11. SİNİF FELSEFE YTindd

advertisement
KAVRAMA
Test
6
STİ
TE
KAZ
AN
IM
11.
SINIF
FELSEFE
ÜNİTE 3: VARLIK FELSEFESİ
1. Demokritos ilk materyalist filozoflardan biridir.Varlığın oluşumunu en küçük madde anlamına gelen atomlarla açıklar. O’na göre, her ne varsa atomların yapısal özelliklerinin
bir yansımasıdır. Demokritos’u atomcu düşünmeye iten
gerekçeler, içinde yaşadığı toplumun somut olanı önceleyen yaklaşımı gösterilebilir.
Parçaya göre, Demokritos için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
4. Herakleitos,’a göre”Değişmedeki değişmezliği sağlayan
şey logos’tur.”
Herakleitos’un varlık anlayışına uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişebilir nesneler olmasaydı değişim oluşmazdı.
B) Değişim varlıklar arasında dinamik ilişki oluşturur.
C) Var oluş süreçleri varlığın yapısına göre oluşur.
D) Evrende görünenleri var kılan değişimdir
A) Toplumsal bakış açısı düşüncelerini etkilemiştir.
E) Evrendeki varoluş atomlara bağlıdır.
B) Atomcu yaklaşımıyla ontolojinin temellerini atmıştır.
C) Farklılıkları atomların özelliği ile açıklar.
D) Varolmayı atomlara dayandırır.
2. F. Hegel, varlığın kendisini ‘’Geist’’ (akıl/tin/ruh) olarak görür. O’na göre geist aşama aşama; evren, insan, toplum;
son olarak da sanat, din ve felsefeye dönüşür. Tez, antitez,
sentez diyalektiği içerisinde gerçekleşen bu değişim ve dönüşüm süreçleri; geist’ın yapısındaki, kendini bilmeye ve
gerçekleştirmeye zorlayan çelişkiden kaynaklanır.
Hegel’in varlık anlayışına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Varlık olmak ile akıl özdeştir.
B) Tarihsel her süreç geist’ın açılımıdır.
MEB 2016 - 2017
E) Maddeci bir düşünürdür.
5. Asıl varlığı kendi dışında arama çabasına yönelen insan,
bir bakıma bu tavrı ile kendi gerçekliğine gözlerini kapamış
olur. Oysa J. G.Fichte’nin ifadesi ile varlık olmanın değerini oluşturacak tek kaynak, insanın kendi zihinsel algısıdır,
denebilir.
Buna göre insan algısını varlığın kaynağı olarak gören
yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düalizm
B)Realizm
C)Materyalizm
C) Bilimsellik, kendini bilmenin son aşamasıdır.
D) Fenomenoloji
D) Çatışmalar varlığın yapısından kaynaklanır.
E) İdealizm
E) Her sentez aşaması kendi çelişkisini üretir.
3. Platon, ünlü mağara öğretisinde dünyadaki varlıkları, ideaların yansıyan gölgeleri olarak tasarlar. O’na göre dünyanın maddi ve bireysel varlıkları eksik, yetersiz ve olumsuz
özelliklere sahip oldukları için asıl varlık olamazlar.
Buna göre Platon’un idealar öğretisi ile ilgili aşağıdaki
çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
6. Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve mekanda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan
nesneler de kastedilmektedir.
Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Sadece olgulardan ibarettir.
A) Deney ve tecrübelerle fark edilirler.
B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır.
B) İlk varlık oldukları için değişmezler.
C) Zihnin dışında algılanan her şeydir.
C) Bütün, tümel ve soyut yapıdadırlar.
D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır.
D) Zihinsel alanda yer alırlar.
E) Soyut ve somut olma özelliğine bağlıdır.
E) Asıl gerçek varlıklardır.
11.
Test
6
SINIF
FELSEFE
ÜNİTE 3: VARLIK FELSEFESİ
7. Ontoloji’nin, hatta felsefenin ilk sorusu “arkhe” problemidir.
İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce tüm var
olanların başlangıcını(töz) anlamaya çalışmıştır. Bu nedenle İlkçağ filozofları, felsefeyi daha çok doğayı anlama
isteğiyle “evrenin özü nedir” sorusuyla başlatmışlardır.
Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
10. Hobbes’a göre, “var olan” şeyler üzerinde düşünen bir
öznenin, olup biteni gerekçe göstererek, olması gerekene ulaştığını iddia etmesi hatalı bir akıl yürütme biçimidir.
Olandan olması gereken çıkmaz. Çünkü olan iyi şeyler
üzerinden, genel bir “iyi ideasına” ulaştığımızı iddia ettiğimizde, bir başkası da çıkıp diyecektir ki “eee her şey de iyi
ve güzel değil ki!” O yüzden biz ancak var olanlar üzerinde, konuşup, tartışabiliriz. Olması gereken üzerinde uzlaşı
beklemek, belki iyi niyetli bir girişim olsa bile sonuçta boşa
heba edilmiş zamanlardan ibarettir.
Hobbes’un bu düşünceleri aşağıdakilerden hangisiyle
örtüşmektedir?
A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir.
B) Töz, bir varlığı her ne ise o olmasını sağlayan unsurdur.
C) İlkçağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya çalışmıştır.
D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler
oluşturur.
A) Evrensel doğruya ulaşmanın tek yolu kişisel tecrübelerimizdir.
E) Arkhe, var olanların ilk ana maddesi anlamında kullanılmaktadır.
B) Var olan şeyler üzerinde konuşmak, boşa zaman kaybıdır.
C) Olması gereken üzerinden var olan hakkında akıl yürütmek doğru değildir.
MEB 2016 - 2017
D) İyi ideası Hobbes’un ahlak görüşlerinin hedef noktasında yer almaktadır.
E) Varlık üzerinde düşünen öznenin ortaya koyduğu yargılar evrenseldir
8.
I. Evrenin ana maddesi nedir?
II. İnsan eylemlerinde özgür müdür?
III. Mekan nedir?
IV. Varlığın öz’ü nedir?
V. Varlık kaç tarzdadır?
Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir felsefe disiplinine aittir?
A) Bilimsel verilerin sınırı içinde kalması
A) I
C) Duyulur evrenin ötesini araştırması
B) II
C) III
D) IV
11. Aşağıdakilerden hangisi, metafiziğin özelliklerinden
değildir?
B) Ruhun ölümsüzlüğünü sorgulaması
E) V
D) İdeal varlıklarla ilgilenmesi
E) Soyut kavramları ele alması
9. “Var olan” denilince, yalnızca beş duyu organımızla algıladıklarımız akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, Tanrı’dan, Anka Kuşu’na dek pek çok; nesne... gerçekte yahut
zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir.
Varlığa dair anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
12. I. Duyularla kavranılan şeyler dışındaki varlıkların bilgisi
II. Görünen şeylerin arkasında gizlenen ve ona imkan veren varlığın bilgisi
III.Ruh’un ölümsüzlüğünün bilgisi
IV.Fiziksel olayların bilgisi
B) İdeadır
V. Son erek bilgisi
Yukarıdakilerden hangisi metafiziğin konusu içerisinde yer almaz?
C) Maddedir
A) I
A) Olgusaldır
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) Fenomendir
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
E) Hem madde hem ideadır
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download