Kimya Bilimi -II (Kimyanın Sembolik Dili-I)

advertisement
KAZ
AN
SINIF
K
IM
2
KAVRAMA
ST
TE
9.
TEST
Kimya Bilimi -II (Kimyanın Sembolik Dili-I)
1. Element kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
4. I. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışmaz.
II. Saf maddedir.
III. Erime kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır.
A) Antik çağdan günümüze kadar çeşitli tanımlamalar
yapılmıştır.
B) Aristo dört temel elementin olduğunu öne sürmüştür.
C) Elementlere Latince isimlerin ilk harfi veya ilk
iki harfleri ile sembol oluşturan bilim insanı
Berzelius’tur.
D) Element sembolleri ilk bulundukları zaman belirlenmiş ve bir daha hiç değişmemiştir.
E) Günümüzdeki element tanımı “ aynı cins atomlardan oluşan saf madde” şeklindedir.
yukarıdaki özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortaktır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
2. Elementlerle ilgili;
I. Tek cins atom içerirler.
II. Diatomik veya poliatomik yapıda bulunabilirler.
III. Moleküler yapılı elemente saf su örnek verilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. • Homojen görünümlüdür.
•Tek cins molekül, farklı cins atom içerir.
•Formüllerle gösterilir.
yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bileşik
D)
B) Çözelti
Element
Î
C) Karışım
E) Alaşım
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.
yukarıda kutu içerisinde modellerle gösterilen
maddelerin doğru sınıflandırılması hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
a
Element
Karışım
Bileşik
Karışım
Bileşik
b
Bileşik
Bileşik
Element
Element
Karışım
c
Karışım
Element
Karışım
Bileşik
Element
6. Dezenfektan olarakta kullanılan etil alkol bileşiği;
•iki tane karbon atomu, karbon atomlarının üç katı
hidrojen atomu ve bir tane de oksijen atomu içerir.
Buna göre etil alkolün molekül formülü hangisidir?
A) C 2 H 3 O
B) CI 2 H5 OH
D) C3 H5 OH
C) C 2 He6 O
E) C 2 H5 OH
TEST
2
Kimya Bilimi -II (Kimyanın Sembolik Dili-I)
7. Aşağıda sembol veya formülleri verilen maddelerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
8. Aşağıdakilerden hangisi bir formül ile gösterilmez?
A) Çay şekeri
B)
A) Yakıldığında CO2 ve H2O oluşturması
B) Homojen olması
C) Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışması
D) Hal değiştirirken sıcaklığın sabit kalması
E) Yapısında tek tür atom bulundurması
Adı
Bakır
Sodyumdioksit
Amonyak
Potasyum
Kalsiyumoksit
Arı su
D) Etil alkol
C) Temiz hava
E) Yemek tuzu
9. • S8
•CI2
•CO2
Yukarıda verilen maddelerle ilgili;
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A)
B)
C)
D)
E)
Sembol/Formül
Cu
NO 2
NH 3
K
CaO
10. Aşağıdakilerden hangisi saf bir maddenin bileşik
olduğunu kanıtlar?
11. Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler yapılı bir
elementtir?
A) Fe
Sembol
A)
B)
C)
D)
E)
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
KAVRAM
IM
D) H2O
E) H2SO4
s
Ag
Au
K
F
Adı
Kükürt
Gümüş
Altın
Potasyum
Fosfor
C) I ve III
E) I, II ve III
:.............................................
EST
AT
KAZAN
D) II ve III
C) C
12. Aşağıdaki element sembolleri ve adları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
I. Üçüde bileşiktir.
II. S8 ve CI2 elementtir.
III. Üçü de moleküler yapıdadır.
A) Yalnız I
B) F2
11
22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 11
11 12
12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan :: ..............
..............
Puan
Download