ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE

advertisement
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
2012 YILI FAALİYET RAPORU
Kuruluş Tarihi
İhraç Tarihi
Fon Tutarı
Pay Adedi
Fon Toplam Değeri
Menkul Kıymetler Değer Artışı
Cari Yıl Gelir Gider Farkı
İhraç Değeri
02.01.2013 Pay Değeri
İhraç Tarihine Göre Verim
2012 Yılı Verimi
Fon Türü
: 13.08.2003
: 27.10.2003
: 1.000.000.000.-TL
: 100.000.000.000.-pay
: 200.062.323-TL
: 26.225.409-TL
: 21.210.900-TL
: 0,012153-TL
: 0,074476-TL
: % 512,82
: % 54,33
: Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu
2011 yılı getirisi -%28,28 olan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu’nun 2012 yılı verimi %54,33 olarak gerçekleşmiş, karşılaştırma
ölçütünün 2012 yılı getirisi ise %53,46 olmuştur. 31.12.2012 itibariyle tüm katılma
belgelerinin %2,69’ u dolaşımda kalmıştır.
Fon portföyünün %97,63’ü hisse senedi, %2,37’si ise ters repo işlemlerinden oluşmuştur.
2011 yılında -21.408.726-TL olan Menkul Kıymetler Değer Artışı 2012 yılında 26.225.409TL olarak; 2011 yılında -13.961.398-TL olan Cari Dönem Gelir-Gider farkı, 2012 yılında
21.210.900-TL olarak tahakkuk etmiştir.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.02.2002 tarih, 24681 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
ile ek ve değişikliklerine uygun olarak düzenlenen 31.12.2012 tarihli Bilançosu ile Kar ve
Zarar Tablolarını ilgili Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince onaylarınıza sunarız.
Saygılarımızla,
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kurulu
Tarih: 30.01.2013
N.Cem Özcan
Üye
Mine Kumcuoğlu
Üye
Tuna Uğun
Üye
Download