. Bu doğrultuda genel
iktisat içinde yer alan temel konuların İngilizcede ders yapılması. Cümle
analizlerinde kritik rol oynayan çeşitli yapıların işlenmesi ve bunlarla
ilgili örnek cümlelerin Türkçeye çevrilmesi.
İKT202-1994
Mikro İktisat II
Piyasalar, Firma Davranışları, Endüstri Dengesi, Genel Refah Ekonomisi
İKT204-1994
Makro İktisat II
Alternatif makro iktisadi modeller: Klasik, Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni
Keynesyen Modeller, Döviz kurları, , develüasyon ve J eğrisi, Enflasyon
kavramı Tüketim Modelleri: Mutlak, nispi, ömür boyu ve sürekli gelir
hipotezleri, Para Talebi modelleri, Para arzı ve para politikaları, bütçe
açıkları
İKT206-1994
İstatistik II
İstatistiksel tahmin, hipotez testleri, ki-kare testi, korelasyon ve
regresyon analizi, varyans analizi ve indeksler
İKT222-2011
Kamu Maliyesi
4
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
5.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal
mal ve hizmetler; dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler;
devlet borçları; devlet bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye
politikası.
İKT224-2011
Borçlar Hukuku
Bu derste, borç-sözleşme kaynakları, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme
incelenmektedir. Sözleşme başlığı altında sözleşme tanımı, türleri, şekli
ve sona ermesi gibi konular anlatılmaktadır. İkinci tür borç kaynağı
olarak haksız fiiller, şartları ve zamanaşımı noktaları ele alınacaktır.
Üçüncü ve son borç kaynağı olarak sebepsiz zenginleşme ve şartları
üzerinde durulacaktır.
İKT252-2011
(S)Matematiksel İktisat II
Matematiksel iktisat II dersi, Matematiksel iktisat I dersinin devamı
olarak tasarlanmıştır. Matematiksel iktisat II ,Dersin birinci bölümünde
olduğu gibi, matematiksel tekniklere ve ekonomi teorisindeki
uygulamalarına odaklanmıştır. Konular, kısıtlama altında optimizasyon,
doğrusal programlama; doğrusal olmayan programlama ve dinamik
analize girişten oluşmaktadır.
İKT254-2011
(S)Osmanlı İktisat Tarihi
Osmanlı Devleti’nin Ekonomik zihniyeti, Kuruluş ve Gelişme
dönemindeki ekonomik yapısının işlenmesi
İKT256-2011
(S)Sosyoloji
Bu dersin içeriğinde, sosyolojik bakış yöntemi ile toplumsal olayları
anlama ve toplumsal yapı özellikleri ile birlikte sağlıklı sosyal
etkileşimlerin nasıl oluşması gereği üzerinde durulmaktadır.
İKT298-2011
(S)Mesleki İngilizce II
Ekonomi alanında İngilizce yazılmış kitap bölümü, dergi makalesi ile
uluslararası ekonomik kuruluşların internet sitelerinde yer alan rapor,
inceleme gibi yayınlarını okuma ve anlamaya yönelik çalışmalar.
İKT301-2013
Para Teorisi
Parasal İktisada Genel Giriş, Para, Paranın Fonksiyonları, Faiz oranı
kavramı, Döviz kurları ile ilgili kavramlar, Parasal Sistemler, Klasik Para
Teorisi: Walrasyan Sistem, Miktar Teorisi, Ödünç Verilebilir Fonlar,
Keynes’in Genel Teorisi, Portföy Teorisi, Friedman ve Miktar Teorisi,
Rasyonel Beklentiler: Yeni Klasik İktisat, Phillips Eğrisi, Politika
Etkinsizliği Teoremi, Yeni Keynesyen İktisat, Lucas Eleştirisi.
İKT305-1994
Ekonometri I
Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve alt disiplinleri. Basit doğrusal
5
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
regresyon modeli, anakütle ve örnek regresyon fonksiyonu kavramları
ve karşılaştırması. Regresyon modelinin fonksiyonel özellikleri,
varsayımları, regresyon tahmincilerinin özellikleri. Çoklu ve kısmi
regresyon modelleri. En küçük kareler yönteminin varsayımları ve
regresyon modellerine uygulanışı. Anlamlılık testleri. Kukla değişkenler.
Spesifikasyon hataları ve giderilmesi. Değişken varyans probleminin
tespiti ve düzeltilmesi.
İKT307-1994
Uluslararası İktisat Teorisi
Dış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Klasik Dış Ticaret Teorileri, Farklı
Üretim maliyetlerinde üretim ve dış ticaret, Neoklasik Dış Ticaret
Teorileri, Dinamik büyüme ve dış Ticaret, Teknoloji İlerleme ve dış
ticaret, DTÖ ve küresel ticaret düzenlemeleri, iktisadi entegrasyon ve
dış ticaret, dış ticaret politikaları.
İKT309-1999
Büyüme Teorileri
Bu derste İktisadi Büyüme’nin teorik çerçevesi ve iktisadi büyüme
kavramının dayandığı kavramsal ve düşünsel yapının gelişim sürecinin
incelenmesidir. Bu bağlamda İktisadi büyümenin Klasik, Neo-klasik
Marksist yaklaşımları incelenerek Büyüme kavramına geleneksel
yaklaşım getirilirken, aynı zamanda büyümedeki temel değişimler İçsel
büyüme kavramı çerçevesinde incelenerek iktisadi büyümedeki
değişimlerin incelemesidir.
İKT315-2013
Maliye Politikası
Maliye politikasının konusu, araçları ve amaçları, maliye politikası
uygulamasında yöntemler, enflasyon ve maliye politikası, durgunluk ve
maliye politikası, stagflasyon ve maliye politikası, bütçe açığının
ekonomik etkilerine ilişkin tartışmalar ve Türkiye örneği, iktisadi
kalkınma amacına yönelik maliye politikası, maliye politikasının gelir
dağılımı üzerindeki etkisi, Türkiye'de ekonomik istikrar sorunu ve maliye
politikası.
İKT351-2011
(S)Finansal Tablolar Analizi MTA
Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal
planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma
sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve analizi, alacakların
yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi, kısa vadeli finansman
kaynakları ve maliyetleri.
İKT353-2011
(S)Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi
Kavram olarak teknoloji ve yenilik; iktisadi gelişmede teknolojik
yeniliğin önemi; sanayi devriminden enformasyon-komünikasyon
devrimine teknolojinin gelişimi; yeniliğin mikro iktisadı, yeniliğin makro
iktisadı, yenilik ve kamu politikaları, teknoloji transfer politikaları,
teknoloji ve çevre sorunları
İKT355-2011
6
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
6.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
(S)Türk Vergi Sistemi
Vergileme: sınıflandırma, vergilemeye ilişkin kavramlar, vergilemenin
yapısı, Türk vergi sistemi, Türk vergi kanunları: gelir vergisi, kurumlar
vergisi, katma değer vergisi (KDV) , harcama vergileri, vergilemenin
genel ilkeleri, vergileme teknikleri.
İKT357-2011
(S)Sanayi Ekonomisi
Endüstri Yapısını Belirlemek İçin Kullanılan Yöntemler, Endüstriye Giriş
ve Çıkışlar, Piyasa Gücü ve Fiyatlama, Fiyat Farklılaştırması, Ürün
Farklılaştırması, Dikey ve Yatay Birleşmeler, Yoğunlaşma
İKT359-2013
(S)Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Ekonomik Entegrasyonlar, Entegrasyonların şekillleri ve etkileri,
Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar, Avrupa Kıtasındaki Entegrasyonlar,
Diğer Bölgelerdeki Entegrasyonlar, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar,
Uluslararası Finansal Kuruluşlar
İKT361-2013
(S)İktisat Sosyolojisi
Toplumsal sistem ve toplumun özellikleri, toplumların geçirdiği sosyo
ekonomik gelişme aşamaları ve mekana yansıyışları, köy, kasaba ve
şehir toplumlarının özellikleri.
İKT397-2013
(S)Mesleki İngilizce III
İngilizceyi iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir
şekilde konuşabilme, ekonomik konularda normal hızda konuşulanı
anlayabilmeye yönelik çalışmalar.
İKT302-2013
Para Politikası
Para politikasının tanımı, amaçları, araçları, göstergeleri, döviz kuru
sistemleri ve para politikası, Türkiyede Para Politikası, Merkez
bankasının bağımsızlığı, Ara hedefler.
İKT304-1994
Ekonometri II
Değişen Varyans sorunun etkisi ve giderilmesi, Otokorelasyon
sorununun etkisi ve giderilmesi. Çoklu doğrusal bağlantı sorunu ve
giderilme yöntemleri. Eşanlı denklem modelleri ve tahmini. Durağanlık,
koentegrasyon ve nedensellik testleri. Zaman serilerine giriş. Kısıtlı
bağımlı değişken modelleri (probit, logit, vb.).
İKT306-1994
Uluslararası İktisat Politikası
Döviz piyasasının işleyişi, döviz kurunu açıklayıcı teoriler, Faiz arbitrajı,
ödemeler bilançosu ve dengesizliklerinin giderilmesi yolları, genel
dengenin sağlanmasına yönelik ekonomi politikaları, dış ticaret ve
kalkınma ilişkisi, teknoloji transferi, çok uluslu şirketler ve doğrudan
7
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
yabancı yatırımları, serbest bölgeler, uluslar arası emek ve sermaye
hareketleri, Kalkınmakta olan ülkelerin sorunları ve Stiglitz’in IMF ve
Dünya Bankası uygulamalarına eleştirel görüşleri.
İKT308-2013
Sermaye Piyasaları
Sermaye piyasalarının ekonomideki önemi, borsaların işleyiş kuralları,
hisse senetleri ve analizi, tahviller ve analizi
İKT310-2013
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bireysel ve kolektif açıdan iş sözleşmesinin yapılması, uygulanması,
sonuçlanması ve sonuçları.
İKT352-2011
(S)Bölgesel İktisat
Bu derste, bir ülkede bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenlerini
tarihsel olarak ortaya koymak, bölgesel dengesizliklerin yararları ve
sakıncalarını değerlendirmek, Türkiye’de bölgelerarası gelişme
farklılıklarının nedenlerini genel olarak ve planlı dönemlerde ele almak,
sorunlu bölgelerin gelişmesinde bölgesel projelerin rollerin tartışmak,
bölgelerarası gelişme farklılıklarını azaltmaya yönelik politikaların amaç
ve araçlarını ve yeni sanayi odaklarının bölgelerarası gelişmedeki
rollerini analiz etmektir.
İKT354-2011
(S)Uygulamalı Ekonometri
E-views, Gauss ve R programlarını kullanarak ekonometrik uygulamalar
yapmak.
İKT356-2011
(S)Yatırım Proje Analizi
Yatırım projelerinin ekonomik analizi için gerekli olan başlıca kavramları
ve metotları kapsamaktadır. Belirli ve belirsiz sermaye bütçelemesi, net
şimdiki değer, sermaye maliyeti, optimum sermaye kısıtı ve
matematiksel programlama kavramları incelenmektedir.
İKT358-2011
(S)Dış Ticaret İşlemleri
Dış ticaretin tarihsel gelişimi, dış ticaret teorisi, ihracat pazarlaması, dış
ticareti etkileyen uluslar arası çevresel faktörler, dış ticarette ödemeler,
dış ticareti etkileyen sosyo-ekonomik, politik, psikolojik, ekonomik,
finansal, yasal ve insan faktörleri,
İKT360-2013
(S)İçsel Büyüme Modelleri
Neo Klasik Modelin ve İçsel Büyüme Modelinin Karşılaştırması, Lucas’ın
“Beşeri Sermaye” Modeli, Yaparak – Öğrenmeyi İçeren Yeni Büyüme
Modeli, Araştırma – Geliştirmeyi İçeren Yeni Büyüme Modeli, Kamu
Politikası Modeli, Rebelo’nun “AK” Modeli
İKT362-2013
(S)Kamu Ekonomisi
8
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
7.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Kamu ekonomisinin fonksiyonları, sektörleri, savunma, adalet, sağlık,
eğitim ve çevre sorunları ve çözümlere ilişkin tartışmalar, siyasal karar
alma mekanizmaları, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan
vergilerin iktisadi analizleri,
İKT398-2013
(S)Mesleki İngilizce IV
Mesleği ile ilgili gerekli konularda İngilizceyi amaca uygun yazabilme,
yazışmalar yapabilmeye yönelik çalışmalar.
İKT403-2013
İktisadi Düşünce Tarihi
Merkantilizm Doktrinin Doğuşu, Çeşitleri ve Özellikleri, Endüstriyel
Kapitalizmin Gelişme Süreci, Fizyokrat Okulun Gelişme Süreci ve
Düşünürlerin Görüşleri, Klasik Öğreti ve laissez-faire, Klasik Sistem ve
Klasik Öğretinin Oluşumu, Neoklasik Sistemin İşleyiş Süreci, Liberal
Öğretiye Kısmi Tepkiler ve laissez-faire’den Kısmi Sapmalar, Liberal
Öğretiye İdeolojik Tepkiler, Sosyalist Öğreti ve Marksizm, Öğretinin
Analizi, Modern Ekonomi ve Yeni İktisadi Doktrinler, Marjinalist Teori ve
Analiz, Monetarizm ve Analizi, Yeni Klasikler ve İktisatta Yeni Oluşumlar.
İKT405-2013
Banka ve Finansal Kurumlar
Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi, Bir İşletme Olarak Banka,
Bankaların Fon Kaynakları, Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi Teknikleri,
Bankacılıkta Risk, Faizsiz Bankacılık, Banka Dışı Finansal Kurumlar
İKT411-1994
İktisat Politikası
İktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki ilişki, iktisat politikasının
temel unsurları, iktisat politikasının amaç ve araçları politik
uygulamalar; politika etkinliğini belirleyen unsurlar, geleneksel ve
çağdaş iktisadi ekoller ve ekonomi politikaları; ekonomide reel ve
parasal göstergeler ve yorumlanması
İKT413-2011
Kalkınma İktisadı
Az gelişmiş ülkeler ve özellikleri, Sermaye birikimi ve iktisadi kalkınma:
Tasarruf, enflasyon, vergileme, dış tasarruflar, Kaynakların dağıtımı,
İktisadi kalkınma ve teknoloji seçimi, Az gelişmişlik teorileri, Kalkınma ve
büyüme teorileri: Harrod-Domar modelleri ve sonrası; para, gelir
dağılımı, teknoloji ve büyüme teorileri, optimal büyüme teorileri.
İKT451-2011
(S)Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Doğal kaynakların önemi; ekoloji, birincil enerji kaynaklar, ikincil enerji
kaynakları, doğal kaynaklar ve çevre; doğal kaynaklar ve ekolojik denge;
çevre ve sürdürülebilir kalkınma. yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal
kaynaklar ve özellikle hava, su, toprak, flora ve fauna, madenler ve
enerji kaynaklarından yararlanma, çevre kirliliğinin kontrolü, tarımda
çevre yönetimi, ekonomik büyüme ve gelişme.
İKT453-2011
9
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
8.Yarıyıl
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
(S)Kamu Bütçesi
Maliye politikasının konusu, araçları ve amaçları, maliye politikası
uygulamasında yöntemler, enflasyon ve maliye politikası, durgunluk ve
maliye politikası, stagflasyon ve maliye politikası, bütçe açığının
ekonomik etkilerine ilişkin tartışmalar ve Türkiye örneği, iktisadi
kalkınma amacına yönelik maliye politikası, maliye politikasının gelir
dağılımı üzerindeki etkisi, Türkiye'de ekonomik istikrar sorunu ve maliye
politikası.
İKT455-2013
(S)Çalışma Ekonomisi
Emek Arzı, Emek Talebi ve İş Gücü Piyasası
İKT457-2013
(S)Oyun Teorisi
Ekonomik birimler arasındaki stratejik davranışları modelleyen
oyun teorisinin kavram ve araçlarının tanımlanması, tam bilgi ve
belirsizlikler altında karar alma mekanizmalarının analizi,
İKT497-2013
(S)Mesleki İngilizce V
İktisadi konular üzerinden; İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye
çeviri tekniklerinin öğretilmesi,
İKT402-2013
İktisadi Araştırma Yöntem ve Uygulamaları
Bilimsel araştırmanın önemi. Bilimsel araştırma türleri. Araştırma
konusunun seçimi. Araştırma konusunun sınırlandırılması ve tez
cümlesinin belirlenmesi. Geçici plan oluşturma ve kaynak toplama.
Kaynakların bilimsel niteliklerinin belirlenmesi ve okunup
değerlendirilmesi. Bilimsel araştırmanın yazılması. Araştırmanın
yazımına ilişkin biçimsel koşullar. Bilimsel araştırma yazımında aktarma
yapmak ve kaynak göstermek. Kaynakça hazırlamak. İktisat alanında
akademik usullerde hazırlanmış çalışmaların seminer sunumlarında
dikkat edilecek noktalar. Seminer sunuşları.
İKT424-2011
Uluslararası Ekonomik Entegrasyon
Uluslararası ekonomik entegrasyon kavramı, Dünya ticaretinin
serbestleştirilmesi: Evrensel yaklaşım, bölgesel yaklaşım, Gümrük
birliğinin ekonomik etkileri, İktisadi birliğin analizi, Kutuplaşma teorisi,
Avrupa Birliği ve sağlanan gelişmeler. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri,
Gümrük birliğinin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri, Dünyadaki diğer
ekonomik birleşmeler.
İKT426-2011
Uluslararası Finans
Uluslararası parasal sistem, ödemeler dengesi, dış döviz piyasaları,
uluslararası sermaye akımları, finansal türevler, finansal krizler
İKT432-2011
Türkiye Ekonomisi
10
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Ders İçeriği
Bu dersin içeriğinde, demokratikleşme kavramı, demokratikleşme
sürecinin özellikleri, dünyada ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinin
karşılaştırmalı olarak incelenmesi yer almaktadır.
İKT452-2011
(S)Güncel Ekonomik Sorunlar
Türkiye ekonomisinde sektörel gelişmeler, AB ve dünya ekonomileri ile
ilişkiler, enflasyon, işsizlik, döviz piyasası, kayıt dışı ekonomi ve
ekonomik krizler
İKT454-2013
(S)Dünya Ekonomisi
Dünya ekonomisinin genel görünümü. Küreselleşme ve etkileri.
Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası likidite. Uluslararası özel mali
kaynaklar. Uluslararası resmi sermaye akımları. Uluslararası Kalkınma
Bankaları. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Uluslararası teknoloji
akımları. Uluslararası işgücü akımları. Birleşmiş Milletler ve ekonomik
kuruluşlar. Global ekonomik ve finansal krizler. Gelişmiş ülkeler
arasında işbirliği (OECD, G-8 ve G-20). Dünya enformasyon toplumu ve
bilgi ekonomisi.
İKT456-2011
İstikrar Politikası
İktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki ilişki, istikrar politikasının
temel unsurları, istikrar politikasının amaç ve araçları politik
uygulamalar; politika etkinliğini belirleyen unsurlar, geleneksel ve
çağdaş iktisadi ekoller ve ekonomi politikaları; ekonomide reel ve
parasal göstergeler ve yorumlanması
İKT458-2013
(S)Politik Ekonomi
Politikanın iktisat bilimi içindeki yerinin belirtilmesi. Politika ve İktisat
alanının kesişimi sonucu ortaya çıkabilecek sorunların açıklanması.
Sorunlara yönelik politik ve siyasi çözüm önerilerinin sunulması.
Ekonomide krizlerin politik iktisada etkisinin analiz edilmesi. Politik
iktisat içinde şirketlerin, hane halkının ve devletin rolünün
tanımlanması. Maliye ve para politikalarının politik iktisada etkisinin
açıklanması. Tarihsel süreç içerisinde ekonomi kuramlarının ve politik
konjontür teorisinin açıklanması.
İKT498-2013
(S)Mesleki İngilizce VI
Teknik kelime bilgilerini artırmaya yönelik çalışmalar, İngilizce akadamik
yayın ve seminer hazırlamaya yönelik bilgilerin aktarılması.
11
Download