2014 yılında dünya ve türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve 2015

advertisement
Anadolu Hayat Emeklilik 2014 Faaliyet Raporu
2014 YILINDA
DÜNYA VE TÜRKİYE
EKONOMİSİNDEKİ
GELİŞMELER VE 2015
YILI BEKLENTİLERİ
2014 YILI TÜRKİYE
EKONOMİSİNDE
BÜYÜMEDE İHRACATIN
KATKISININ ARTTIĞI BİR
YIL OLMUŞTUR.
Büyüme (%)
Dünya
Gelişmiş Ekonomiler
ABD
Euro Alanı
Japonya
Gelişmekte Olan Ülkeler
Çin
Brezilya
Türkiye
Enflasyon (%)
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
2013
3,3
1,3
2,2
-0,5
1,6
4,7
7,8
2,5
4,0
2014 (T)
3,3
1,8
2,4
0,8
0,1
4,4
7,4
0,1
3,0
2015 (P)
3,5
2,4
3,6
1,2
0,6
4,3
6,8
0,3
3,0
1,4
5,9
1,4
5,4
1,0
5,7
Kaynak: IMF World Economic Outlook, Ocak 2015
(T): Tahmin, (P): Projeksiyon
GSYH GELİŞME HIZI
- SABİT FİYATLARLA
(%)
TÜFE ENFLASYON
(%)
DIŞ TİCARET DENGESİ
(MİLYAR ABD DOLARI)
8,17
4,1
7,40
2,8
2014
(9 AY)
2013
2014
26
2013
-84,5
-99,9
2013
2014
Anadolu Hayat Emeklilik 2014 Faaliyet Raporu
Güneş Melahat Çiçek
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘14
Son üç yılda olduğu gibi 2014
yılında da küresel ekonomik aktivite
beklentilerden daha zayıf bir
toparlanma eğilimi sergilemiştir.
IMF, büyüme tahminlerinde aşağı
yönlü revizyonlarını sürdürmüş ve
Ocak 2015’te yayınlanan “Dünya
Ekonomik Görünüm” güncelleme
raporunda, 2015 yılına ilişkin rakam
%3,5 olarak revize edilmiştir. IMF,
2014 yılında gelişmiş ülkelerin
%1,8 oranında, gelişmekte olan
ekonomilerin ise %4,4 oranında
büyüyeceğini tahmin etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde küresel krizin
neden olduğu sorunlar bu ülkelerin
büyüme performansları üzerinde
baskı yaratmaya devam etmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise
büyüme gerek küresel kriz öncesi
döneme gerekse küresel kriz
sonrası toparlanma evresine kıyasla
düşük düzeyde kalmıştır. Yılın ikinci
yarısında jeopolitik sorunlar küresel
büyüme üzerinde aşağı yönlü risk
unsuru olarak ön plana çıkmış, Orta
Doğu’daki karışıklıkların yanında
Rusya ile Ukrayna arasındaki
gerginlikler küresel ekonomi
üzerinde baskı yaratmıştır.
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde
olumsuz hava koşullarının etkisiyle
beklenmedik bir biçimde küçülmüş,
ancak, izleyen dönemde kaydedilen
canlanma söz konusu zayıflığın
geçici olduğunu ve bir önceki
yılın büyüme performansının
yakalanacağını göstermiştir. Bu
çerçevede, ABD Merkez Bankası
(Fed) iki yıldır sürdürdüğü ve
kademeli olarak azalttığı varlık alım
programına Ekim ayı itibarıyla son
vermiştir.
HAYAT SİGORTALARI
TOPLAM PRİM
ÜRETİMİ (MİLYAR TL)
BES TOPLAM KATKI
PAYI TUTARI
(MİLYAR TL)
BES TOPLAM FON
BÜYÜKLÜĞÜ *
(MİLYAR TL)
Dünya Ekonomisi
2013 yılının ikinci yarısından
itibaren toparlanma eğilimine giren
Euro Alanı’nda ise, yatırımlardaki ve
ihracattaki zayıf seyre paralel olarak
* Devlet katkısı hariç
2013
25,1
22,0
2014
34,8
28,4
3,28
3,4
2013
2014
27
2013
2014
Anadolu Hayat Emeklilik 2014 Faaliyet Raporu
2014 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER VE
2015 YILI BEKLENTİLERİ
büyüme üzerindeki aşağı yönlü
riskler halen devam etmektedir.
İşgücü piyasasında toparlanmanın
kaydedildiği ABD’de varlık alım
programının sona ermesinin
ardından 2015 yılında Fed’in
faiz artırım sürecine ne zaman
başlayacağı konusu piyasaların
odak noktası olmaya devam
edecektir. Fed’in faizleri 2015
yılının ikinci yarısında artırması
beklenirken, bu gelişmenin bölgeler
bazında farklılık arz etmekle
beraber gelişmekte olan ülkelere
yönelik sermaye akımlarını olumsuz
yönde etkileyebileceği tahmin
edilmektedir.
Bu durum, küresel kriz sonrası
dönemde dünya ekonomisinin
lokomotifi konumunda yer alan
gelişmekte olan ekonomilerde,
kriz öncesi seviyelere kıyasla
gözlenen nispeten yavaş büyüme
performansının 2015 yılında da
süreceğine işaret etmektedir. Öte
yandan, Euro Alanı ekonomisindeki
zayıf seyrin bölgede sürdürülen
genişleyici yöndeki para
politikalarının uzun bir süre
devam etmesine neden olacağı
değerlendirilmektedir.
Türkiye Ekonomisi
2015 yılında büyüme
kompozisyonunun tüketim ve
yatırım harcamalarındaki iyileşmeye
bağlı olarak şekillenmesi ve finans
sektörünün istikrarlı büyümesini
koruması beklenmektedir.
2014 yılı Türkiye ekonomisinde
büyümede ihracatın katkısının
arttığı bir yıl olmuştur. Yılın
başında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından
bireysel kredilerdeki artışı
kısıtlayıcı yönde alınan önlemler
ve TCMB’nin uyguladığı sıkı para
politikası özel tüketim harcamalarını
önemli ölçüde sınırlandırmıştır.
İç talepteki ivme kaybına karşılık
yılın ilk 9 ayında %2,8 oranında
büyüme kaydetmiştir. Bu
çerçevede Türkiye ekonomisinin
2014 yılını %3 düzeyinde bir
büyüme ile tamamlayacağı tahmin
edilmektedir.
2014 yılında dış ticaret açığında
önemli bir gerileme kaydedilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre dış ticaret
açığı 2014 yılında bir önceki yıla
göre %15,4 oranında daralmış ve
84,5 milyar ABD doları düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu gelişmede,
28
Türkiye’nin başlıca ihracat
pazarlarında devam eden sorunlara
rağmen ihracat artışının korunması
ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı
baskılaması etkili olmuştur.
2014 yılında bütçe gelirleri %9,3,
bütçe harcamaları ise %9,8
oranında artmıştır. Bu çerçevede,
bütçe açığı 22,7 milyar TL
seviyesinde gerçekleşerek yıl sonu
hedefinin %68,2’si düzeyinde
kalmıştır.
2014 yılında yurtiçi talepteki ılımlı
seyre rağmen enflasyon, TL’deki
değer kaybının gecikmeli etkileri
ve yüksek gıda fiyatları nedeniyle
yıl sonu hedefinin belirgin şekilde
üzerinde seyretmiştir. TÜFE yıllık
artış hızı 2014 yılında %8,17 olarak
gerçekleşmiştir.
2015 yılında ABD Merkez
Bankası’nın faiz artırması
beklenirken, Euro Alanı’nda
ekonomik aktivitenin seyri ile
uluslararası sermaye akımları ve
emtia fiyatlarındaki gelişmeler
global ekonomiyi etkileyen başlıca
faktörler olacaktır.
Anadolu Hayat Emeklilik 2014 Faaliyet Raporu
Gülten Akıncı
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘14
Önümüzdeki dönemde, küresel
likidite koşullarındaki olası bir
sıkılaşmaya karşılık Türkiye’nin
uluslararası piyasalardan fon
sağlama konusunda sorun
yaşamayacağı tahmin edilmektedir.
Ancak, jeopolitik riskler de dahil
olmak üzere çeşitli sebeplerle
küresel piyasalarda meydana
gelebilecek dalgalanmaların,
borçlanma maliyetleri ve
tutarı üzerinde etkili olacağı
düşünülmektedir. Cari açığa ilişkin
kırılganlıkların azaltılması amacıyla
yapılan düzenlemelerin yanı sıra
tasarruf oranlarının artırılması
ve özellikle bireysel kredilerde
büyümenin kontrol altına alınması
gibi makro ihtiyati tedbirlerin
önümüzdeki dönemde de finans
sektörünün performansını
etkileyeceği öngörülmektedir.
2014 Yılında Hayat Sigortacılığı
ve Bireysel Emeklilik
Sistemindeki Gelişmeler ile 2015
Yılına Yönelik Beklentiler
2014 yılında ülkemizde, 25 hayat
sigortası ve emeklilik şirketi
hayat sigortası alanında üretim
gerçekleştirirken, bu şirketlerden
19’u, aynı zamanda Bireysel
Emeklilik sektöründe de faaliyet
göstermiştir.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve
Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)
2014 yılı verileri ele alındığında,
bir önceki yılın aynı dönemine
oranla hayat sigortası prim üretimi
%3,4 oranında azalırken, toplam
3.280 milyon TL prim üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Hayat sigortası prim üretimi,
sigorta sektörü toplam prim
üretiminin %12’sine denk
gelmektedir. Bu üretimin %83’ü de
sektördeki ilk 10 şirket tarafından
gerçekleştirilmiştir.
TSB’nin 2014 yıl sonu verilerine
göre, Hayat branşında üretilen
primlerin dağıtım kanalları bazında
payları incelendiğinde, banka
kanalının 2013 yıl sonu itibarıyla
%80 olan payını, aynı oranla
sürdürdüğü görülmektedir.
2014 yılında onbirinci yılını
tamamlayan Bireysel Emeklilik
Sistemi, 02.01.2015 tarihi
itibarıyla 5 milyon katılımcı sayısını
aşarken, katılımcıların toplam
fon tutarı 34.830 milyon TL’yi
geride bırakmıştır. Anılan tarihte,
sektördeki toplam katkı payı
tutarı 28.391 milyon TL, Devlet
Katkısı fon tutarı 3 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. 02.01.2015
tarihli veriler ele alındığında
29
fon büyüklüğü bakımından
sektördeki ilk 6 şirketin toplam
fon büyüklüğü, sektördeki toplam
fon büyüklüğünün %81’ini
oluşturmaktadır.
2015 yılında sektörün, 6 milyona
yaklaşan katılımcı sayısı ile 45 milyar
TL civarında fon büyüklüğüne
ulaşması beklenmektedir.
2014 yılında Bireysel Emeklilik
sektörüne Katılım Emeklilik şirketi
dahil olurken, AvivaSA Emeklilik ve
Hayat A.Ş.’nin %19,6 oranındaki
hissesi halka arz edilmiştir. Ayrıca,
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ’nin
satış süreci de bu yıl içerisinde
başlamıştır.
Download