Test 14

advertisement
Test
14
KUR’AN VE ANA KONULARI - 1
1. “Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş
değildir; o, kendisinden önceki kitapları (asıllarını) doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır;
bunda kuşku yoktur, O âlemlerin rabbindendir.’’
(Yunus suresi, 37. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Kur’an-ı Kerim ile
ilgili belirtilen hususlardan biri değildir?
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amaçlarından biri değildir?
A) Doğru inancı tesis etmek
B) Güzel ahlakı tamamlamak
C) Yalnızca inananları uyarmak
D) İnsanlara doğru dini bildirmek
E) İnsanı iki dünya mutluluğuna ulaştırmak
A) Bir beşer sözü olmadığı
B) Kutsal kitapları doğruladığı
C) Bazı hükümlerinin anlaşılamadığı
D) Allah’tan geldiğinde şüphe bulunmadığı
E) Kaynağı hakkında şüpheye yer olmadığı
5. Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
B) Vahiy kâtiplerince yazıya geçirilmiştir.
C) Bazı sahabeler tarafından hemen ezberlenmiştir.
2. Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
D) Hz. Ebubekir zamanında Mushaf haline getirilmiştir.
E) Hz. Ömer zamanında İslam dünyasına dağıtılmıştır.
A) İslam dininin temel kaynağıdır.
B) Hz. Muhammed (sav)’e indirilmiştir.
C) Vahiy yoluyla nazil olan son kitaptır.
D) Hz. Peygamberin sözlerinden oluşur.
E) İnsanlara doğru yolu gösteren rehberdir.
6. Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
3. Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık olarak 23 yıllık bir sürede peyderpey indirilmiştir.
Bunun sebebi;
I. Okuma yazma bilenlerin az olması
II. Bazı ayetlerin anlaşılmasının zor olması
III. İnsanların eğitilmesinin zamana yayılması
IV. ayetlerin özümsenmesi için zamana ihtiyaç olması
durumlarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
D) II. ve IV.
C) I. ve II.
E) III. ve IV.
A) “Kur’an-ı biz indirdik; elbette yine onu biz koruyacağız.”
(Hicr suresi 9. ayet)
B) “O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır; yakında
sorgulanacaksınız.”
(Zuhruf suresi 44. ayet)
C) “O herkes için bir öğüttür; Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için.”
(Tekvir suresi 27 ve 28. ayetler)
D) “Bu Kur’an insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri
için de bir hidayet ve bir öğüttür.”
(Âl-i İmrân suresi 138. ayet)
E) “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki
hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet
gelmiştir.”
(Yûnus suresi 57. ayet)
Test
14
KUR’AN VE ANA KONULARI - 1
7. “Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile
getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir, sonra yine Allah’ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri
huzura kavuşur. İşte bu kitap, Allah’ın bir rehberi olup
dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir; ama Allah
kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.”
(Zümer suresi, 23. ayet)
10. •“… Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a
ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve
peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.”
(Nisâ suresi, 59. ayet)
• “ Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve
resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın
ve resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan
açıkça sapmışlardır.”
(Ahzâb suresi, 36. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?
Bu ayetten Kur’an’ı Kerim’le ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A) Allah’ın kelamı olduğuna
B) İnsanları derinden etkilediğine
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
C) Her insan için rehber olmadığına
A) Anlaşmazlıkları hemen çözmek gerektiği
D) Kalplerin onunla sükûna erdiğine
B) Allah’a inanmanın birtakım sonuçları olduğu
E) Allah’ın, doğru yolu gösterme aracı olduğunu
C) Kur’an’ın çözümünün insan için hayırlı olduğu
D) İnsanların, sorunlarını kendilerinin de çözebileceği
E) İnanan insanın, problemlerini Kur’an’a arz etmesi
gerektiğ
8. Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ihtiyacını
ortaya çıkaran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahyin tamamlanmış olması
B) Hz. Peygamberin vefat etmesi
C) Müslümanların, ayetleri bir kitap halinde talep etmesi
D) İnsanların, İslam’ın kaynağına doğrudan ulaşma isteği
E) Savaşlar sebebiyle hafız sahabelerin sayısının azalması
9. Hz. Peygamber Kur’an’la ilgili; “Allah’ın kitabıdır. Onda
sizden öncekilerin bilgileri, sizden sonrakilerle ilgili haberler vardır. Ayrıca sizin aranızda meydana gelebilecek
sorunların çözümü vardır. O, gerçek ile yanlışı birbirinden ayıran bir ölçüdür…” buyurmuştur.
(Tirmizî, Sevabu’l-Kur’an, 14)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste Kur’an’la ilgili
belirtilen bir husus değildir?
A) İlahi kaynaklı olduğu
B) Hak ile batılı ayırdığı
C) Vahiy yoluyla geldiği
D) Geçmişten bilgiler verdiği
E) Gelecekle ilgili haberler içerdiği
11. İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de
Bir ibret aranmaz mı ayetlerde?
Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına
Ya açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına
(M. Akif ERSOY)
Bu dizlerde Kur’an-ı Kerim’le ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürekli okunması gerektiği
B) Gerekli özenin gösterilmediği
C) Anlaşılmasına önem verilmediği
D) Vefat durumlarında daha çok okunduğu
E) Ezberlenmesi için her gün okunması gerektiği
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards