11 Felsefe Grubu Felsefe Yaprak test 11. test.indd

advertisement
SINIF
KAZ
AN
FELSEFE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
11.
FELSEFE GRUBU
11
Ünite 7: Siyaset Felsefesi
1. Siyaset felsefesi; devletin varoluş amacını, doğasını,
yasallığını, ideal devlet düzeninin nasıl olması gerektiğini araştırırken, siyaset sosyolojisi, başta devlet olmak
üzere, siyasal kurumları, yönetim biçimlerini, siyasal
ilişkileri ve süreçleri sistemli olarak, önyargılı olmadan
inceler.
4. Siyasal iktidar gücünü halktan alıyorsa ve attığı her
adım hukuk sistemine uygunsa bu iktidar meşrudur.
Aksi halde bu iktidarın meşruluğu tartışılır.
Buna göre iktidarın meşruiyetinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın doğasına uygun olma
B) Hukuka uygun davranma
C) Hak ve özgürlükleri koruma
D) Baskıcı bir tutum takınma
E) Halkla uyumlu olma
Bu parçaya göre siyaset felsefesini, siyaset sosyolojisinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
2. Belirli bir toplumda insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu
olan kurallar bütünüdür.
Açıklaması verilmiş olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hukuk
B) Hak
C) Sivil toplum
D) Devlet
E) Adalet
3. Siyaset felsefesi, siyasal yaşamı ve özellikle de devletin özünü ve iktidarın kaynağını ele alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin ele aldığı sorulardan biri olamaz?
A) İdeal düzen mümkün müdür?
B) Devlet nasıl oluşmuştur?
C) İktidar kaynağını nereden alır?
D) Kültür çatışması nedir?
E) Sivil toplum nedir?
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Siyasal kurumları objektif bir şekilde ele alması
B) Siyasal olayların nedenleri üzerinde durması
C) Siyasal olayları neden-sonuç ilişkisi içinde incelemesi
D) Siyasal kurum ve ilişkilerin nasıl olması gerektiğini
belirtmesi
E) Siyasal kurumların yapısında meydana gelen değişiklikleri ortaya koyması
5. Hobbes’a göre; doğa durumunda birbirinin kurdu olan
insanlar bir sözleşmeyle hak ve özgürlüklerini kendilerini yönetmesi için kendi iradeleriyle oluşturdukları bir
güce devrederler. Bu şekilde kargaşa ve savaşa son
verip güvenlik içinde yaşarlar.
Bu parçada Hobbes’a göre devletin ortaya çıkması
insanların hangi davranışına bağlıdır?
A) Uzlaşmaya
B) Savaşa
C) Özgürlüğe
D) Duygusallığa
E) Dürüstlüğe
6. “Düzen kavramı toplumlara ve kişilere göre değişir.”
düşüncesini savunan Sofistler bu görüşten yola
çıkarak hangi sonuca ulaşmış olabilirler?
A) İdeal bir toplumsal düzenin olamayacağı
B) Düzen olmadığı sürece karmaşanın olacağı
C) İdeal bir toplumsal düzende farklı fikirlerin olması
gerektiği
D) Bir ülkedeki tüm bireylerin ortak fikir birliğine
varabileceği
E) İdeal bir düzende insanların eşit hak ve özgürlüklere
sahip olması gerektiği
TEST
11
FELSEFE
Ünite 7: Siyaset Felsefesi
7. Aristoteles’e göre, devlet insanların ahlaki bakımdan
gelişmelerini ve olgunlaşmalarını sağlar. Ortaçağ düşünürlerine göre devlet, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Liberalizm’e göre devlet, bireylerin hak ve özgürlüklerinin koruyucusu ve teminatıdır.
10. Felsefi düşünce tarihinde bazı düşünürlerin toplum
tasarımları kurguladıklarını görmekteyiz. Thomas
More’un “Ütopya”sı, Campanella’nın “Güneş Ülkesi”
yeryüzünde gerçekleşmesi mümkün olmayan devlet
tasarımları üzerine yazılmış eserlerdir.
Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İnsanların temel haklarının varlığı
B) Özgürlüğü temele almaları
C) Devletin bir eğitim kurumu olduğu
D) İdeal bir devlet düzeninin olabileceği
E) Devleti, dini düzenin devamı saymaları
A) İnsanların yaşam standardını yükseltme isteği
B) Toplumda kültürler arasındaki çatışma
C) İdeal bir toplum düzeni kurma hayali
D) İnsana verilen değerin artması
E) İnsanların özgür olma isteği
8. İnsanlar temel haklarını sadece devletin yardımıyla
koruyabilir. Güvenlik ihtiyacı insanın doğasında vardır.
Bu nedenle bireyler her zaman devletin varlığını arzu
etmişlerdir. Bu isteğin yoğunlaştığı her yerde devlet
ortaya çıkmıştır. İnsanlar güvenlik içinde olmadan özgür ve mutlu olamayacaklarının her zaman bilincinde
olmuşlardır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Devlet bireylerin özgürlüğünü kısıtlamak için vardır.
B) Devlet halkın isteklerini yerine getirdiği sürece var olur.
C) Devletin varlığı, belli sosyal koşulların olgunlaşmasına
bağlıdır.
D) İnsanlar özel mülkiyetlerinin korunması için devlete
ihtiyaç duymuşlardır.
E) İnsanın özgür ve mutlu olabilmesi ancak devletin
varlığı ile mümkün olmuştur.
9. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel
kavramlarından biri değildir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Yönetim
B) Bürokrasi
C) Birey
D) Egemenlik
E) Gelenek
Adı
:.............................................
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Devlete ilişkin bu üç farklı görüşün ortak yönü
aşağıdakilerden hangisidir?
11. Devletin, ideal bir devlet olabilmesi için akla, adalete,
doğru ve adil yasalara dayanması gerekir. Devletleri
yöneten hükümdarlar da cesur, bilge, akıllı, erdemli,
dürüst ve adil olmalıdır. Ancak bu şekilde birey ve devlet arasında sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurulabilir.
Bu görüşleri savunan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Charles Louis Montesquieu
B) Yusuf Has Hacip
C) Karl Popper
D) George Orwell
E) Aldous Huxley
12. “Her türlü otorite insanın doğasına aykırıdır.” diyerek
ideal bir devlet düzenini reddeden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rölativizm
B) Anarşizm
C) Septisizm
D) Liberalizm
E) Sosyalizm
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download