HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HASTA HAKLARI
ve
SORUMLULUKLARI
HASTA HAKLARI NEDİR ?
Sağlık hizmetlerinden faydalanma
ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan
olmaları sebebiyle sahip bulundukları
ve T.C. Anayasası, milletlerarası
antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat
ile teminat altına alınmış bulunan
haklarını ifade eder.

Kazanımlara göre insan haklarının
sınıflandırılmış durumu
Ülkemizde hasta hakları;

Anayasa,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,

Hasta Hakları Yönetmeliği,

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi
ile düzenlenmiştir.
TEMEL HASTA HAKLARI ?
1- Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Hakkı
2- Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı
3- Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme
ve Değiştirme Hakkı
4- Mahremiyet
5- Reddetme, durdurma ve rıza
6- Güvenlik
7- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
8- Saygınlık Görme ve Rahatlık
9- Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
10-Müracaat, şikayet ve dava hakkı
ETİK nedir?
Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü, adil
ile adil olmayanı ayrıt etmek ve
doğru,haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri
yapmaktır.
ETİK VE HASTA HAKLARI
İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin temel,doğal ve vazgeçilmez ilkeleri vardır.
1-Yararlılık ilkesi
2-Dürüstlük ilkesi
3-Saygı ilkesi
4-Özerklik ilkesi
5-Eşitlik ilkesi
6-Hakkaniyet ve Adalet ilkesi
Hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli davranması gerekir.Sağlık çalışanının
hastalarla olan ilişkileri, erdemliliğin tüm ilkelerine ve bu arada hasta haklarına uygun
olmalıdır.
HASTA SORUMLULUĞU ?
Bir yerde hak varsa hemen yanı başında
sorumluluk da vardır.

Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık
kuruluşuna başvurmadan ve
başvurduktan sonraki süreçte yerine
getirmesi gereken ödev ve
yükümlülüklerdir.
HASTA SORUMLULUKLARI
1. Genel Sorumluluklar
2. Sosyal Güvenlik Durumu
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
4. Hastane Kurallarına Uyma
BAKANLIĞIMIZ
HASTA HAKLARI
UYGULAMALARI
SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMASINDA,
Bakanlık Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları İl koordinatörlüğü
Hastane Hasta Hakları Kurulları
Hastane Hasta Hakları Birimleri, oluşturulmuştur.
HASTA HAKLARI BİRİMLERİ
(Sağlık Bakanlığı yatak sayısı 100 ve daha fazla olan hastanelerde Hasta Hakları
Birimlerini açmıştır. )
Amacımız; herkesin insan onuruna yakışır şekilde ’’Hasta
haklarından,,yararlanması, hak ihlallerinden korunması ve
gerektiğinde hukuki korunma yollarını kullanabilmesi için
hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek,
sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına
katkı sağlamaktır.
HASTA HAKLARI KURULLARI
KURUL ÜYELERİ
 Başkan: Baştabip Yardımcısı
 Hasta Hakları Birim Sorumlusu,
 Hakkında başvuruda bulunulan
personelin birim sorumlusu,
 Sivil toplum kuruluşu temsilcisi
 Varsa hastanın avukatı
 Kurumda yetki almış sendika
temsilcisi,
 Valiliğin belirleyeceği bir
vatandaş.
 İl genel meclis üyesi
HASTA HAKKI İHLALİNDE;
 İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE
ALO 184 SABİM HATTINA
 HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI
BİRİMLERİNE
BAŞVURABİLİRSİNİZ.
HAKKINDA BAŞVURU
YAPILAN HASTANE
ÇALIŞANINDAN BİLGİ
İSTENİR.
(2 GÜN İÇİNDE)
HASTANE
HASTA
HAKLARI
BİRİMİ
TARAFLAR DIŞINDA BİLGİ
ALINMASI GEREKEN
KİŞİLER VARSA ONLARDAN
DA BİLGİ ALINIR
(2 GÜN İÇİNDE)
HASTA HAKLARI BİRİMİ KURULDAN GELEN
KARARLARI TASNİF EDER.
HASTA
HAKLARI
BİRİMİ
HASTA İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR
PERSONEL İLE İLGİLİ
YAPILACAKLAR
KURUL KARARI HAKKINDA HASTAYA
YAZILI BİLGİ VERİLİR.
KURULUN KARARI İLGİLİ
PERSONELE BİLDİRİLİR.
HASTAYA BU AŞAMADAN SONRA
YAPMASI GEREKENLER KONUSUNDA
BİLGİ VERİLİR.
KURUL, İLGİLİ PERSONELİ
KUSURLU BULMUŞ İSE DOSYA
GEREKLİ İDARİ VE ADLİ
TAKİBAT İÇİN BAŞHEKİMLİĞE
ÜST YAZI İLE İLETİLİR.
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ VE
YENİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
DOĞRULTUSUNDA KURUM
TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLİR.
HASTANIN SONRAKİ SÜRECİ TAKİP
ETMESİNİ KOLAYLAŞTIRICI OLMAK
ÜZERE İRTİBAT VEYA KAYIT
NUMARASI VERİLİR.
KARARIN SONUCU İDARİ VE ADLİ
TAKİP AÇISINDAN HASTANE
İDARESİNE BİLDİRİLİR.
İDARE, 657 SAYILI KANUNA
GÖRE GEREKLİ İDARİ VE ADLİ
TAKİBİ YAPAR.
HASTA MEMNUNİYETİ NEDİR?
Hasta memnuniyeti genel anlamda, verilen
hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması ya
da hastanın verilen hizmeti iyi veya kötü olarak
algılamalarına dayanmaktadır.
Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan
çalışmalarda bu birlikteliğin odak noktasının
“iletişim ve hastayı“ bilgilendirme olduğu
belirlenmiştir.
( Günümüzde artık hastalar giderek artan bir şekilde
kendi sağlık bakımına katılmak ve karar verme sürecinde
kendi durumlarının ne olduğunu öğrenmek, tanılarını
anlamak istemektedirler.)
Hastaların kişiler arası ilişkiler, birey olarak
kabul görme ve karar vermeye katılma gibi içsel
gereksinimleri karşılandığında memnuniyetlerinin
arttığını, çevresel faktörler yada rahatlıkları
dikkate alınmadığında memnuniyetsizlik
oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
Sağlıkla ilgili konularda bilgili olan yada
beklentileri abartılı olan hastaların daha az
memnun oldukları belirlenmiştir.
Yeterince bilgilendirilen, değer verilen ve
kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem
almış oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu
hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven
duymaktadır.
Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir
sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir
göstergesi olarak kabul edilmiştir.
Bir kurumda hasta memnuniyeti nasıl
değerlendirilir?




Memnuniyet değerlendirme anketleri
(Hastanemizde yatan hasta,ayaktan tedavi gören
hasta ve acil servis hastalarına olmak üzere 3 ayrı
anket , aylık olarak yapılmaktadır.)
Dilek , öneri ve teşekkür kutularına yapılan başvurular
WEB sitesindeki E- posta bölümüne yapılan başvurular
Hasta Hakları Birimine , Sağlık Bakanlığı şikayet
sayfasına ,SABİM/ ALO184Şikayet hattına, BİMER
‘e(Başbakanlık İletişim Merkezi) yapılan başvurular ,
Sonuç olarak; Kurum tarafından
memnuniyetin değerlendirilmesi




Sunulan sağlık hizmetinin, olumlu ve olumsuz
yönlerinin fark edilmesini
Kurumda gerekli düzenlemelerin yapılmasını
Hizmet kalitesinin artmasını
Hasta memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır.
TEŞEKKÜRLER
...
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTA HAKLARI BİRİMi
ALİYE ENGİN
Download