Uploaded by İnsan Haklari

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI SLAYT

advertisement
ULUSAL İNSAN HAKLARI
KURUMLARI
 Kamu gücü ve mali kaynakları ile sivil
toplumun insan hakları duyarlılığını birleştiren
melez kurumlardır.
 Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
örgütleri arasında köprü görevi görürler.
 Ulusal makamlar ile uluslararası örgütler
arasında işbirliğinin zeminidir.
 Uluslararası alandaki gelişme ve standartları
yerele taşıyan yapılardır.
ULUSAL KURUMLARIN KISA
TARİHÇESİ
 Fikir olarak 1940’lı yıllarda ortaya çıktılar.
 1990’lı yıllarda yaygınlaşmaya başladılar.
 Bu kurumların oluşumuna, yetki ve sorumluluklarına,
güvencelerine, çalışma yöntemlerine ilişkin temel
ilkeler 1991 yılında belirlenmiş ve 1993 yılında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunda onaylanmıştır. Bu ilkeler
Paris Prensipleri olarak tanınmış ve literatüre
yerleşmiştir.
ULUSAL KURUMLARIN YAPISAL
ÖZELLİKLERİ
 Bağımsızlık
-Anayasal ya da yasal dayanak
-İdari ve mali özerklik
-Çoğulcu temsil
-Üyelik teminatı
 Tanınmış bir yetki ve yeterli iktidar
 Erişilebilirlik
 İşbirliği
 Hesap Verebilirlik
 İşlevsel Etkinlik
ULUSAL İNSAN HAKLARI
KURUMLARININ İŞLEVLERİ
Eğitim verme ve
bilinçlendirme.
İzleme, değerlendirme ve
danışma.
İnsan hakkı ihlalleri
iddialarını inceleme. (ihtiyari)
ÜLKEMİZDE İNSAN HAKLARININ
KURUMSALLAŞMASININ TARİHİ
1990-2001
-TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (Parlamento, çalışmalarına
devam etmekte)
- İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı (İdare)
2001-2012
- İnsan Hakları Danışma Kurulu,
- İnsan Hakları Üst Kurulu,
- İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Heyetleri
- Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
2012 VE SONRASI
- Kamu Denetçiliği Kurumu
-Türkiye insan Hakları Kurumu
- İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI
BAŞKANLIĞI
Görevleri:
İzleme, koordinasyon, sekretarya ve şikayetleri inceleme
Başvuru Sayıları:
 2004 Yılı - 847
 2005 Yılı- 1373
 2006 Yılı - 1590
 2007 Yılı - 1495
 2008 Yılı - 4788
 2009 Yılı - 4503
 2010 Yılı - 8678
 2011 Yılı - 5289
*(il ve ilçe insan hakları kurullarına yapılan başvurular dahil)
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunla
kuruldu.
 İnsan Hakları Kurulu üyelerinin seçimi
sürecinin tamamlanmasını takiben
Kurul ilk toplantısını 23 Ocak 2013
tarihinde
yaparak
çalışmalarına
başladı.
KURUMUN GÖREVLERİ
 İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine
ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar
yapmak.
 İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek.
 Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin
bulundukları yerlere ziyaretler gerçekleştirmek.
 İnsan hakları eğitimi faaliyetlerini yürütmek.
 İnsan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve
değerlendirmek.
 Şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların
sonuçlarını takip etmek.
KURUMUN TEŞKİLATI
 Kurumun Teşkilatı
A-İnsan Hakları Kurulu
B-Başkanlık
-Hizmet Birimleri
-Sürekli Kurullar, Çalışma Grupları ve Heyetler
 Kurumun Hizmet Birimleri;
-İhlal İddialarını İnceleme Birimi
-İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Birimi
-Hukuk Birimi
-Eğitim Birimi
-Dış İlişkiler ve Proje Birimi
-Diğer Birimler (Destek hizmeti yürütenler)
İNSAN HAKLARI KURULU
 Kurul onbir üyeden oluşmaktadır.
 Üyelerin;
-İkisi Cumhurbaşkanı,
-Yedisi Bakanlar Kurulu,
-Birisi baro başkanları,
-Birisi Yükseköğretim Kurulu,
tarafından seçilmektedir. Üyelerin görev süresi
dört yıldır. Görev süresi iki dönemle sınırlıdır.
İNSAN HAKLARI KURULUNUN
GÖREVLERİ
 İZLEME: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan
hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek.
 ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ: Diğer ülkelerin ulusal ya da
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren benzeri işleve
sahip kurumlarıyla ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmak.
 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ: Birleşmiş Milletler ve
bölgesel insan hakları kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve
ortak faaliyetlerde bulunulmak.
 RAPORLAMA: İnsan hakları alanındaki sorunlar,
gelişmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki
performanslarını raporlamak ve yayımlamak.
İNSAN HAKLARI KURULU
ÜYELERİ
 Abdurrahman Eren, Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 Fatma Benli, Avukat
 Hikmet Tülen, Raportör, Anayasa Mahkemesi.
 İrfan Güven, Avukat
 Nihat Bulut, Öğretim Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi
 Ömer Cihad Vardan, İşadamı
 Selamet İlday, Yargıtay Üyesi (emekli)
 Serap Yazıcı, Öğretim Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi
 Yakup Levent Korkut, Öğretim Üyesi, Medipol Üniversitesi
 Yılmaz Ensaroğlu, Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü, SETA
 Yusuf Şevki Hakyemez, Öğretim Üyesi, KATÜ
KURUM BAŞKANI
Kurum Başkanı, İnsan Hakları
Kurulu üyeleri tarafından kendi
üyeleri arasından seçilmektedir.
Görev süresi dört yıldır. İki
dönem seçilebilmektedir.
YÖNETİM
 İkinci Başkan: İnsan Hakları Kurulu
tarafından seçilir. Başkanın yokluğunda
Kurumu yönetir ve temsil eder.
 Başkan Yardımcısı: Başkan tarafından
atanır.
Başkanlık
teşkilatının
yönetiminde Başkana yardımcı olur.
KURUM PERSONELİ
İnsan Hakları Uzmanları
Uzmanlıklarından yararlanılmak
üzere diğer kurumlardan
görevlendirilen personel
İnsan Hakları Uzman Yardımcıları
Sözleşmeli Personel
Download