Document 705665

advertisement
Sevgili öğrencilerim sizce başlıca
yönetim şekilleri nelerdir?
Başlıca yönetim şekilleri ;
Monarşi, Oligarşi, Teokrasi,
Cumhuriyettir.
MONARŞİ
Bir hükümdarın devlet başkanı
olduğu yönetim biçimidir.
Yönetme yetkisi babadan oğula
geçer.
Siyasi partilerin yanı sıra bu
ülkelerde kral ya da kraliçe de
görev yapmaktadır.
OLİGARŞİ
Yönetimdeki grup;
genelde askeri,
siyasi, ekonomik
olarak ülkenin önde
gelen gruplarından
birisidir.
Günümüzde bu
yönetim şekline
rastlanılmamaktadır.
Oligarşi; sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan
yönetim biçimidir.
TEOKRASİ
Dine dayalı yönetim biçimidir.
Vatikan, Suudi Arabistan,
İran bu şekilde yönetilir.
CUMHURİYET
 Milletin egemenliği kendi elinde
tuttuğu ve bunu belirli süreler
için seçtiği temsilcileri
aracılığıyla kullandığı yönetim
biçimidir.
 Devleti yönetenlerin , seçimle
işbaşına geldiği bir yönetim
biçimidir.
YAŞAYAN DEMOKRASİ
 Demokrasi; egemenliğin millete ait
olduğu, bütün vatandaşların devlet
yönetiminde eşit haklara sahip
olduğu yönetim şeklidir.
 Demokrasi, devlet yönetiminde
uygulandığı gibi toplumda bireyler
arasında , ailede anne-baba ve
çocuklar arasında ,apartmanda
,okulda öğretmen-öğrenci-yönetici
arasında ve spor kulüplerinde de
uygulanabilir.
DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ
MİLLİ EGEMENLİK
ÇOĞULCULUK
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
SİYASİ PARTİLER
HÜRRİYET VE EŞİTLİK
SEÇİMLER
TARİHTEN GÜNÜMÜZE DEMOKRASİ
YOLCULUĞU
0 İlk Demokrasi Örneği: ATİNA
 Demokrasinin ilk uygulamaları
Eski Yunan’da (Atina)
görülmüştür. MÖ. 450’li yıllarda
dünyadaki devletler krallık ve
imparatorluk ile yönetilirken
Atina’da birbirinden bağımsız
«Site» denilen şehir devletleri
vardı.
 Halk «agora» denen meydanda
toplanır, önemli konulardaki
kararlarını yöneticilere
bildirirdi.
0 Roma’da Yurttaşlık
 Roma İmparatorluğu’nda yurttaşlık ve
insan hakları kavramı gelişme
göstermiş, demokrasi benzeri
uygulamalar görülmüştür.
 Bu dönemde halk, sahip olduğu hak ve
hürriyetleri büyük ölçüde kaybetmiş
topluma derebeyler, krallar ve kilise
egemen olmuştur.
MAGNA CARTA(BÜYÜK ŞART 1215)
 63
maddeden
oluşan,
İngiltere’nin
ilk anayasa
belgesidir.
 Magna Carta
ile kralın
yetkileri ilk
kez
kısıtlanmıştır.
İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ(1789)
İnsanlar haklar
yönünden özgür
eşit doğarlar,
yaşarlar.
Her siyasal toplumun
amacı, insanın doğal ve
zaman aşımı ile
kaybedilmeyen haklarını
korumaktır.
Egemenliğin
özü esas
olarak
ulustadır.
Özgürlük, başkasına
zarar vermeyecek
her şeyi
yapabilmektir.
KANUNUESASİ (1876)
Türk toplumunda ilk anayasa Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerinde kabul edilmiş olan
kanunuesasidir.
Kişi hak ve güvenliği, ibadet, basın,eğitim
hürriyeti, kanun önünde eşitlik, mülkiyet
hakkı gibi konular bu anayasada yer almıştır.
1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL
BİLDİRGESİ
Yaşamak,
özgürlük ve kişi
güvenliği herkesin
hakkıdır.
Hiç kimse keyfi
olarak tutuklanamaz,
sürgün edilemez.
Hiç kimse
kölelik veya
kulluk altında
tutulamaz.
Hiç kimseye
işkence
yapılamaz.
Herkes hukuk
kişiliğinin
tanınması hakkına
sahiptir.
Kölelik, köle
alım satımı her
türüyle
yasaktır.
AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ(1950)
Herkes düşünce, vicdan, din
özgürlüğüne sahiptir.
Herkesin yaşam hakkı yasanın
koruması altındadır.
Herkesin kişi özgürlüğüne
güvenliğine hakkı vardır.
Hiç kimse köle ve kul halinde
tutulamaz.
Bir suç ile itham edilen herkes,
suçluluğu yasal olarak sabit
oluncaya kadar suçsuz sayılır.
Herkes özel ve aile hayatına,
konutuna ve haberleşmesine
saygı gösterilmesi hakkına
sahiptir.
KADINLARIMIZ HAKETTİKLERİ
YERDE
0 Cumhuriyet Dönemi Türk Kadını
 Türk kadını yüzyıllar sonra
yeniden kavuştuğu eşit hakları
konusunda sahip olduğu her
şeye, Atatürk’ün sayesinde sahip
olmuştur.
 Cumhuriyetimizi taçlandıran
kadının toplumsal konumunun
değişmesinde en önemli
haklardan biri 3 Nisan 1930’da
tanınan Belediye Meclislerine
seçme seçilme hakkıdır.
Download