www.ogretmenevrak.net

advertisement
ADI SOYADI
.............................. ORTAOKULU
Sosyal Bilgiler 7. sınıf 3. yazılı yoklama
A)-Çuval içinden alacağınız doğru cevapları bilgilerin önüne yerleştiriniz. (10 PUAN)
Paris
İttifak
İtilaf
Milletler
Cemiyeti
AvusturyaMacaristan
Veliahtının
öldürülmesi
Birinci Dünya Savaş öncesi Rusya, Fransa ve İngiltere
tarafından oluşturulan birlik.
İkinci Dünya Savaş öncesi Osmanlı Devleti, İtalya ve
Almanya tarafından oluşturulan birlik.
Birinci Dünya Savaşı Sonunda antlaşma şartlarının
belirlediği konferans.
Birinci Dünya Savaşı sonunda dünya barışını korumak için
kurulan kurum.
Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olan olay.
B) Aşağıdaki boşlukları yandaki uygun kelimelerden doldurunuz .(5 PUAN)
1.
2
3.
4.
Leonardo da Vinci …………………………………………….hareketinin öncüleri arasında yer alır.
…………………............................................ ………ilk Türk matbaasının kurucusudur.
Avrupada reform hareketlerini başlatan kişi…………………………………………………………..dır.
Fatih zamanında Osmanlı hizmetine girmiş ünlü matematik ve astronomi bilgini
- RÖNESANS
- MARTİN LUTHER
- ALİ KUŞÇU
- SÜMERLER
- TAKİYÜDDİN
- REFORM
İBRAHİM MÜTEFERRİKA
- UYGURLAR
………………………………………………dır. www.sorubak.com
5. Tarihte yazıyı ilk bulan millet ……………………………………………………………..… dir.
C) Aşağıdaki cümlelerin sonunda bulunan parantezin içerisine cümle eğer doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini
ekleyiniz. (5 PUAN)
1) Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir (
)
2) Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.( )
3) Coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.( )
4) Avusturya-Macaristan Kralı Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle 2.Dünya Savaşı başlamıştır.
5) Almanya I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri tarafında yer almıştır. (
)
D. ) Bir kanunun kabul edilmesi aşamaları aşağıda doğru bir şekilde sıralayınız.( 7 aşamadan oluşmuştur.)(10P)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. )Ülkemizdeki yasama,yürütme ve yargı görevlerinin kimler tarafından yerine getirildiğini alttaki boşluklara
yazınız. (10 puan)
Ülkemizin Yönetim Yapısı
Yasama
-……………………………….
Yürütme
- ………………………………………..
Yargı
- ……………………………………
F ) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.(Her soru 5 puan)
1. Sanayi Devrimi ilk olarak aşağıdaki hangi ülkede başlamıştır?
A) Almanya
B) İtalya
C) İngiltere
D) A.B.D.
2. Tımar sisteminin Osmanlı Devletine faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
B) Vergi toplamada kolaylık sağlanmıştır.
C) Hazineye yük olmadan asker yetiştirilmiştir.
D) Kültür sanat faaliyetleri gelişmiştir
3. 15. yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern
matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları olarak aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır
4. Aşağıdaki devletlerden hangisi 3’lü İtilaf Devletlerinden biri değildir?
A) İngiltere
B) Almanya
C) Fransa
D) Rusya
5. Osmanlı Devleti'nin ülkede güvenliği sağlaması ve yollar boyunca hanlar ve
kervansaraylar yapması, öncelikle hangi alanda gelişmesine yol açmıştır?
A) Ticaret
B) Tarım
C) Eğitim
D) Mimarlık
6. Aşağıda verilen uygarlık ve icat eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A) Çinliler
Kâğıt
B) Sümerliler
Yazı
C) Fenikeliler
Alfabe
D) Mısırlılar
Matbaa
7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar arasında
gösterilemez?
A) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
B) Ziraat Bankası
C) Toprak Mahsulleri Ofisi
D) Sağlık Bakanlığı
8. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A) Kiliseye güven arttı
B) Özgür araştırmalar ve eleştiriler başladı
C) Yeni eserler yayınlanmaya başlandı
D) Gözlem ve deneye dayalı bilgilere ulaşılmaya başlandı.
9. Osmanlı toprak sisteminde ,toprağı üst üste üç yıl boş bırakan kişiden toprak alınırdı.
Aşağıdakilerden hangisi ,böyle bir uygulamanın temel nedenidir?
a)Ticareti geliştirmek
c)Üretimde sürekliliği sağlamak
b)Halkın refah düzeyini artırmak
d)Fiyat artışlarını engellemek
10- I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Devletlerarasında ekonomik rekabet
B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi
C) Sömürgecilik yarışı
D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi
11-- Almanya’nın Osmanlı Devletinin kendi yanında 1.Dünya Savaşına katılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Osmanlının gücünden ve teknolojisinden yararlanmak, B) Yeni cepheler açıp savaşın alanını genişletmek,
C) Boğazları kapatıp, Rusya’ya yardımı önlemek,
D) Osmanlı padişahının Halifelik unvanından yararlanmak
12-. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden birisi değildir?
A) Kafkasya Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Romanya Cephesi
Süreniz 40 dakikadır
Başarılar dilerim
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
www.ogretmenevrak.net
Download