2010-2011 Siyer Dersi 1. Dönem 2. Yazılı sorularını İNDİR

advertisement
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Adı
:
Soyadı :
Sınıf :
No
:
1. Dönem
Siyer
2. Yazılı
1. Mekkelilerin Müslümanlara karşı yoğun baskı ve
eziyetleri karşısında Hz. Muhammed’in tavsiyesi
üzerine Habeşistan’a ilk kez kaç yılında hicret edildi?
8. Hz. Muhammed, cuma namazını ilk kez nerede
kıldırmıştır?
A) 615
B) Kuba Mescidinde
B) 617
C) 619
D) 622
A) Mescid-i Nebi’de
C) Ranunâ Vadisinde
2. I- Ebu Talip’in vefatı
D) Kâbe’de
II- Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
III- Hz. Hatice’nin vefatı
IV- Mekkelilerin Hz. Muhammed ve Müslümanlara
boykot uygulamaya başlamaları
Bu olaylardan hangileri hüzün yılında
gerçekleşmiştir?
A) I – II – III
B) I – III
C) I – II
D) I – III – IV
3. Hz. Muhammed’in Mekke dışında sığınacak ve
İslam’ı özgürce tebliğ edebilecek bir yer bulma
amacıyla yaptığı Taif yolculuğu hangi yılda olmuştur?
A) 615
B) 616
C) 620
D) 622
4. “Kulu Muhammed’i geceleyin delillerini göstermek
için, Mescidi Haram’dan, çevresini mübarek
kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, noksan
sıfatlardan menezzehtir…” (İsra suresi 1. ayet)
Bu ayetle anlatılan olaya ne ad verilir?
9. Peygamberimiz zamanında Medine’de yerleşik olan
aşağıdaki kabilelerden hangisi bir Yahudi kabilesi
değildir?
A) Kurayza
B) Kaynuka
C) Nadir
D) Hazrec
10. Medine’nin Hz. Peygamber’in bu şehre
hicretinden önceki ismi hangi seçenekte verilmiştir?
A) Rânunâ
B) Taif
C) Yesrib
D) Kubâ
11. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye
hicretin kararlaştırıldığı olaydır?
A) İsra
B) I. Akabe biatı
C) II. Akabe biatı
D) Taif yolculuğu
A) İsra
B) Taif yolculuğu
C) İçe dönüş
12. Hz. Peygamberin Taif yolculuğundaki amacını
hangi seçenek dile getirmiştir?
D) Hira günleri
A) Mekkelilere karşı Taiflilerden yardım almak
B) İslam’ı güven içinde yaşayabileceği bir yer bulmak
5. Akabe biatları kimler arasında gerçekleşmiştir?
A) Hz. Muhammed ile Medineli Müslümanlar arasında
B) Hz. Muhammed ile Kureyşliler arasında
C) Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasında
D) Ensar ile Muhacirler arasında
6. I. Akabe biatı hangi yılda gerçekleşmiştir?
A) 619
B) 620
C) 621
D) 622
7. Hz. Muhammed ve Ebu Bekir, Medine’ye hicret
ederlerken önce Medine’ye ters yönde (güneybatı
yönünde) gitmişler, genellikle sapa ve tali yolları
tercih etmişlerdir. Bunun nedenine ilişkin aşağıdaki
açıklamalardan hangisi doğrudur?
C) Karşılaştığı sorunlardan uzaklaşıp dinlenmek
D) Farklı insanlarla tanışmak
13. Habeşistan’a hicret eden ikinci kafile yaklaşık kaç
kişiden oluşuyordu?
A) 4 kadın 11 erkek
B) 82 erkek 18 kadın
C) 27 erkek 13 kadın
D) 40 erkek 40 kadın
14. II. Akabe biatı esnasında Hz. Muhammed’in
yanında hangi amcası vardı?
A) Hz. Abbas
A) Yol rehberlerinin olmaması
B) Hz. Hamza
B) Mekkelilerin takibinden kurtulmak istemeleri
C) Ebu Talip
C) Medine’ye giden işlek bir yolun bulunmaması
D) Hangi yolu izleyecekleri konusunda tereddüt
yaşamaları
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2010-2011
D) Ebu Leheb
Sayfa 1
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi
15. Medine’ye hicret yolculuğunda Hz. Peygamber ile
Hz. Ebu Bekir nerede gizlenmişlerdir?
A) Hira Mağarası’nda
B) Sevr Mağarası’nda
C) Nur Dağı’nda
D) Uhud Dağı’nda
16. Hz. Muhammed Medine’ye hicret edince, Mescid-i
Nebevi inşa edilinceye kadar aşağıda verilen
sahabilerden hangisine misafir olmuştur?
A) Mus’ab b. Umeyr
B) Ebu Eyyub el-Ensari
C) Malik b. Enes
D) Abdurrahman b. Avf
17. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından
biri değildir?
A) Müslümanlar siyasi bir güç olarak Mekkelilerin
karşısında durmaya başlamışlardır.
B) Müslümanlar ibadetlerini rahatça yapabilecekleri bir
ortam elde etmişlerdir.
C) Müslümanlar Mekke’de terk ettikleri mallarından daha
fazlasını elde etmişlerdir.
D) İslam dini daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış,
birçok kabile İslam’ı kabul etmiştir.
18. Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu
Talib’i kaybettiği ve İslam tarihine “hüzün yılı” olarak
geçen yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) 615
B) 617
C) 619
D) 621
19. Taif yolculuğu esnasında aşağıdakilerden hangisi
Hz. Muhammed’e arkadaşlık etmiştir?
22. Hz. Muhammed’in I. Akabe Biatı’ndan sonra
Medinelilere dini konularda bilgi vermek için
görevlendirdiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali b. Ebi Talip
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Üsame b. Zeyd
D) Ömer b. Hattab
23. Aşağıdakilerden hangisi müslümanların
Medine’ye hicret etmesinden rahatsız olan
müşriklerin Hz. Muhammed’e karşı toplu olarak
aldıkları kararı tam olarak ifade etmektedir?
A) Şehirden sürülüp çıkarılması
B) Tutuklanıp hapsedilmesi
C) Öldürülmesi
D) Her kabileden seçilen gençlerden oluşan bir grup
tarafından öldürülmesi
24. Mekkeli müşrikler Habeşistan’a hicret ederken
ikinci kafileyi kendilerine teslim etmesi hususunda
Habeş hükümdarı ile görüşmek üzere
aşağıdakilerden hangi ikisini elçi olarak görevlendirmişlerdir?
A) Amr b. As - Halid b. Velid
B) Utbe b. Rebia - Ebu Süfyan
C) Halid b. Velid - Abdullah b. Cahş
D) Amr b. As - Abdullah b. Ebi Rebia
25. Aşağıdakilerden hangisi Medineli Oniki kişi ile Hz.
Muhammed arasında gerçekleşen I. Akabe biatında
konu edilmemiştir?
A) Hz. Muhammed’i devlet başkanı olarak tanımaları
B) Çocuklarını öldürmemeleri
C) Hırsızlık etmemeleri
D) Evlilik dışı ilişkilerden (zinadan) uzak durmaları
Cevaplarınızı bu tabloya işaretleyiniz…
Cevap Tablosu
A) Zeyd b. Harise
B) Ali b. Ebi Talip
1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25
C) Hz. Hatice
D) Hz. Ebu Bekir
20. I. Akabe Biatı’na katılan Medinelilerin sayısı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
21. İslam’ın beş şartından hangisi Miraç olayında Hz.
Muhammed’e emredilmiştir?
A) Oruç
B) Zekât
C) Hac
D) Namaz
Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2010-2011
Her soru 4 puandır. Başarılar dileriz…
Sayfa 2
Download