haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2010/37
06/09/2010 – 08/09/2010
A. 04.01.2010 – 08.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Hisse Senedi
2
95
Yatırım Fonu Katılma Payı
-
15
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
2
7
Tahvil
-
16
-
Finansman Bonosu
-
2
-
Banka Bonosu
-
6
Aracı Kuruluş Varantı
-
3
4
144
TOPLAM
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
20.000.000
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
1.278.023.558,95
-
85
-
6.382.281.489,55
4.957.000.000
-
29
-
8.277.000.000
11.000.000.000 22.800.000.000
-
3
-
1.800.000.000
2.905.700.000
-
15
-
2.456.200.000
25.750.000
-
3
-
105.000.000
-
2.500.000.000
-
3
-
20.010.000
-
2
-
140
-
11.020.000.000 34.486.483.558,95
700.000.000
-
1.400.000.000
20.008.000
700.000.000 20.440.489.489,55
04.01.2010-08.09.2010 tarihleri arasında 1’i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 28’e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 15 olmuştur.
1
B. 06.09.2010 – 08.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
(TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ortaklığın Unvanı
1. Global Menkul Değerler A.Ş.(*)
Ġhraç Edilecek
Bedelli
Menkul
Ġç
Kıymetin Türü
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
Hisse Senedi
-
-
-
10.000.000
-
2. Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(**) Hisse Senedi
-
4.000.000
-
6.000.000
-
(*) Şirket'in, nakit olarak artırılacak 10.000.000 TL nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi
planlanmaktadır.
(**) Şirket'in, nakit olarak artırılacak 6.000.000 TL nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi
planlanmaktadır.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
Ortaklığın Unvanı
1. Euro Sigorta A.Ş.(*)
Tablo: 3
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
-
(TL)
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
300.000.000
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
35.000.000
(*) Şirket halka açılmak amacıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmeyi planlamaktadır.
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 4
Fon Unvanı
1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı
Yükselen Ülkeler Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
2. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek
Emeklilik Yatırım Fonu
(TL)
Ġhraç Edilecek Sermaye
Piyasası Aracı
Emeklilik Yatırım Fonu
Payı
Emeklilik Yatırım Fonu
Payı
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Adet)
Artırılan
Tutar
1.000.000.000.000
10.000.000.000
100.000.000.000
1.000.000.000
C. 06.09.2010 – 08.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır.
D. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem görmeyen Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin 27.08.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2
Download