Teori Uyg. Lab. Proje/ Alan Çalış Ödev Diğer Kredi AKTS 2 42

advertisement
Dersin Adı / Kodu:
İKTİSADA GİRİŞ-2/ BNK-102
Yarı Yıl
2
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Şartlar
Teori
Uyg.
42
TÜRKÇE
Bölüm Adı: BANKACILIK
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Lab.
Proje/ Alan Çalış
Ödev Diğer
-
Toplam
42
Krediler
Kredi
AKTS
3
5
ZORUNLU
YOK
Dersin İçeriği
Firma teorileri (piyasa analizleri); firma davranışı ve piyasa yapısının önemi, piyasa analizleri; milli gelirin
hesaplanması; nominal milli gelir-reel milli gelir; milli gelirin oluşumu; istihdam, işsizlik ve türleri; para tanımı,
çeşitleri, sistemleri, para arzı, talebi, para maktan, fiyat ilişkileri, miktar teorisi, para politikası, merkez bankaları;
enflasyon, enflasyonun sebepleri, enflasyonun türleri, etkileri, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon tanımları;
dış ticaret teorileri, ödemeler dengesi, ödemeler dengesi açıklarını giderme yolları, kambiyo kontrolü, dış ticaret
hadleri, dış ticaret ile milli gelir ilişkileri.
Dersin Amacı
İktisat bilimini yeni öğrenmeye başlayan öğrencilere temel iktisadî kavramları vermek; bireysel iktisadî
birimlerin uymaları gereken kural, yasa ve eğilimleri öğretmek.
Öğrenme
çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
1- İlker Parasız, İktisada Giriş: Prensipler ve Politika, 9.Baskı, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2008.
2- Halil Seyidoğlu, İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul, Güzem Can Yayınları, 2006.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İlgili Öğretim Elemanı
Konular
Makro ekonominin temelleri ve makroekonomik faaliyetler
Toplam arz ve toplam talep eğrileri
Klasik keynesyen ekonomi
Milli gelir
Paranın içeriği, tarihçesi ve ekonomideki önemi
Enflasyon
Sınav Haftası
İstihdam, işsizlik
Makroekonomik politikalar
Çağdaş makroekonomik görüşler
Uluslar arası ticaret
Döviz, kur, ödemeler dengesi, dış denge
Uluslar arası para sistemi
Ekonomik büyüme ve gelişme
Varsa (X) Olarak
İşaretleyiniz
X
Yüzde ( % )
X
60
40
Download