ADI SOYADI: OKUL NO: 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AVNİ

advertisement
ADI SOYADI:
OKUL NO:
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU T.C
İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNİN 2. YAZILISI
1. İtilaf Devletleri’nin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’ya yardım
etmekti.
Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir?
A) ABD’nin savaşa girmesi
B) Çanakkale Zaferi’nin kazanılması
C) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
D) İttifak Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesi
2. • Toros tünelleri, İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacaktır.
• Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf
Devletleri'ne geçecektir.
• Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri'ne hizmet edecektir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddelerinde, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar
yoktur?
A) Ulaşım
3.
olabilir?
B- Ekonomi
C- Askeri
D. Haberleşme
Havza Genelgesi ile işgalci güçlere protesto
telgrafları çekilmesini, işgallere karşı her
yerde mitingler ve protestolar yapılmasını
istedim
Bu konuşmaya göre Mustafa Kemal’in amacı aşağıdakilerden hangisi
A) Saltanatı kaldırmak
B) Kalıcı barış sağlamak
C) Cumhuriyeti ilan etmek
D) Millî bilinci uyandırmak
1
4. Sivas Kongresi’nin;
I- Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi
II- Temsil Heyetinin yurdun bütününü temsil etmesi
III- Manda ve himayenin reddedilmesi
kararlarından hangisi veya hangileri ile Millî Mücadele’nin tek merkezden yönetilmesi
amaçlanmıştır?
A) Yalnız II
B- I –II
C- Yalnız III
D- I - III
5.
Milletin bağımsızlığını yine
milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
Kuvayimilliye’yi etkin ve millet
iradesini hakim kılmak esastır
Erzurum Kongresi
Amasya Genelgesi
Millî Mücadele sürecinde alınan yukarıdaki kararlar aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğini
kanıtlar?
A. Milli egemenlik
B. Vatanın bütünlüğü C. Milli ekonomi D. Tam bağımsızlık
6. Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu,
acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi.”
Mustafa Kemal
Bu sözüyle Mustafa Kemal, karşı olduğu aşağıdaki anlayışlardan hangisini vurgulamaktadır?
A) Bağnazlık
B. Krallık
C. İmtiyazlık
D. Mandacılık
7. Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile “ulusal egemenliğin” koşulsuz
olarak gerçekleştirileceği vurgulanmıştır?
A) Manda ve himaye kabul olunamaz.
B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
C) Kuvayımilliye’yi etken ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
2
8, Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını paylaşma kararına,
Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi itiraz niteliğindedir?
A. Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler, birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
B) Boğazlar’ın dünya ticareti ve ulaşımına açılmasında ilgili devletlerin kararı geçerli olacaktır.
C) Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel
olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
D) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanlarında aynı haklardan yararlanmaları şartıyla
kabul edilecek ve sağlanacaktır.
9. I Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
III. TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur.
IV. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi, adli ve mali gelişmemize engel
olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
Milli Mücadele Döneminin değişik zamanlarında alınan yukarıdaki kararlardan hangileri,
yönetimde egemenlik anlayışının değiştiğinin kanıtıdır?
A. Yalnız III
B- Yalnız IV
C- I, II v e IV
D- II, III ve IV
10- Hıyanet-i Vataniye Kanunu, TBMM'ye karşı çıkan isyanları engellemek ve sorumlularını
cezalandırmak için çıkarılan bir kanundur.
Buna göre, sözü edilen kanun hükmü, aşağıdaki durumlardan hangisine uygulanabilir?
A. Anzavur Ayaklanması'nı çıkaranlara
B) Mecliste farklı düşünceleri savunan gruplara
C) Misakımillî oylamasında ret oyu kullanan vekillere
D) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'yu işgal eden devletlere
3
11. “Kurtuluş Savaşı sırasında, Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanları bastırmak için Mecliste
“Hıyanet-i Vataniye Kanunu” kabul edildi. Bu Kanun’un uygulanması için kurulan İstiklal
Mahkemelerinin üyeleri, milletvekillerinden oluşmaktaydı.
Parçaya göre, İstiklal Mahkemelerinde milletvekillerinin görev alması, ilk TBMM’nin;
I- Yargı
II. Yasama
III. Yürütme
güçlerinden hangilerini kullandığını gösterir?
A. Yalnız III
B- Yalnız I
C- II ve III
D- I , II ve IIII
12. TBMM Hükümeti'nin ilk askeri, başarısı sonucunda yaptığı antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin
güçlenmesini sağlamış ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.
Burada sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkes
B) Sevr Barış Anlaşması
C) Lozan Barış Anlaşması
D) Gümrü Barış Anlaşması
13. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılması sonucunda Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası kabul
edildi. Öte yandan Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sovyetler
Birliği, TBMM’yi tanıdı.
Bu bilgiden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini savaşlar belirlemiştir.
B) Askerî zaferlerde siyasi başarılar etkili olmuştur.
C) Türkiye, Sovyetler Birliği’ne karşı yaptığı savaşı kazanmıştır.
D) Askerî başarılar, ulusal ve uluslararası gelişmelerde etkili olmuştur
14. Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükümetinin
dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göstermektedir?
A) Sovyetler Birliği Misakımillî'yi tanıyacaktır.
B) Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.
C) İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.
D) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
4
15- Sovyetler Birliği, aşağıdaki antlaşmalardan
A) Ankara Antlaşması
hangisiyle Misakımillî’yi tanımıştır?
B) Gümrü Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Kars Antlaşması
16. Mustafa Kemal’in aşağıdaki çalışmalarından hangisi, eğitime verdiği önemi gösterir?
A. Maarif Kongresi’ni toplaması
B) Başkomutanlık yetkisini kullanması
C) İzmir İktisat Kongresi’ni düzenlemesi
D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımlaması
17. “Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvençtir.”
ATATÜRK
Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin uygulama sonuçlarına dayanarak söylemiş olabilir?
A) 1921 Anayasası’nın
B) Takrir-i Sükun Yasası’nın
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun
D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin
18- -I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği
TBMM Hükûmetini tanıdı.
-Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen
tanıdı.
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi yapılabilir?
A) İtilaf Devletleri görüş birliği içindedir.
B) Askerî zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
C) Türk ordusu Sakarya Savaşı’nda Fransız ordusunu yenmiştir
D) Yunanistan Anadolu’daki isteklerinden vazgeçmiştir.
5
19. Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustosla Başkomutan
Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük
ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların
toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!"
emrini verdi.
Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak
B)Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak
C)Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak
D)İtilaf devletlerini oyalamak
20. Başkumandan Meydan Muharebesi, kumandanlık sanatı ve sevk ve idare kudretinin parlak bir
başarısıdır.
General Fahri Belen, bu sözüyle Başkumandan Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını
aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?
A) Türk milletinin azmine
C- Savaşı yöneten komutana
B) Türk ordusunun gücüne
D) Yunan ordusunun güçsüzlüğüne
21- “ Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” M. Kemal Atatürk
M. Kemal bu sözüyle,
I. Milletin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olduğu
II. Saltanat rejiminin benimseneceği
III. Düşmana karşı birlik ve beraberliği korumak gerektiği
durumlarından hangisi yada hangilerini vurgulamıştır?
A -Yalnız I
B - I ve II
C- Yalnız II
D- I , II ve III
22- Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği
sağlamaya yöneliktir?
A) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
B) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.
C) Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
D) Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır olacaktır
6
23- Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul
edilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu
kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?
A-Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.
B) Yunanistan, savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.
C) Doğu Trakya’daki Türklerle, Anadolu’daki Rumlar karşılıklı olarak değiştirilecektir.
D) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır



24Küçük imalattan süratle fabrikaya geçilmeli
-Yerli malı kullanımı teşvik edilmeli
-İşletmelere kredi sağlayacak banka kurulmalı
İzmir iktisat kongresinde alınan bu kararların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Ekonomik bağımsızlığı sağlamayı
B-Ülke dışına para çıkışını engellemeyi
C- Yabancıların desteği ile ilerlemeyi
D) Yerli yatırımcıyı desteklemeyi
25- Mücadele yıllarında Ankara önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden Ankara, resmen
ilan edilmemiş olsa da yeni Türk Devletinin başkenti durumundaydı.
Ankara'nın başkent yapılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmamıştır?
A- Milli Mücadelenin yönetim merkezi olması
B) Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli kararların alındığı şehir olması
C) Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapması
D) Büyük bir şehir olması
BAŞARILAR DİLERİM
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
AHMET ALİ KARAALP
7
YANIT ANAHTARI
1
B
2
C
3
D
4
B
5
A
6
D
7
C
8
A
9
A
10
A
11
B
12
D
13
D
14
C
15
C
16
A
17
D
18
B
19
B
20
C
21
A
22
B
23
A
24
C
25
D
8
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards