Tarihi Çağlara Giriş / İlk Çağ Uygarlıkları

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
9.
T
4
Tarihi Çağlara Giriş / İlk Çağ Uygarlıkları
1. Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
4. Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre
daha uzun sürmüştür?
2. Tarih öğretiminde kolaylaştırma teknikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Konular zamana göre sınıflandırılabilir.
B) Anlatılan olayın mekanı belirtilebilir.
C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.
D) Tarihçi olayları kendi şartlarına göre değerlendirebilir.
E) Araştırmalarda belgelerden yararlanılabilinir.
3. Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi
Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim
dalı faydalıdır?
A) Nümizmatik
B) Filoloji
C) Arkeoloji
D) Kronoloji
E) Paleografya
Î
A) Eski Taş Çağı
B) Orta Taş Çağı
C) Yeni Taş Çağı
D) Bakır Çağ
E) Demir Çağ
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Tekerleğin icadı
B) Ateşin bulunması
C) Yazının icadı
D) Atın evcilleştirilmesi
E) Madenlerin eritilmesi
5. Tarih Öncesi Çağlar’da Türkiye’deki bilinen en eski
yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarımburgaz
B) Karain
C) Beldıbi
D) Belbaşı
E) Macunçay
6. Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.
B) İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır.
C) Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
D) İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak
kaplar yapılmıştır.
E) Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.
TEST
TEST
23
4
Precautionary
Measures
- Preferences
Tarihi
Çağlara Giriş
/ İlk Çağ
Uygarlıkları
7. İlk Çağ’da Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Akad
D) Elam
8. Anadolu uygarlıklarının uğraş alanlarından hangisi
yanlış eşleştirilmiştir?
A) Hititler
B) İyonlar
C) Frigler
D) Lidya E) Romalılar Anal denilen yıllıklar oluşturdular
Dünya’da ilk demokrasiyi uyguladılar
Tarım ve hayvancılığı koruyan
kanunlar yapmışlardır.
Para ile ticareti geliştirmişlerdir.
Yazıyı bularak Tarihi Devirleri başlattılar.
9. Yunan dili ve kültürünün Avrupa’dan Çin sınırına
kadar yayılmasını sağlayarak “Helenistik Dönemi”
başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gordios
C) Hattuşili
E) Neron
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
Adı
B) II. Ramses
D) Büyük İskender
:.............................................
A) Sümerliler
B) Romalılar
C) İyonyalılar
D) Fenikeliler
E) Yunanlılar
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Sümer
C) Babil
E) Asur
10. Siyasi birliklerini şehir devletleri halinde sürdüren
İlk Çağ siyasi güçlerine aşağıdakilerden hangisi
örnek gösterilmez?
11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlk Çağ’da kullanılmamıştır?
A) Senato
C) Ziggurat
E) Sosyalizm
B) Pankuş
D) Polis
12. Ege Uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Girit
C) Yunan
E) İbrani
1
2 3 4 5 6
B) Miken
D) Anadolu
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download