tarih lise 1 konuları

advertisement
TARİH LİSE 1 KONULARI
























Tarih Bilimi
1. Tarih Biliminin Konusu
2. Tarih Biliminin Yöntemi
B. Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme
C. Terkip (Sentez) Yapma
Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)
A. Zamana Göre Sınıflandırma
B. Mekâna Göre Sınıflandırma
B. Mekâna Göre Sınıflandırma
C. Konuya Göre Sınıflandırma
Zaman ve Takvim
1. Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı
2. Türklerin Kullandıkları Takvimler
Tarih biliminin Yararları
Tarih biliminin Yararları
Tarihin Diğer Bilimlerle Münasebetleri
Tarihin Diğer Bilimlerle Münasebeti
Tarih Öncesi Çağlar
İlkçağ Uygarlıkları
Mezopotamya ve Mısır Uygarlıkları
Diğer Doğu Akdeniz Uygarlıkları
Anadolu Uygarlıkları
Ege ve eski Yunan Uygarlıkları
Roma Uygarlığı
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
1. Türk Adının Anlamı.
2. Türklerin ilk Ana Yurdu
3. Türklerin Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler
İlk Türk Devletleri
1. Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti)
2. Kavimler Göçü, Asya ve Avrupa'nın Yeni Çehresi
Avrupa Hun Devleti
3. Kök Türk Devleti
4. Uygur Devleti
Diğer Türk Devlet ve Toplulukları
İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadası
Hz. Muhammed (sav) Dönemi
Dört Halife Dönemi
Emeviler ve Endülüs Emevileri
Abbasiler dönemlerinde İslamiyet’in Yayılışı
İslam Medeniyeti ve Bilginleri
İslam Medeniyeti ve Bilginleri
A. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri
B. Türk-İslam Devletleri.
Tulunoğulları -Ihşidiler












Karahanlılar - Gazneliler
Büyük Selçuklular ve Bağlı Devletler
Malazgirt Savaşı
Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
A. Anadolu’nun Fethi
1. Anadolu’ya ilk Türk Akınları
2. Malazgirt Savaşı ve Sonrası
B. Anadolu’nun Türkleşmesi
1. Türkiye’de Kurulan ilk Türk devletleri
2. Türkiye Selçukluları Devleti
Kuruluş Dönemi
Eyyûbiler
Haçlı Seferleri
Türkiye Selçukluları Devleti
Türkiye Selçuklu Devleti Kültür ve uygarlık
(Harzemşahlar)
Moğollar ve Anadolu’nun Türkleşmesi
Türkiye Selçuklu Devleti Zayıflayış ve Yıkılış
LİSE 2 TARİH DERSİ KONULARI

















Türk Dünyası: XII. Ve XIX. Yüzyıl: Cengiz ve Moğol Devleti - Moğol
Türk Devletleri: Altınorda Devleti
İlhanlılar - Çağataylar - Timurlular - Timurlulardan sonra
Karadenizde siyasi gelişmeler
Türkistan, Hindistan ve İran'daki gelişmeler - Hindistan Türk
Sultanlıkları: Babürlüler
Türk Dünyası:Kültür ve Medeniyet: Devlet yönetimi, Din ve İnanış Sosyal ve İktisadi hayat
Türkiye Tarihi: Anadolu'ya ilk Türk akınları - Malazgirt Savaşı
Anadolu'nun Türkleşmesi - Türkiye'de kurulan ilk Türk devletleri
Uçlarda hayat ve Beylikler: Osmanoğulları Beyliği
10 Kasım - Karamanoğulları - Germiyanoğulları
Beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine hizmetleri
Türkiye'de kurulan diğer devletler - Kültür ve Medeniyet: Devlet
Yönetimi
Din, İnanış, Ekonomik ve Sosyal Hayat, Bilim ve Sanat
XIV. Yüzyıl başında Yakın Doğu ve Avrupa - Kayı Boyu ve Osmanlı
ailesi
Kayıların Anadolu'ya yerleşmesi - Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
Sakarya ve Marmara'da genişleme - Adalar denizinde Gaza'nın
devralınması
Osmanlıların Rumeli İskan siyaseti -Balkan kavimleri ile ilk temaslar
Edirne'nin Fethi - İstanbul'un kuşatılması
İstanbul'un Fethi
 Balkanlar'da genişleme - Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kurulması
 Ankara Savaşı - Fetret Devri
 Anadolu Türk Birliği'nin Yeniden Sağlanması - Denizlerde Hâkimiyet
Mücadelesi
 Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyası Liderliği Mücadelesi -Türklerin
Denizlerde hâkimiyet Mücadelesi
 Avrupa'daki genişleme, Osmanlı - Macar ve Avusturya ilişkileri Doğudaki Gelişmeler
 Avrupa Tarihi: Feodalite'nin çözülmesi ve merkezi krallıkların
kurulması - Avrupa'nın yayılması
 Osmanlı'nın siyasi üstünlüğünü koruma çabaları - XVII. Yüzyılda
Osmanlı Devleti'nin dış siyaseti
 Karlofça'dan Küçük Kaynarca'ya: Kaybedilen toprakları kurtarma
çabaları
 XVII. Yy'da Osmanlı Devletinin Doğu Siyaseti
 Küçük Kaynarca sonrası gelişmeler: Osmanlı Rus ve Avrupa ilişkileri
 Milliyetçilik Hareketleri - Mısır ve Boğazlar Meselesi
 Dış Baskılar Dönemi: Büyük Devletlerin Osmanlı politikası Balkanlarda ayaklanmalar
 1877 - 1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) ve Berlin Anlaşması
 Panislavizm hareketleri - İstanbul Konferansı ve I. Meşrutiyet
 II. Meşrutiyet ve sonrası siyasi gelişmeler - Osmanlı Devleti'nde
dağılmayı önleme çabaları
 Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girişi - Osmanlı Devleti'nin I.
Dünya Savaşı'ında savaştığı cepheler
 Savaşın sona ermesi ve Osmanlı Devleti'nin Savaş sonrası durumu
 Avrupa Tarihi: Mutlakiyetten Parlamentarizme - ABD'nin kurulması
 Fransız İhtilali - Viyana kongresi, 1830 ve 1848 ihtilalleri
 Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik - Aydınlanma Çağı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
DERSİ KONULARI









XX.yy. başlarında Osmanlı İmparatorluğu: II. Meşrutiyet dönemi ve
siyasi gelişmeler - Trablusgarp ve Balkan Savaşları
Dünya Savaşının sonuna kadar Osmanlı Devleti: Osmanlı Devleti'nin
savaştığı cepheler. I. Dünya savaşının sonunda Osmanlı Devleti
Mondros Ateşkes Antlaşması - Osmanlı Devleti'nin paylaşılması Wilson İlkeleri
Paris Barış Konferansı- İzmir'in işgali- Zararlı ve yararlı cemiyetler
M. Kemal'in İstanbul'a gelişi.-M. Kemal Atatürk'ün hayatı
Kurtuluş Savaşı:Kuvayı Milliye Hareketinin başlaması
M. Kemal'in Samsun'a çıkışı
Amasya genelgesi - Erzurum Kongresi
10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası -Sivas Kongresi




























Amasya görüşmesi - Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi.
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması - Misak-ı Milli
İstanbul'un resmen işgali - TBMM'nin açılışı ve ilk Anayasa
TBMM'ye karşı yürütülen ayaklanmalar - Sevr Barış Anlaşması
Doğu Cephesi - Güney Cephesi
İnönü Muharebesi- Tekalif-i Milliye Emirleri
Sakarya Meydan Muharebesi - Ankara Anlaşması
Kars Anlaşması - Büyük Taarruz
Mudanya Ateşkes Anlaşması - Lozan Barış Anlaşması
Halifeliğin kaldırılışı - Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş: Cumhuriyet
Halk Partisi'nin Kuruluşu
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -Şeyh Sait isyanı
Serbest Cumhuriyet Fırkası - Menemen Olayı
Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi -Hukuk alanındaki gelişmeler
Medeni Kanunun kabulü -Kadınlara siyasi haklarının verilmesi
18 Mart Çanakkale Zaferi - Eğitim ve kültür alanındaki inkılap
hareketleri
Tevhid-i Tedrisat Kanunu -Medreselerin kapatılması
Kıyafet İnkılabı - Soyadı kanunu
Kadın haklarının Kabulü
Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler
Ekonomik alanda gelişmeler: Milli ekonominin kuruluşu
Bayındırlık ve Sağlık alanındaki gelişmeler. Türk ordusu ve milli
savunma
Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti:Milli Dış politika -Nüfus
Mübadelesi
Yabancı Okullar sorunu -Musul Meselesi
Milletler Cemiyetine girişimiz
Balkan Antantı - Sadabat Paktı
Montreoux Sözleşmesi - Hatay Meselesi
Atatürkçü düşünce sistemi -Atatürk İlkeleri
Atatürk İlkelerine sahip çıkmak ve ilkelerin devamını sağlamakTürkiye'ye yönelik iç ve dış tehditler
Download