12A Felsefe Grubu Felsefe 11.indd

advertisement
FELSEFE GRUBU
IM
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
11
Ünite 3 : Varlık Felsefesi
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Töz” kavramı hakkında söylenen doğru bir yargı değildir?
4. Felsefe tarihçileri Berkeley’in gerçekliği bireyin zihinsel algısına indirgediğini belirtirler. Berkeley’e göre
varlık öznenin algısına dayanır. Oysa Hegel’ deki idealizm, akıl, tin ya da zihin denen insandan bağımsız bir
gerçekliğe bağlıdır. Bu gerçeklik “Geist” tır.
A) Değişmez gerçekliktir.
B) Ontolojik olarak temel varlıktır.
C) Epistemolojinin temel kavramlarından biridir.
D) Kendi başına var olan ve süregiden varlıktır.
E) Kendisinden başka hiç bir şeye ihtiyaç duymayan
varlıktır.
Platon’un bu benzetmesinde mağara duvarındaki
yansımalarla örneklenen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tümeller
B) İdealar dünyası
C) Episteme bilgisi
D) Fenomenler dünyası
E) Reel varlık alanı
3. La Mattrie, Descartes’in; “Düşünüyorum, öyleyse varım.” önermesine cevap olarak “Ben bedenim, düşünüyorum.” demiştir.
Buna göre La Mattrie’nin varlık anlayışı ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ruh, bedenimizin Tanrı’dan gelen ölümsüz parçasıdır.
B) Düşünme ile beden iki farklı tözdür.
C) Düşünme bedene bağımlıdır.
D) Ruh tinsel bir tözdür.
E) Beden düşünmenin aracıdır.
Î
A) Varoluş özden önce gelir.
B) Varolmak algılanmış olmaktır.
C) Hegel’e göre, varlık zihninin yansımasıdır.
D) Berkeley’e göre gerçeklik insan zihninden
bağımsızdır.
E) Berkeley’in idealizmi subjektifken Hegel’inki objektiftir
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Platon’un Devlet adlı eserinde şöyle bir mağara benzetmesi vardır: “Varsayalım ki bir grup insan sırtları
mağaranın kapısına dönük olarak başlangıçtan beri
mağarada yaşamaktadırlar. Öyle ki, bu insanlar mağaranın dışında ne olup bittiğini göremedikleri gibi başlarını çevirip mağaranın dışını da görememektedirler. Bu
insanlar, mağaranın önünden geçen insanların veya diğer canlıların çıkardıkları sesleri duyabiliyorlar, onların
sadece gölgeleri mağaranın duvarına yansımaktadır.
Bu insanlara göre gerçeklik mağaranın duvarlarında
görünen gölgelerden ibarettir.”
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan önceliklehangisine ulaşılabilir?
5. Fiziki dünyanın gerçek olduğunu savunan Thomas
Hobbes, bu dünyanın büyük bir makine ya da mekanizma olarak anlaşılması gerektiğini düşünmüştür.
Zihinsel dünya dediğimiz alan bile insanın vücudunda
meydana gelen fiziki hareketlenmelerden oluşur.
Thomas Hobbes’un bu düşünceleri aşağıdaki hangi ontolojik görüşü ifade eder?
A) Düalizm
B) İdealizm
C) Fenomenoloji
D) Diyalektik materyalizm
E) Mekanik materyalizm
6. Descartes’e göre birbirinden farklı iki töz vardır. Ruh’un
temel özelliği düşünme, bedenin ise yer kaplamadır.
Bu iki töz birbirinden tamamen farklıdır ve birbirine
indirgenemez.
Descartes’ın bu görüşleri varlık felsefesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Realizm
B) Pluralizm
C) Septisizm
D) Düalizm
E) Monizm
TEST
11
FELSEFE GRUBU
12-A
FELSEFE
Ünite 3 : Varlık Felsefesi
7.
9. Hegel’e göre her şey bir amaç doğrultusunda varlığa
geldi. Bu amacı belirleyen geist’tır. Geist başlangıçta
soyuttu ama kendini somut olan doğada gerçekleştirdi. Ama doğada geist kendine yabancılaştı. Soyut olan
geist artık somuttu. Bu çelişkiden kurtulmak isteyen
geist insan aklının ürünü olan devlette, kültürde kendini
gerçekleştirerek kendini tanımış olur.
Şehir
uzakta.
genç adam ayakta.
akıyor şehirden geçen nehir genç adamın ayakları
dibinden.
genç adam
bakıyor akarsuya düşünüyor Heraklit’i,
düşünüyor büyük hakim Heraklit’i genç adam...
kim bilir belki böyle bir akşam, böyle bir akşam,
Heraklit alnını
Yeşil gözlü zeytinliklerde akan
suya eğdi
ve dedi:
“Herşey değişip akmada, bu hal beni hayran
bırakmada...”
A) Evrende rastlantı yoktur.
B) Varlık sürekli bir oluş içindedir.
C) Maddenin niteliği yer kaplamasıdır.
D) Maddedeki niceliksel birikimler niteliksel yapıya
dönüşür.
E) Gerçek varlık; bölünemez ve fiziksel gerçekliği olan
atomlardan oluşur.
8. “ Her din bir tanrı anlayışı; her tanrı anlayışı da bir varlık anlayışıdır.” diyen İonna Kuçuradi’nin bu sözlerini destekleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Varlık anlayışına dayanmayan Tanrı anlayışı yoktur.
B) Dinden bağımsız bir felsefi düşünce olamaz.
C) Her inancın bir felsefi alt yapısı vardır.
D) Tanrı olmadan varlık olamaz.
E) Varlık tanrının bir yaratımıdır.
:.............................................
A) Epistemoloji
B) Nihilizm
C) Pragmatizm
D) Diyalektik
E) Ontoloji
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nazım Hikmet’in bu dizelerinden hareketle
Herakleitos’un varlık anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Hegel’e göre yukarıda yaşanan süreç aşağıdaki
kavramların hangisiyle ifade edilir?
10. Demokritos’a göre gerçek, cisimsel olan atomlar ve
atomların hareketleridir. Algı ve düşünme; bu iki ruh
olayı ona göre vücudumuzdaki atomların en hafifi,
en düzü olan ateş atomlarının hareketidir. Platon için
ise kavramlar birer gerçektir. Bir yanda asıl varlıkların
dünyası olan idealar dünyası vardır ve kavramlar bu
dünyaya aittir. Öbür yanda ise duyumlanan tek tek nesnelerin dünyası olan görünüşler dünyası vardır.
Demokritos ve Platon’un görüşlerini ifade eden
düşünc akımları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Materyalizm - Düalizm
B) İdealizm - Materyalizm
C) Fenomenoloji - idealizm
D) Entiüsyonizm - Materyalizm
E) Materyalizm - İdealizm
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download