çocuk hakları

advertisement
KAMU HUKUKUNDA ÇOCUK
HAKLARI
ÇOCUĞUN ANAYASAL TEMEL HAKLARI
TEMEL HAK VE TEMEL HAK
KULLANMA EHLİYETİ
ÇOCUĞUN KİŞİSEL TEMEL
HAKLARI
ÇOCUĞUN EKONOMİK,
SOSYAL VE KÜLTÜREL
HAKLARI
ÇOCUĞUN KÜLTÜREL
HAKLARI
1
KAMU HUKUKUNDA ÇOCUK
HAKLARI
Kamu hukukunda çocuk hakları,
1.Çocuğun Anayasal Temel Hakları
2.Özel Olarak Korunması Gereken Çocuklar Ve
Hakları
başlıkları altında incelenmektedir.
Çocuğun anayasal haklarına anayasanın giriş
kısmında değinilmiştir. Çocuğun hak ehliyeti,
yaşam hakkı, kültürel hakları (eğitim, meslek
eğitimi, bilgi edinme gibi), çocuğun çocuk olma
hakkı gibi haklar bu kapsamdadır.
KAMU HUKUKUNDA ÇOCUK
HAKLARI
ÇOCUĞUN ANAYASAL
TEMEL HAKLARI
Çocuğun Kişisel Temel Hakları
Çocuğun Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel
Hakları
Çocuğun Kültürel
Hakları
ÖZEL OLARAK KORUNMASI
GEREKEN ÇOCUKLARIN HAKLARI
Korunmaya Muhtaç Çocukların
Hakları
Çalışan Çocukların Hakları
Çocuğun İstismardan ve
İhmalden korunma Hakkı
Suça Sürüklenen Çocukların
Hakları
3
TEMEL HAK VE TEMEL HAK
KULLANMA EHLİYETLERİ
Temel hak ehliyeti, temel haklara sahip olabilme
ehliyetidir. Türk Hukuku’nda herkes, hiçbir ayrım
gözetilmeksizin bu haklara sahiptirler.
Çocuklar da ergin insanlar gibi yaşam hakkı,
eğitim ve öğrenim hakkı gibi temel haklara
sahipken seçme ve seçilme hakkı, memur olma
gibi siyasal temel haklara sahip değildirler. Bu
haklarını kullanabilmeleri için 18 yaşını
doldurmuş olma şartı aranır.
4
ÇOCUĞUN KİŞİSEL TEMEL
HAKLARI
Anayasa ve ilgili kanunlardaki çocuğun kişisel
temel hakları şunlardır:
1.Yaşam Hakkı
2.Beden Bütünlüğü ve Bedenin Saldırıya Karşı
Korunma Hakkı
3.Özel Yaşamın Gizliliği ve Haberleşme
Özgürlüğünün Korunması Hakkı
5
ÇOCUĞUN KİŞİSEL TEMEL
HAKLARI
4.Eşit Muamele Görme ve Ayrımcılıktan
Korunma Hakkı
5.Düşünme ve Düşüncelerini Açıklama Hakkı
6.İnanç ve Din Özgürlüğü Hakkı
7.Dernek Kurma ve Toplanma Hakkı
6
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
Bu haklar bakımından devletin görevi pozitif bir
tutum içinde olmasını gerekli kıldığı için pozitif
haklar olarak da adlandırılabilmektedir.
Devlet bu hakların belirlediği alanlardaki
görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun
biçimde ve mevcut kaynakların elverdiği
düzeyde yerine getirmekle yükümlüdür.
7
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar şunlardır:
1.Sağlık Hakkı
2.Sosyal Güvenlik Hakkı
3.Eğitim Hakkı
4.Sağlıklı Ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı
5.Oynama, Dinlenme, Spor Yapma, Kültürel Ve
Sanatsal Etkinliklere Katılma Hakkı
8
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
1. Çocuğun Sağlık Hakkı: Anayasaya göre
herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir.
Çocuğun sağlığı onun kişisel değerlerinin
içinde yer alır ve bedensel ve ruhsal sağlığını
kapsar. Çocuğun bu haklardan yararlanabilmesi
için devletin gerekli çabayı göstermesi gerekir.
9
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuğun en
iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve
rehabilitasyon hizmetleri veren kuruluşlardan
yararlanma hakkı vardır. Çocuğun bu haklardan
yararlanabilmesi için devletin gerekli çabayı
göstermesi gerekir.
10
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
Devletin
bu
alanda
pozitif
yükümlüğünü
gerekleştirmesi amacıyla,
-Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi
-Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardım ve bakımın
sunulması
-Sağlıklı yiyecek temini
-Temiz içme suyu ve temiz çevre sağlanması
-Doğum öncesi ve sonrası annenin bakımının yapılması
-Anne babalara ve çocuklara çocuk sağlığı ile ilgili
temel bilgilerin verilmesi
gibi konularda her türlü önlemi alması gereklidir.
11
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
2.Çocuğun Sosyal Güvenlik Hakkı: Kişiliğin
geliştirilmesinin ve insanın mutluluğunun bir
parçası olarak sosyal güvenlik politikaları sosyal
riskleri giderme amacını taşır. Ulusal sosyal
politikaların bir parçasıdır.
Sosyal güvenlik sistemi hastalık işsizlik, kaza,
ölüm gibi sosyal risk durumlarında insanların
geçinme ve yaşama gereksinimlerini karşılayan
bir sistemdir.
12
ÇOCUĞUN EKONOMİK, SOSYAL
VE KÜLTÜREL HAKLARI
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuk
sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten
yararlanma hakkına sahiptir. Bu hakkın
gerçekleşmesini sağlamak için devlet uygun
önlemleri almakla yükümlüdür.
Bu çerçevede yapılan son düzenlemelerle 18
yaş ve altındaki tüm çocuklar sağlık
hizmetlerinden
koşulsuz
yararlandırılmaya
başlanmıştır.
13
ÇOCUĞUN KÜLTÜREL HAKLARI
Çocuğun kültürel hakları şu başlıklar altında
incelenir:
1.Eğitim Hakkı
2.Bilgi Edinme
Korunma Hakkı
ve
Zararlı
Yayınlara
Karşı
3.Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı
4.Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Katılma Hakkı
14
ÇOCUĞUN KÜLTÜREL HAKLARI
1.Eğitim Hakkı: Bu hak, diğer hakların
bilinmesinde ve korunmasında çok büyük bir
öneme sahiptir. Çünkü yaşam hakkından düşünce
ve ifade özgürlüğü ile seçme hakkına kadar tüm
hakların bilinmesi, korunması ve kullanılması
eğitime bağlıdır.
Eğitim hakkı, çağdaş ve demokratik toplumun
gerektirdiği düşünebilen, düşüncelerini özgürce
ifade edebilen, kendi haklarına sahip çıkan,
başkalarının haklarına saygılı, ruhen ve bedenen
sağlıklı kişiler yetiştirmek bakımından yaşamsal
öneme sahiptir. Kimse eğitim hakkından yoksun
bırakılamaz.
15
ÇOCUĞUN KÜLTÜREL HAKLARI
1982 Anayasa’sının Eğitime İlişkin İlkeleri
-Genellik, Zorunluluk ve Parasızlık
-Fırsat ve Olanak Eşitliği
-Çağdaş Bilim ve Eğitim Esaslarına Uygunluk
-Eğitim ve Öğrenim Özgürlüğü ve Anayasaya
Sadakat Ödevi
-Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi
-Eğitim Hakkının Mutlaklığı
16
ÇOCUĞUN KÜLTÜREL HAKLARI
-Azınlık ve Yabancıların Eğitim Hakkı
-Türkçeden Başka Dil Yasağı
-Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Olanağı
-Çocuğun Güvenli ve Sağlıklı
Ortamında Eğitim Görme Hakkı
Bir
Okul
17
Download