birinci dünya savaşı

advertisement
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılması
Final Yayınları ÖSS Tarih
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
 Bir ülkenin coğrafi, ekonomik, sosyal, siyasi ve stratejik faktörlerinin o ülkenin dış politikasına etkisini inceleyen bilim
dalına jeopolitik denir. Siyasi teoriler belirlenirken ve uzun vadeli uluslararası siyasi ilişkilere girişilirken ülkelerin
jeopolitik konumu göz önünde bulundurulur.
 Jeopolitik konumundan dolayı Osmanlı’yı tehdit eden birçok faktör vardı. Rusya, Balkanlar, Karadeniz, Boğazlar,
Akdeniz ve Kafkaslar üzerindeki emellerinden dolayı yıllarca Osmanlı ile savaştı. Osmanlı’yı en çok uğraştıran devlet
oldu. Balkan uluslarını kışkırttı. Osmanlı’nın içişlerine müdahale etti. Slav Birliği siyasetini güttü.
 Avusturya, Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarına göz dikti. İngiltere ve Fransa, Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta ve Uzak
Doğu üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştılar. Uzun süre Rusya’ya karşı Osmanlı’yı korudularsa da, XIX. yüzyılın son
çeyreğinde bu politikalarından vazgeçtiler. Rusya’yı Balkanlar’da serbest bıraktılar.
 İtalya, sömürgeciliğe başlar başlamaz, Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarına göz dikti. Almanya, geniş Osmanlı
topraklarını bir pazar alanı haline getirmeye, Ortadoğu petrollerine ulaşmaya ve çıkabilecek büyük bir savaşta
Osmanlı’nın potansiyel imkanlarından yararlanmaya çalıştı.
 Yunanistan ve diğer Balkan ulusları, Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra, Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarını paylaşmaya
yöneldiler. Osmanlı Devleti ise, denge ve savunma politikasıyla varlığını sürdürmeye çalıştı. XIX. yüzyılın sonlarından
itibaren Almanya ile yakınlaştı ve sonunda Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na girdi.
 Avusturya Veliahtı Ferdinand’ın bir Sırp
militanı tarafından öldürülmesi üzerine savaş
başladı.
 Almanya Avusturya’yı, Rusya ise Sırbistan’ı
destekledi. Fransa, İngiltere ve Japonya da
Rusya’nın yanında yer aldılar. Daha sonra
Osmanlı ve Bulgaristan İttifak Devletleri’nin; İtalya
(1915). Yunanistan (1915), Romanya (1916) ve
ABD (1917) ise İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa
katıldılar.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1) Savaşın Nedenleri:
 Sanayi Devrimi’nden sonra hammadde ve
pazar ihtiyacının artması.
 Uluslararası
sömürgecilik
yarışının
ve
ekonomik rekabetin artması.
 Almanya’nın güçlenmesi ve dünya pazarlarını
ele geçirmek istemesi.
 Fransa’nın, zengin kömür yatağı Alsas-Loren’i
Almanya'dan geri almak istemesi.
 Rusya'nın Balkanları slavlaştırma politikasının
Avusturya’yı tehdit etmesi.
 İtalya’nın, Avusturya egemenliği altında
bulunan topraklarını kurtarmak istemesi.
 Sırbistan’ın,
Avusturya
Macaristan
İmparatorluğu’ndan Bosna - Hersek'i almak
istemesi.
 Almanya, Avusturya ve İtalya’nın Üçlü İttifak
(Bağlaşma), İngiltere, Fransa ve Rusya’nın ise
Üçlü İtilaf (Anlaşma) bloklarını kurmaları.
 Bloklararası rekabetin silahlanma yarışını ve
militarizm eğilimini kamçılaması.
3) Osmanlı’nın Savaşa Girmesi:
 Osmanlı’nın jeopolitik konumu her iki taraf
için de stratejik önemdeydi. İtilaf Devletleri, kendi
güvenlikleri
açısından
Osmanlı'nın
savaşa
girmesini istemiyorlardı. Buna karşılık Osmanlı,
tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdı.
İngiltere, savaşa girmemesi şartıyla bunu kabul
etti.
 Almanya, Osmanlı'nın stratejik konumundan
faydalanmak istiyordu. Osmanlı'yı savaşa sokarsa
savaşı geniş bir alana yayacak, yeni cephelerin
açılmasını sağlayacak, İtilaf Devletleri'nin gücünü
bölecekti. Ayrıca, Boğazları kapatarak Rusya'ya
yardım ulaştırılmasını önlemek; Süveyş Kanalı'nı
kontrol altına almak, Halifeye cihad ilan ettirerek
İngilizleri
içerden
çökertmek;
Ortadoğu
petrollerine ulaşmak ve Osmanlı ordusunu
donatarak askeri gücünden faydalanmak istiyordu.
 Not: Almanya ile İngiltere arasındaki
ekonomik rekabet savaşı hazırlayan en temel
faktördür.
2) Savaşın Gelişmesi:
225
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılması
Final Yayınları ÖSS Tarih

 İki
Alman
gemisi
Osmanlı'ya
sığındı.
Uluslararası
hukuka
göre
bu
gemilerin
silahsızlandırılması gerekirken, Osmanlı gemileri
satın aldığını duyurdu. Bu arada Almanya ile bir
ittifak antlaşması imzaladı. Alman gemilerinin
Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı fiilen
savaşa girdi.
4) Osmanlı'nın Hedefleri:






M. Kemal, yaptığı savaşlarla askeri yeteneğini
kanıtladı. Bu başarı, ulusal mücadelede
önder olarak benimsenmesine etki etti.
 Almanya'yı
kıskaç altına alma planı
gerçekleşmedi.
 I. Dünya Savaşı uzadı.
 İstanbul ve boğazlar tehlikeden kurtuldu.
 Rusya’ya yardım ulaştırılamadı.
 Rusya'da sosyal ve ekonomik bunalım arttı.
c) Irak - Basra Cephesi:
Balkan Savaşları'nda kaybedilen yerleri geri
almak.
Almanya’nın yardımıyla ekonomiyi düzeltmek.
Kapitülasyonlar ve dış borçlardan kurtulmak.
Türk dünyasını ortak bir çatı altında toplayarak
turan idealini gerçekleştirmek.
İngiliz
ve
Fransız
sömürgelerindeki
Müslümanları ayaklandırarak bu yerleri
kurtarmak.
Doğu’da Rus işgali altındaki yerleri kurtarmak.
 Savunma cephesidir. İngilizler, Ortadoğu
petrollerini denetim altına almak ve İran üzerinden
Rusya’ya yardım ulaştırmak amacıyla saldırdılar.
Savaşın başında ağır kayıplar verdiler. Fakat
sonradan, Musul hariç tüm Irak'ı işgal ettiler.
d) Kanal Cephesi:
6) Osmanlı'nın Savaştığı Cepheler:
 Osmanlı - Alman işbirliğiyle açılan taarruz
cephesidir. Almanya, İngiltere’nin sömürgeleriyle
bağlantısını kesmek istiyordu. Osmanlı’nın amacı
ise, işgal altındaki Mısır’ı kurtarmaktı. Gerekli
hazırlıkları yapmayan ve Almanya’dan beklediği
yardımı alamayan Osmanlı ordusu İngilizlerce
durduruldu. Ayrıca, Araplar da Osmanlı halifesinin
cihad çağrısına uymayarak İngilizlerle işbirliği
yaptılar. Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda
kaldı.
a) Kafkas Cephesi:
e) Suriye ve Filistin Cephesi:
 Uygun olmayan koşullar ve zamanlama hatası
nedeniyle büyük bir yıkımla sonuçlandı. Ruslar
Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş ve Bitlis'i aldılar.
Bu arada Ermeniler isyan ettiler. Tehcir Kanunu
çıkarılarak Ermeniler Suriye’ye göç ettirildi. M.
Kemal, Çanakkale Savaşı’ndan sonra bu cepheye
geçerek, Muş ve Bitlis'i geri aldı.
 Kanal Harekatı’ndan sonra toparlanan İngilizler
ilerleyerek Suriye'ye girdiler. Osmanlı orduları
ateşkese kadar bölgeyi korumaya devam etti.
Liman Von Sanders'in yerine Yıldırım Orduları
Grubu komutanlığına atanan M. Kemal, Halep'in
kuzeyinde İtilaf Devletleri kuvvetlerini durdurdu.
5) Osmanlı'nın Savaşa Girmesinin Sonuçları:




Savaş alanı genişledi. Yeni cepheler açıldı.
İtilaf Devletleri'nin gücü bölündü.
Almanya çember içine alınmaktan kurtuldu.
Rusya'ya yardım ulaştırılması zorlaştı.
f) Yemen ve Hicaz Cephesi:
b) Çanakkale Cephesi:
 Kutsal şehirleri korumak ve Arap isyanlarını
bastırmak amacıyla savaşıldı. Hicaz Emiri
Hüseyin, Osmanlı’ya karşı İngilizlerle işbirliği yaptı.
 Savunma cephesidir. Savaşın sonuçları
üzerinde en fazla etkili olan cephedir. İtilaf
Devletleri, Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak,
Rusya'ya yardım ulaştırmak, Trakya üzerinden
yeni bir cephe açmak ve Akdeniz’de kendilerini
güvenceye almak amacıyla saldırdılar. Fakat,
İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verdi.
Bunun üzerine Gelibolu'da karaya çıkartma
yaptılar. Bunda da başarılı olamayınca, Boğazları
geçemeyeceklerini anlayıp geri çekildiler.
g) Doğu Avrupa Cepheleri:
 Osmanlı, Almanya ile yaptığı ittifak antlaşması
gereği, Bulgaristan ve Avusturya'ya yardım
edecekti. Bu nedenle Makedonya, Galiçya ve
Romanya cephelerine asker gönderdi. Bu
cephelerde Rusya, Romanya ve Fransa'ya karşı
savaştı.
Sonuç:

7) Rusya'nın Savaştan Çekilmesi:
Yarım milyona yakın insan öldü.
226
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılması
Final Yayınları ÖSS Tarih
 Dışarıdan yardım alamayan Rusya'da sosyal
ve ekonomik bunalım arttı. Rusya’da ihtilal
yapıldı. Çarlık rejimini yıkan Bolşevikler, iç
sorunlarla uğraşabilmek için, Brest-Litowsk
Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildiler
(1918). Doğu cephesi kapandı. Rusya, Berlin
Antlaşması ile aldığı Kars, Ardahan ve Batum'u
geri verdi.
 Osmanlı ordusu tekrar Kafkaslara girdi; fakat,
Mondros’tan sonra geri çekilmek zorunda kaldı.
Rusya savaştan çekilince, gizli antlaşmalarla
Boğazlar üzerinde elde ettiği hakları kaybetti.
8) ABD’nin Savaşa Girmesi:
e)
Her millet, çoğunlukta olduğu topraklar
üzerinde kendi bağımsız devletini kuracak.
Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı ve
toprak almayacak.
Sömürgecilik
ve
devletlerarası
gizli
antlaşmalar yapılmayacak.
Uluslararası sorunları çözümleyecek bir kurul
oluşturulacak.
Polonya devleti yeniden kurulacak ve AlsaceLorraine Fransa'ya bırakılacak.
b)
c)
Bulgaristan:
Makedonya
cephesinde
yenilmiş, ülkede ekonomik bunalım artmıştı.

Osmanlı: Güney cephesi bütünüyle çökmüş,
halk savaşın ağır yükü altında ezilmişti.
2) Sen Germen Antlaşması (Avusturya):
 Avusturya - Macaristan İmparatorluğu bölündü.
 Toprakları
üzerinde
Macaristan
ve
Çekoslovakya devletleri kuruldu.
 Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı.
 Askeri ve ekonomik gücü sınırlandırıldı.
Osmanlı ile ilgili olanlar:
a)

işgal
 Polonya’nın bağımsızlığını tanıyarak bu
devlete toprak verdi.
 Avusturya ile birleşmesi yasaklandı.
 Askeri ve ekonomik gücü sınırlandırıldı.
 Alsacce-Lorraine’yi Fransa’ya bıraktı.
 Sömürgelerini İngiltere, Fransa ve Japonya’ya
terk etti.
Genel hükümler:
d)
Avusturya-Macaristan:
Toprakları
edilmiş; ülkede iç isyanlar çıkmıştı.
1) Versay Antlaşması (Almanya):
 ABD savaşa girerken, dünya barışı için gerekli
koşulları açıkladı. İtilaf Devletleri de bu ilkelere
uyacaklarını belirttiler:
c)

 İtilaf Devletleri, yapılacak barışın esaslarını
belirlemek üzere toplandılar. Konferans sırasında
Wilson İlkeleri ihlal edildi. İngiltere’nin girişimiyle
Yunanistan’a Anadolu’da işgal hakkı tanındı. Bu
durum İtalya’yı rahatsız etti. İtilaf Devletleri
arasında görüş ayrılığı çıktı. Bu nedenle,
Osmanlı ile yapılacak barış sonraya bırakıldı.
9) Wilson İlkeleri:
b)
Almanya: ABD'nin savaşa girmesiyle çökmüş;
ülkede iç isyanlar çıkmıştı.
 İttifak
Devletleri
yenilgilerden
ve
iç
karışıklıklardan dolayı ateşkes istemek zorunda
kaldılar. Wilson İlkeleri’nin ilanından cesaret
alarak savaştan çekildiler. Savaşı hukuki olarak
bitirmek üzere Paris Barış Konferansı toplandı.
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1918):
 ABD, tarafsızlığını ilan etmiş olmasına
rağmen, savaş sırasında İtilaf Devletleri’ne silah
satmaktaydı. Almanya bunu önlemek istedi.
Denizaltılar geliştirerek birkaç ABD gemisini
batırdı. ABD, gemilerinin batırıldığı gerekçesiyle
savaşa katıldı. ABD’nin savaşa girmesiyle
Almanya'nın Batı cephesi çöktü. Savaş kısa
sürede sona erdi.
a)

3) Nöyyi Antlaşması (Bulgaristan):
Osmanlı Devleti’nin Türk olan bölgelerine
kesin egemenlik hakkı tanınacak.
Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar,
bulundukları
yerde
çoğunluğu
oluşturuyorlarsa, onlara da egemenlik hakkı
tanınacak.
Boğazlardan geçiş serbest bırakılacak.
 Batı Trakya’yı Yunanistan’a, Makedonya’daki
topraklarını ise Yugoslavya’ya bıraktı.
 Ege ve Akdeniz ile bağlantısı kesildi.
 Askeri ve ekonomik gücü sınırlandırıldı.
4) Triyanon Antlaşması (Macaristan):
İttifak Devletleri’nin Genel Durumu:
 Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya’ya
toprak verdi.
 Askeri ve ekonomik gücü sınırlandırıldı.
227
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılması
Final Yayınları ÖSS Tarih
 Savaştan sonra, Wilson İlkeleri gereği,
uluslararası sorunları çözmek ve uluslararası
barışı sağlamak amacıyla Cemiyet-i Akvam
(Milletler Cemiyeti) kuruldu. Fakat bu cemiyet
kısa sürede büyük devletlerin çıkarlarına hizmet
eden bir kuruluş haline geldi. Dünya barışının
tehlikeye girmesi üzerine, bazı bölgesel savunma
tedbirleri alındı. Fakat bu çabalar da sonuç
vermedi.
5) Sevr Antlaşması (Osmanlı):
 Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda
anlaşmazlık çıktığı ve Mondros bir barış
antlaşması gibi yürürlüğe konduğu için, Sevr
ancak 1920'de imzalandı. Fakat yürürlüğe girmedi.
 Not: İtilaf Devletleri, yenilenlerle yaptıkları
antlaşmalarda şu esasları uyguladılar:





1- Küçük Antant: Çekoslovakya, Romanya ve
Yugoslavya arasında (1921).
Yenilenlerin topraklarını küçültmek,
Bazı toprakları işgal etmek,
Yeni devletlerin kurulmasını sağlamak,
Askeri ve ekonomik kısıtlamalar koymak,
Yenilenler arasında işbirliğini önlemek.
2- Locarno Antlaşması: Almanya ile Fransa
arasında (1923).
3- Kellog Paktı: Fransa ile ABD arasında (1928).
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları:















4- Balkan
Antantı:
Türkiye,
Yunanistan,
Romanya ve Yugoslavya arasında (1934).
On milyona yakın insan öldü. Büyük çapta
maddi zarar meydana geldi.
Dört imparatorluğun çökmesi ile dünya siyasi
haritası değişti.
İmparatorluklar,
Wilson
İlkeleri
gereği,
milletler prensibi esasına göre bölündü.
Almanya'nın Ortadoğu ve Afrika'da varlığı
sona erdi.
Sömürgecilik yerini manda ve himaye
sistemine bıraktı. İngiltere ve Fransa,
mandacılık
sayesinde
sömürgelerini
genişlettiler.
İngiltere, Ortadoğu petrollerini ele geçirerek
savaştan en kârlı çıkan ülke oldu.
Fransa, Ortadoğu’da İngiltere'den sonra ikinci
ülke konumuna geldi.
İtalya,
Avusturya'dan
aldığı
topraklarla
sınırlarını genişletti. Akdeniz'de etkinliği arttı.
ABD, dünya siyasetinde etkin bir rol alarak
Avrupa'nın siyasi üstünlüğünü sarstı.
Yeni rejimler ortaya çıktı. (Almanya'da
Nazizm,
İtalya'da
Faşizm,
Rusya'da
Sosyalizm.)
Milliyetçilik düşüncesi etkisini artırdı. Milli
devletler kuruldu.
Dayatılan
şartları
kabul
etmeyerek
mücadeleye başlayan ilk millet Türkler
oldu.
Antlaşmalar ağır koşullar içerdiğinden barış
süreci kısa sürdü. Gerçek barış sağlanamadı.
Antlaşmaların ağır sonuçları İkinci Dünya
Savaşı'nın çıkmasına neden oldu.
Almanya’nın, Polonya’ya verdiği yerleri işgal
etmesiyle İkinci Dünya Savaşı başladı.
5- Sadabad Paktı:
Türkiye, İran, Irak ve
Afganistan arasında (1937).
YÖNERGE
Barışı Koruma Çabaları
228

Yeni pazar ve hammadde kaynakları bulma arayışının dünya devletlerini
karşı karşıya getirmesi, ekonomik çıkarların siyasal eğilimlere yön verdiğini
gösterir.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında Batılı devletler Osmanlıya karşı
tutumlarını belirlerken, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumunu temel
almışlardır.

Osmanlı Devleti’nin katılımıyla yeni cephelerin açılması ve Çanakkale
Savaşı’nın kazanılması, Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasında etkili olmuştur.

I. Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı’ya karşı İngilizlerle işbirliği yapması,
“Araplar arasında milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğu” yargısıyla
açıklanabilir.

Almanya’nın, Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesi için Osmanlı’yı teşvik etmesi,
İngiliz sömürgelerine giden yolları kesmeyi amaçladığını gösterir.

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında Osmanlı topraklarını
bölmeye yönelik gizli antlaşmaların yapılması, Rusya’nın Doğu Politikası’nın
diğer Avrupa devletlerince de benimsendiğini gösterir.

Wilson İlkeleri arasında “Her ulus çoğunlukta olduğu yerler üzerinde kendi
bağımsız devletini kuracaktır” hükmünün yer alması, “imparatorlukların
milletler esasına göre parçalanmasının öngörüldüğü” yargısıyla açıklanabilir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan antlaşmalarla yenilen tarafların
ordularının dağıtılması ve ağır silahlarına el konulması, yenilen tarafların
savunma gücünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığını gösterir.
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılması

Final Yayınları ÖSS Tarih
E) Türk ordusunun birden
savaşmakta olduğunu
I. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan antlaşmaların II. Dünya Savaşı’nın
çıkmasında etkili olması, “antlaşmaların dünya barışını gerçekleştirmeye elverişli
nitelikte olmadığı” yargısını doğrular.
A) I. Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı
Devleti’ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması
B) Yunanistan’ın
Osmanlı
Devleti’nden
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi
C) Avusturya - Macaristan veliahdının bir Sırp
öğrenci tarafından öldürülmesi
D) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti
sayılması
E) Bosna - Hersek ve Sırbistan’da bağımsızlık
hareketlerinin başlaması
2000
Aşağıdakilerden
hangisi,
Endüstri
inkılabının gerçekleşmesiyle ortaya çıkan
hammadde ve pazar ihtiyacındaki artışın
sonuçlarından biri değildir?
A) Almanya’nın İngiltere’ye rakip çıkması
B) Sömürgeciliğin yaygınlaşması
C) Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması
D) Büyük şirketlerin kurulması
E) Coğrafya keşiflerinin başlaması
1989
2- Bazı büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ni de
I. Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında,
Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir
etken olmuştur?
A) Askeri gücü
C) Savaş tecrübesi
E) Siyasal yapısı
6- Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan
Paris Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü kabul ederken, I. Dünya Savaşı
sırasında
aralarında
yaptıkları
gizli
antlaşmalarla
Osmanlı
Devleti’ni
parçalamışlardır.
B) Jeopolitik konumu
D) Ekonomik gücü
Fransa ve İngiltere’nin tutumundaki bu
değişme:
1983
Osmanlı Devleti siyasal gücünü yitirmiştir.
Avrupa’da sosyalist görüşlerin neden
olduğu iç olaylar çıkmıştır
III. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni yenilik
yapmaya zorlamıştır
IV. Avrupa devletlerinin hammadde ve pazar
gereksinimleri artmıştır
I.
II.
3- Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na
girmesi, savaşın gidişi üzerinde nasıl bir
etkide bulunmuştur?
A) Savaşı daha geniş bir alana yaymıştır
B) ABD'nin savaşa girmesini hızlandırmıştır
C) İtalya'nın savaşa girme olasılığını artırmıştır
D) Dünya güçler dengesini bozmuştur
E) Savaşı
İttifak
Devletleri'nin
lehine
döndürmüştür
1987
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
A) I. ve II.
C) I. ve IV.
E) III. ve IV.
B) I. ve III
D) II. ve IV.
1996
4- Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nda, Suriye ve
Hicaz’da bulunan Türk ordusunun sevk ve
idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından
rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı olan
Enver Paşa’ya gönderdiği bir raporda dile
getirmiştir.
7- Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı
sonunda imzalanan antlaşmaların ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) Askeri sınırlamalar getirme
B) Yeni devletler kurulmasını sağlama
C) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirme
D) Ekonomik yükümlülükler getirme
E) Yeni siyasal rejimler öngörme
Bu durum, Atatürk’ün aşağıdakilerden
hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?
A) Ordudaki disiplini
B) Bağımsız devlet anlayışını
C) Türk- Alman dostluğunu
D) Arap topraklarında başlayan
hareketlerini
cephede
2000
5- XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen
aşağıdaki olaylardan hangisinin “milliyetçilik”i
yansıtmadığı savunulabilir?
ÖRNEK ÖSS SORULARI
1-
fazla
1990
ulusçuluk
229
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılması
Cevaplar:
1- E
5- D
2- B
6- C
3- A
7- E
Final Yayınları ÖSS Tarih
4- B
230
Download