Meduller karsinom

advertisement
Meduller karsinom
Dr.Aylar Poyraz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji AD
• C hücresinden gelişir (tüm tiroidin % 0.1
i)
• C hücreleri tiroidin lateral loblarının üst
ve orta kısmında lokalizedir
• UBB, solid hücre adaları ile yakındır
• Lingual tiroid ve triglossal duktus
artıklarında C hücresi bulunmaz
• Endodermik kök hücre (mikst medullerfolliküler karsinom)
• İntrafolliküler hücreler
• Tek veya küçük gruplar oluştururlar
• Bazal membran ve follikül hücresi arasında
lokalize oldukları için kolloidle ilişkileri yok
• EM de kalsitonin içeren 2 tip granülleri
vardır
• HE kesitlerde görülmeleri zordur
• Poligonal iğsi hücreler olup follikül
hücresinden 2-3 kat büyüktürler
Meduller karsinom
• Tiroid malignitelerinin %10 nu oluşturur
• Herediter (%25-30) ve sporadik (%7075) gelişir
• Ortalama görülme yaşı 50
• Sporadik formlar unilateral
• Lenf nodu metastazı sık görülür
• Uzak organ metastazlarını kemik,
akciğer ve karaciğere yapar
Meduller karsinom
• Histopatoloji,
• yuvalanmalar, solid, trabeküler pattern
-Poligonal, yuvarlak, iğsi hücreler, küçük
hücreler
-yoğun kromatin
-Nukleol
-Nekroz; büyük tümörlerde
-mitoz seyrek
-Kasifikasyon
-Amiloid
Meduller karsinom
• İmmunohistokimya; CEA, kalsitonin,
noroendokrin belirteçler, TTF-1, düşük
moleküler ağırlıklı keratin
• Diğer nöroendokrin bileşenleri içerirler
kalsitonin
Kongo red
Meduller karsinom
• Ayırıcı tanı: paraganglioma, hyalinize
trabeküler adenom, folliküler karsinom,
az diferansiye karsinom, onkositik
tümörler, paratiroid tümörler,
metastatik tümörler, diğer iğsi hücre
morfolojisi gösteren tümörler
Meduller kasinom
• Serum kalsitonin düzeyi cerrahi kürü
gösterir
• Varyantları:mikrokarsinom
• İğsi hücreli
• Papiller, pseudopapiller
• Glanduler
• Dev hücreli
• Küçük hücreli
• Paraganglioma benzeri
•
•
•
•
•
Onkositik
Şeffaf hücreli
Angiosarkom benzeri
Skuamoz hücreli
Melanin üreten
TTF1
• Multipl varyant alanları içeren tiroid
meduller karsinomu
Prekürsör lezyonlar
• C hücre hiperplazisi: C hücre sayısı yaş,
seks, örnekleme yöntemi ve mevcut
tiroid patolojisine bağlı değişiklik
gösterir
• Tanımı: C hücresinin yoğun olduğu
bölgede 1 adet 10 luk büyütme alanında
50nin üzerinde C hücresinin izlenmesi
• Büyüme patterni
-fokal
-noduler
-diffüz
Prekürsör lezyonlar
•
•
•
•
Morfoloji
C hücre hiperplazisi
Reaktif yada
Neoplastik olabilir
• Reaktif C hücre hiperplazisi fokal yada
diffüz büyüme paterni gösterir
• Rutin HE de ayırt edilemeyebilir
• Neoplastik C hücre hiperplazisi (karsinoma
insitu,intraepiteliyal C hücre neoplazisi)
• hafif-orta derecede sitolojik atipi içerir,
nükleer pleomorfizm vardır ve invaziv
meduller tiroid karsinomuna benzer
• Noduler ve difüz büyüme paterni gösterir
• RET protoonkogen mutasyonu
• Neoplastik C hücre hiperplazisinin erken
invaziv mikromeduller karsinomdan ayırımı
için bazal membranın intakt olması gerekir
Prekürsör lezyonlar
• C hücre hiperplazisi ayırıcı tanı:
-meduller tiroid karsinomunun
intraglanduler yayılımı
-solid hücre adaları
-mikroinvaziv meduller karsinom
Bazal membran defekti
Solid hücre adaları
• Ultimobranchial body artıkları
• Solid büyüme patterni yada musin içeren
kistik boşluklar şeklinde
• Skuamoid hücreler ve C hücreleri
• Basal/stem hücre fenotipinde
• P63 ve basal sitokeratinleri içerirler
• TTF-1,tiroglobulin ve kalsitonin
içermezler
Mikst meduller ve foliküler hücreli karsinom
• Meduller karsinom ve folliküler/papiller
karsinomun morfolojik ve
immunhistokimyasal özelliklerini
birarada bulunduran tümörler
Download