Ecrimisil - Diyanet İşleri Başkanlığı Müdürlükler

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : 65752239-045.02Konu: Ecrimisil
İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi
: 24/08/2015 tarihli ve 72659172-8922107-58/7830 sayılı yazınız.
İlgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Anayasamızın 136 ncı maddesine göre Genel İdare içinde yer alan Başkanlığımızın
görevleri özel kanunla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunda sayılmıştır.
Mezkûr Kanuna göre tüzel kişiliği bulunmayan Başkanlığımız cami, mescit, Kur’an
kursu ve müştemilatında müstakil olarak yetkili sayılmıştır.
Diğer taraftan Anayasamızın din eğitiminin Devlet eliyle yapılacağı hükmü
muvacehesinde Kur’an kurslarını açmak ve yönetmek yetkisi de 633 sayılı Kanunla
Başkanlığımıza verilmiştir. Diğer bir deyişle Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında yürütülen
hizmetleri desteklemek amaçlı kurulan dernek ve vakıfların konumu o yerin işletmecisi değil
destekleyicisi mahiyetindedir.
Yazı ekindeki 22/07/2015 tarihli Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.
Bölge Müdürlüğünün ecrimisil ihtarnamesindeki yer Başkanlığımızın tasarrufunda olan ve
Kur’an kursu olarak işletilen yer olduğu için anılan ihtarnamenin hukuki bir değeri
bulunmamaktadır.
Kaldı ki, cami, mescit ve Kur’an kursu hizmetleri için bütçeden personel giderleri dışında
herhangi bir ödenekte tahsis edilmemektedir.
Bu itibarla mülkiyeti kime ait olursa olsun bir yer cami, mescit, Kur’an kursu ve
müştemilatı olarak mahiyetini koruduğu sürece o yerde tasarruf yetkisi Başkanlığımıza ait olup,
o yer için Başkanlığımızın, bu yerde kurulan vakıf veya derneğin herhangi bir ecrimisil vb.
ödeme yapması söz konusu değildir.
Bilgilerini rica ederim.
Mevlüt AKYÜREK
Başkan a.
I. Hukuk Müşaviri V.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards