9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı I. Kısım

advertisement
9. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM 2. YAZILI
www.rasitgokhansucu.com
1) Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit
edilmesi sonucunda Emeviler Dönemi'nde
halifelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla
aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?
A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Divan teşkilatının kurulması
C) Muhafız teşkilatının kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
E) Emir-ül Ümeraların yetkilerinin artırılması
2) Arap Yarımadasındaki Hicaz bölgesinin diğer
bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arap Yarımadası'nın en kalabalık yeri olması
B) Dini ve ticari bir merkez olması
C) Arap Yarımadası'nın ortasında bulunması
D) İklimin yaşam şartlarına daha uygun olması
E) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması
I. İlk İslam parasının basılması
II. Arapça'nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki
olaylar
hangi
dönemde
gerçekleşmiştir?
A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Dört Halife Devri
D) Endülüs Emevileri
E) Selçuklular
3)
4) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk
devletlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Hükümdara tanhu, şanyu ve idikut gibi unvanlar
verilirdi.
B) Hükümdarın tanrı tarafından seçildiğine inanılır.
C) Hatun yönetimde söz hakkına sahiptir.
D) Yönetim alanında Çin’den etkilenilmiştir.
E) Ülkede federatif (İkili) bir yönetim sistemi vardı.
7) Anadolu'nun tarih öncesi dönemde görülen;
- Verimli toprakların bulunması
- Doğu ile batı arasında geçiş noktası
konumunda olması
- Yeraltı kaynaklarının zenginliği
gibi özelliklerine bakılarak;
I. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim
merkezlerinden biridir.
II. Hukuk kuralları gelişmiştir.
III. Farklı medeniyetler kurulmuştur.
IV. Tarih çağlarına diğer bölgelerden daha
önce geçilmiştir.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) I ve III
B) I ve II
C) III ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
r
a
s
i
t
g
o
k
h
a
n
s
u
c
u
.
c
o
m
8) Akdeniz ve Ege kıyılarında kurulan Fenike,
İyon ve Yunan şehir devletleri kolonicilik
yaparken, aynı konumda bulunan Mısır
uygarlığında
koloni
kurulmasına
gerek
duyulmaması
aşağıdakilerden
hangisiyle
açıklanabilir?
A) Verimli topraklara sahip olmasıyla
B) Diğer toplumların ekonomisine saygı göstermesi
C) Sömürgeci anlayışı benimsememesiyle
D) Teokratik yönetim anlayışının benimsenmesiyle
E) Gemicilik sanatının gelişmemesiyle
9) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün
sonuçları arasında gösterilemez?
A) Roma imparatorluğu 2'ye ayrılmıştır.
B) İlkçağ sona erdi, Ortaçağ başladı.
C) Roma Medeniyeti'nin temeli atıldı.
D) Avrupa- Hun Devleti kuruldu.
E) Feodalite (Derebeylik) rejimi kuruldu
5) İslamiyet öncesinde Türkler birçok devlet
kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri
değildir?
A) Asya Hun Devleti
B) Avrupa Hun Devleti
C) I. Göktürk Devleti
D) Karahanlılar
E) Uygurlar
10) İslamiyet öncesi kurulmuş Türk Devletleri
6) Lidyalıların parayı kullanan ilk toplum
olmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu savunulabilir?
A) Denizaşırı koloniler kurmuş olmaları
B) Tarımsal çalışmalara önem vermiş olmaları
C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini
geliştirmeleri
D) Ticaret kervanları için açık pazar kurmaları
E) Bilimsel çalışmalar yapmaları
11) İslam Öncesi Türkler çeşitli sebeplerle ana
içinde sınırları en geniş olanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Avrupa Hun Devleti
B) Asya Hun Devleti
C) Türgişler
D) Karluklar
E) I. Göktürk Devleti
yurtları olan Orta Asya'dan göç etmek zorunda
kalmışlardır.
Aşağıdaki yerlerden hangisi Türklerin göç
ettiği yerler arasında bulunmaz?
A) Sibirya
B) Mezapotamya
C) Anadolu
D) Batı Avrupa
E) Doğu Avrupa
Download