Uygarlık Tarihi dersi konu özetleri_1

advertisement
İKTİSADİVE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
UYGARLIK TARİHİ
Ders Özeti
Ahmet Billuroğlu
1. İnsanlık ve Tarih:
İnsanlığın uygarlık öncesi tarihi.
A) İnsanlığın Doğuşu:
İnsanlığın kökeni, doğuşu ve evrimleşme süreci.
B) Eski Taş Çağı:
-Avcılık ve toplayıcılığa dayalı bir yaşam.
-Taş’tan alet yapımı.
- Ateşin bulunması.
- İlkel sürüden klan topluma geçiş.
- Düşüncenin ve dilin evrimi.
-Irkların oluşumu.
C)
Yeni Taş Çağı:
- Aletlerdeki değişim.
- İlk üretim ve göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş ile tarım toplumu.
- Sanat ve dinin doğuşu
- Sınıfsız toplumdan sınıflı topluma geçiş
2. Tarih Bilimi:
-Tarih biliminin doğuşu
-Tarih biliminin geçirdiği aşamalar
- Tarihi oluşturan faktörler
3. Uygarlık ne demektir?
-Uygarlık kelimesinin anlamı ve ilk ortaya çıkışı.
- Uygarlığı yapan faktörler.
-Uygarlıklar arası etkiler ve uygarlıkların evrimi.
- Uygarlık ve çağdaşlık.
4. Ön Asya Uygarlıkları:
A) Mezopotamya Tarihi ve Uygarlıkları
- Sümerler, Akadlar, Babilliler ve Asurlular’ın siyasi yapıları.
B)
-
Siteler: İnsanlığın ilk devletleşme süreci ve yönetim biçimleri
Tarihin başlangıcı: Mabetlere gelen ürünler sayesinde yazının icadı
Hukuk: Sümer ve Hammurabi Kanunları
Sosyal Hayat: Sınıflar ve özellikleri
Ekonomik Hayat: Tarım, hayvancılık ve ticaret. Fırat ve Dicle nehirlerinin katkıları.
Bilim, Edebiyat: Zigguratların bilime faydası, destanlar
Din: Ziggurat adlı mabetler ve tanrı inancı
Sanat: Saray ve evlerin yapısı, seramik, çanak çömlek
Mısır Uygarlığı:
Nil nehri ve kattıkları
Sülaleler ve firavunlar
Piramitler ve özellikleri
Hiyeroglif yazı
Bilim ve Sanat
Din ve tanrıları
5. Anadolu Uygarlıkları
- Hititer:
Başkentleri Hattuşa
Kral ve yetkileri ile Tavananna adlı kraliçe
Panku adlı meclsileri,
Vasiyetname ve yıllıkları ile ilk tarih yazıcılıkları
Karum adlı ticaret merkezleri
Yazı çeşitleri ve her suça uygun daha ileri düzeyde kanunları
“Bin tanrı ili” yakıştırması ile çok tanrılı inançları ve tapınakları
-
Frigler:
Ege göçleri ile gelen Avrupa’ya dayanan kökenleri
Gordion adlı başkentleri
Midas adlı ünlü kralları
Dilleri, yazıları, sanatları, mimarileri
Kaya anıtları, ölü gömme gelenekleri
Ana tanrıçaları Kibele
-
Urartular:
Beylikler dönemi, Asurlularla ilişkileri
Klasik dönemi. Tuşpa adlı başkentleri.
Dinler, sanatları
-
Lidyalılar:
Sardes adlı başkentleri,
Perslerle savaşları
Parayı kullanan ilk devlet
-
İyonyalılar:
Kurdukları şehir devletleri,
Ticaret ve kolonileri
Özgür düşünceye verilen değer ve bilime kattıkları
6. Akdeniz Uygarlıkları
A) Girit Uygarlığı
- Saraylar ve özellikleri
- Knossos sarayı
- Minos adlı kralları
- Okunamayan bir yazı
- Çok dilli Girit halkı ve ortak değerleri
B) Yunan Uygarlığı
- Akalar
Kahramanlık Çağları ve Truva Savaşları
Sosyo politik yapıları
Miken yazısı, mimarisi ve sanatı
Dor istilası
- Yunanistan Karanlık Çağı
- Kolonizasyon Çağı
- Polisler ( kent devletleri) ,yapıları ve Akropolis
Atina ve Sparta devletlerinin yapısı ve toplumun sınıfları
Yunan Alfabesi ve dinleri ve insanlaştırılan tanrıları
Ticaret hayatına kattıkları yenilikler
Mimari, sanat, edebiyat ve felsefe
Homeros’un İlyada ve Odessası, tarih biliminin kurucusu Heredot, felsefe akımları ve
Sokrates, Aristo gibi filozoflar ve düşünceleri
C) Büyük İskender ve Hellenistik Çağ uygarlığı
- Genel siyasi görünüm
- Hellenistik kültür merkezleri
- Limanlar, ticaret ve üretim
- Edebiyat, felsefe ve bilim
D) Roma Uygarlığı
- Etnik yapı ve krallık dönemi
- Cumhuriyet dönemi
Roma ve İtalya konfederasyonu
Batı ve doğuda genişlemeler: Kartaca Savaşları
Roma halkı: Patriciler ve Plebler
Ekonomik ve sosyal değişim
Sosyal reformlar
Edebiyat, sanat ve dinde değişim
Güçlü liderler dönemi
-
-
İmparatorluk Dönemi
Yeni rejim principatus
Beş iyi imparator dönemi
Severus dönemi
Roma uygarlığının en parlak dönemi
Gerileyiş ve çöküş
Roma Hukuku: 12 Levha Kanunları
Hristiyanların doğuşu
7. Yakın Doğu Uygarlıkları
- Pers Uygarlığı
- Siyelik Uygarlığı
- Elam Uygarlığı
- Sasani İmparaturluğu
- Pers Sanatı ve mimarisi
8. Uzakdoğu Uygarlıkları
- Çin ve Hint Uygarlığı
Sosyo-ekonomik ilişkiler
Kültürel hayat
Tıp, yazı, edebiyat, din ve sanat
9. Amerika Uygarlıkları
- Mayalar
- Aztekler
- İnkalar
10. Uygarlığın Temel Taşları
Ateş, Yazı, Takvim, Pusula, Buhar makinesi, Metalik madenler, Demiryolu, petrol.
Elektrik enerjisi, radyo, internet
Download