9_dinkulturu_cal_sor

advertisement
ADI SOYADI:
NO:
ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR
DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. ÇALIŞMA SORULARI
1- İslam öncesi Mekke’deki döneme ne denir?
a) Fetret dönemi b) Asrı saadet c) Cahiliye dönemi d) Dört halife devri e) Sahabeler dönemi
2- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Mekke’deki kültürel ortamla ilgili değildir?
a) Şiire önem verilirdi
b) Sözlü kültür yaygındı c) Şiir yarışmaları yapılıyordu
d) Okuma yazma oranı gelişmişti
e) Şairler toplumda söz sahibi idi
3-Peygamberimizin gençlik yıllarında Mekke’de haksızlığa uğrayanlara yardım etmek amacıyla Mekkenin ileri
gelenleri ve yaşlıları tarafından kurulan topluluğa kabul edilmesi öncelikle neyin göstergesidir?
a) Mekke’de adaletin hakim olması
b) Mekkenin ticari bir merkez olması
c) Mekkede yaşlıların sözünün geçmesi
d) Mekkede haksızlığın artması
e) Peygamberimize güvenildiği
4-İslamiyetten önce Peygamberimizin de takipçisi olduğu ve İslamiyetle benzerlikler gösteren inanış hangisidir?
a) Yahudilik
b) Haniflik
c) Hristiyanlık
d) Müşriklik
e) Mecusilik
5-Kuran-ı Kerim’e gelen ikinci emir hangisidir?
a) Okumak
b) Namaz
c) Temizlik
d) İbadet
e) İnanç
6- İslamiyet’in gelişi ve peygamberimizin peygamberlik görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)İlk inen ayetler zekat hac gibi emirleri içerir b) İslamiyet 3 yıl gizli yayıldı
c) İslamiyet’in ilk yıllardaki yayılması Medine dönemine göre daha yavaştır
d) Hz Ömer’in İslamiyet’e geçişi ile birlikte Müslümanlar açıktan ibadet etmeye başlamıştır
e) İlk Müslümanlar arasında köleler ve kadınlar önemli yer tutar
I- Taif ziyareti II- Hicret III- Mekke’nin fethi
7- Peygamberimizin İslamı yayma çalışmasına yukarıdakilerden hangileri doğrudan etkili olmuştur?
a) I ve II b) II ve III c) I ve III d) II e) I, II, III
8- Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre sıralayınız.
I- Medine sözleşmesi II- Hudeybiye barış antlaşması III Hendek Savaşı
a) I-II- IV- III b) IV-I-III-II c) II- IV-III-I d) I-III-II-IV e) III-I-II- IV
IV Mekke’nin fethi
I- Eğitim II- İbadet III- Ticaret
9- Hangileri Mescidi Nebinin işleyişiyle ilgilidir?
a) I ve II b) II ve III c) Yalnız II d) I ve III e) I, II ve III
10) Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetle ilgili değildir?
A) “… O halde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlas ile) kulluk et.” (Zümer s. 2)
B) “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tîn s. 4)
C) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât s. 56)
D) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz.” (Bakara s. 21)
11) Kişinin kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmak amacıyla her güzel iş ve davranışa ne denir?
A) Salih amel
B) Sadaka
C)İbadet
D) Hayır
12) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi abdestsiz yapılamaz?
A) Oruç
B) Zekat
C) Namaz
D) Kurban
13) ”Avlularınızı ve boş alanlarınızı temiz tutun.” Hadisi Şerif’i hangi temizlikle ilgilidir?
A) Beden temizliği
B) Kalp temizliği
C) Mekan ve çevre temizliği D) Manevi temizlik
14) Aşağıdaki maddelerin hangisi ile teyemmüm yapılmaz?
A) Su
B) Toprak
C) Kum
D) Tuğla
15) Hz Muhammed’in doğduğu yer olan Mekke’de hangi inanç biçimi diğerlerinden daha yaygındı?
A) Yahudilik
B) Puta tapıcılık
C) Budizm
D) Haniflik
16) Putlara tapanlara ve putların kendileriyle Allah arasında aracı olduğuna inanlara ne ad verilir?
A) Kâfir
B) Münafık
C) Müşrik
D) Fâsık
17) Hz. Muhammed’in doğduğu tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1 Ocak 601
B) 8 Haziran 632
C) 10 Muharrem 661
D) 20 Nisan 571
18) Hz. Muhammed kaç yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
19) Hz. Muhammed’i sekiz yaşından itibaren hangi amcası himayesine (korumasına) almıştır?
A) Ebû Tâlip
C) Zübeyr
C) Talha
C) Hz. Hamza
20) Hz. Muhammed’in hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?
A) Kasım
B) Fâtıma
C) Zeynep
D) Rukiye
21) “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini
belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.” Hz. Muhammed’e ilk vahiy olarak
bildirilen bu ayetler hangi surenin ilk beş ayetidir?
A) Fâtiha
B) İhlas
C) Alâk
D) Bakara
22) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ve müslümanların Medine’ye hicret etme sebepleri arasında yer
alamaz?
A) Medine topraklarının tarıma daha uygun olması
B) Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler
C) Medinelilerin Hz. Muhammed’i ve müslümanları Medine’ye davet etmeleri
D) Mekkeli müşriklerin İslam Dini karşısındaki inatları ve Hz. Muhammed’e her türlü kötülüğü yapmak
istemeleri
23) Hicret sırasında Hz. Muhammed’e kim arkadaşlık etmiştir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ali
24. Muhammed kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok ilgi gören
B) Çok adaletli
C) Çok sevilen
övülen
D) Hz. Ebu Bekir
D) Çok hoşgörülü
25. Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?
A) 20 nisan 571 Mekke B) 21 mayıs 571 MedineC) 20 nisan 632 Mekke
haziran 570 Taif
E)Çok
D) 21 nisan 632 Medine E) 20
26. Peygamberimizin anne babasının ismi hangisidir?
A) Ebu Talib-Halime
B) Hz Hamza-Sümeyye C) Abdullah-Amine D)Abdulmuttalib-Fatıma
Ömer-Meryem
E)Hz.
27. Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
A) Hz Ali
B) Hz Zeyd
C)Hz. Hatice
D) Hz Ömer
E) Hz Ebu Bekir
28. Peygamberimiz Medine ye kimi öğretmen olarak göndermiştir ?
A)Hz.Ali
B)Hz.Mus’ab
C)Hz. Osman
Avvam
D)Hz. Hamza
E)Hz. Zübeyir bin
29.Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de yaşayan, tek Allah’a ibadet eden Hz İbrahim’in dinine inananlara verilen
addır?
A)Hırıstiyanlar
B)Yahudiler
C)Ecnebiler
D)Hanifler
E) Müşrikler
30. Aşağıdakilerden hangisi 610 Ramazan’ da gerçekleşmiştir ?
A)Kur’an’ın inmeye başlaması
B)Medine’ye hicret edilmesi
C)Bedr savaşının yapılması
D)Uhut savaşının yapılması
E)Hudeybiye barış antlaşması
31- - *Peygamber efendimizin mezarı neredir? MEDİNE
* Peygamberimiz hicret etmeden önce, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmesi için yerine
kimi bırakmıştır? HZ. ALİ
32- *Hz. Muhammed 20 NİSAN 571.tarihinde MEKKEDE.de doğdu. Ona dedesiaBDULMUTTALİP
Muhammet adını koydu.
* Peygamberimiz, amcası Ebu Talib aracılığıyla peygamberlik görevinden vazgeçmesi için kendisine yapılan
teklifi GÜNEŞİ SAĞ ELİME AYI SOL ELİME VERSENİZ BİLE DAVAMDAN VAZGEÇMEM diyerek
reddetmiştir.
33- Ensar: MEDİNEYE HİCRET EDENLERE YARDIM EDEN MEDİNELİLERE DENİR
Muhacir:MEKKEDEN MEDİNEYE HİCRET EDENLERE DENİR
34- ilk Müslümanların isimlerini yazınız. HATİCE, EBUBEKİR, ALİ VE ZEYD
35- Hicretin İslam tarihi açısından önemini yazınız. İSLAMİYET HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILMIŞTIR.
Download