11. sınıf tarih çalışma soruları

advertisement
I 11.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARIDIR.
1-11. Soruları doğru yada yanlış şeklinde yanıtlayınız.
Doğru Yanlış
1.İlk türk devletlerinde meclisin adı Pankuş tur.
(
)
(* )
2. Türklerde ilk düzenli orduyu kuran mete han dır
( * )
(
3. Tarihte kurulan ilk Türk-İslam Devleti osmanlılardır.
(
4. -Divan-ı Hümayun Orhan bey döneminde kurulmuştur.
( * )
(
)
5. Ekber ve Erşed geleneği 1.ahmet ile başlamıstır
( * )
(
)
6. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası teşkilat-i Esasi dir
(
7. I.Meşrutiyet’te yürütme yetkisi Meclis-i Mebusan ındır
( * )
8.Yeniçeri Ocağı II.Mahmut döneminde kaldırılmıştır.
( * )
(
9. I.Murat Döneminde Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.
(
)
( * )
10.Osmanlı Devleti’nde I.Ahmet’ten itibaren divana sadrazamlar başkanlık etmiştir.
(
)
( * )
11. Yeniçeri Ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişah 2.Osman’dır
(*
)
12. ve 16 sorularda boş bırakılan yerleri uygun cümlelerle doldurunuz.
12. Türklere ait ilk yazılı metinler
Orhun kitabeleri
13. Eski Türklerdeki hukuk kurallarına
töre
14. I.Meşrutiyeti ilan eden padişah
II.Abdulhamid
15.18.yy da Batı tarzında açılan ilk teknik okul
hendesehane
16. Türk-İslam Devletlerinde sarayı korumakla yükümlü kimselere
emir-i candar
17.-Ülkedeki yönetim birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Köy-Kaza-Vilayet-Eyalet-Ülke
18-Türklerin inandığı dinleri yazınız.
- Hristiyanlık , Musevilik , Müslümanlık, Gök Tanrı İnancı, Maniheizm, Budizm
)
(* )
)
( *)
)
(
)
)
(
)
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI ÇALIŞMA
SORULARIDIR
S.1:Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri beraberinde pek çok
değişik getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?
a)Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
b)Sanata ilgi duymaları
c)Ticaret yapmaları
d)Topluluklar halinde yaşamaları
e)Kendilerine özgü dilleri kullanmaları
S.2:Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfından değildir?
a)vezirler
b)beylerbeyi
c)sancakbeyi
d)kapıkulu askerler
e)kazaskerler
S.3:Osmanlı devletinde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir?
a)Çiftbozan
b)Öşür c)Haraç
d)Cizye
e)avarız
s.4: orta Asya türk devletlerinde ailelerin birlesmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir.
a) budun
b)urug
c) halk
d) boy
e) il
s.5) Kanuni esasi ile Osmanlı yönetimi ne şekilde değişmiştir ?
S.6: Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı hangi padişah ve ne amaçla yapılmıştır
S.7: Türk hükümdarlarının kullandıkları sembollerden beş tanesini yazınız:?
S.8: Türklerde kölelik sistemi niçin görülmez ?
S.9: Yeniçeri ocağı kaç tarihinde hangi padişah tarafından kaldırılmıştır?
S.10:a)Tarihte bilinen ilk türk İslam devleti
b)Eski Türklerde cenaze törenlerine
……………………………
……………………………. denir.
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI
CEVAPLARIDIR.
S.1:Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri beraberinde pek çok
getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?
a)Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
b)Sanata ilgi duymaları
c)Ticaret yapmaları
d)Topluluklar halinde yaşamaları
e)Kendilerine özgü dilleri kullanmaları
S.2:Aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfından değildir?
a)vezirler
b)beylerbeyi
c)sancakbeyi
d)kapıkulu askerler
e)kazaskerler
S.3:Osmanlı devletinde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir?
a)Çiftbozan
b)Öşür c)Haraç
d)Cizye
e)avarız
s.4: orta Asya türk devletlerinde ailelerin birlesmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir.
a) budun
b)urug
c) halk
d) boy
e) il
s.5) Kanuni esasi ile Osmanlı yönetimi ne şekilde değişmiştir ?
Anayasal düzene geçilmiştir
S.6: Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı hangi padişah ve ne amaçla yapılmıştır
2.Mahmut döneminde askeri amaçlı yapılmıstır.
S.7: Türk hükümdarlarının kullandıkları ünvanlardan beş tanesini yazınız:?
Han,hakan ,kağan ,yabgu,ilteber,ilteriş
S.8: Türklerde kölelik sistemi niçin görülmez ?
Göçebe bir hayatı sürdürdükleri içindir.
S.9: Yeniçeri ocağı kaç tarihinde hangi padişah tarafından kurulmuşturr?
2.Murat
S.10:a)Tarihte bilinen ilk türk İslam devleti
b)Eski Türklerde cenaze törenlerine
Karahanlılardır
yuğ denir
değişik
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI ÇALIŞMA
SORULARI CEVAPLARIDIR.
S.1:Osmanlıda kadılık teşkilatı kaça ayrılır yazınız?
Beşe ayrılır.taht kadılıkları eyalet kadılıkları sancak kadılıkları kaza kadıları nahiye kadılıkları
S.2:Sened-i ittifakın önemini belirtiniz?
İlk defa padişah otoritesini sınırlandırmıştır.
S.3:Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı kimdir?
2.mahmut
S.4:Fatih döneminde hazırlanan kanunnamenin adı nedir?
Kanunname i Ali Osman
S.5:Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi kaça ayrılır yazınız?
Şerri hukuk ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılır.
S.6:Osmanlı devletinde seyfiye sınıfından olan bürokrakratları yazınız?
Veziriazam kubbe Altı vezirleri kaptan ı derya yeniçeri ağası
S.7:17.yy ıslahatlarından iki tanesini yazınız?
1) Genel hedef Kanuni dönemindeki ihtişama geri dönebilmektir
2) Avrupa örnek alınmamıştır. Batı’dan kesinlikle etkilenme yoktur
3) Yüzeyseldir, baskı ve şiddete dayanır.Bozuklukların temeline inilmemiş, sebepleri ortadan
kaldırmak yerine sadece kuvvet kullanılarak o an kurtarılmaya çalışılmıştır.
S.8:Türkler yerleşik hayata UYGURLAR
döneminde geçmişlerdir.
S.9:Türk İslam devletlerinde kağan adına örfi hukuk uygulayan görevlilere EMİR İ DAD denir.
S.10:2.mahmut döneminde yeniçeri ocağının kaldırılması olayına
VAK’AY-İ HAYRİYE .denir.
Download