2012 İlerleme Raporu`nda sigorta ve bireysel emeklillik sektörleri

advertisement
AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TÜRKİYE İÇİN HAZIRLANAN
2012 YILI İLERLEME RAPORU’NDA
SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ
Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ekim 2012 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme
Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda
güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular
değerlendirilmiştir.
2012 yılı İlerleme Raporu’nda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında sektörün
büyüklüğüne;
“Şirketler
Hukuku”
başlığı
ise
altında
muhasebe
alanına
ilişkin
değerlendirmeler yer almakta olup sektörümüze ilişkin kapsamlı analiz “Mali Hizmetler”
(Başlık 9) başlığı altında yapılmıştır.
Ekonomik Kriterler
2012 Yılı İlerleme Raporu’nda “Ekonomik Kriterler” başlığı altında, 41. sayfada,
“Sigorta sektörünün mali sektördeki payının % 3 ile düşük seviyede kaldığı ve gelişme
göstermediği ” ifade edilmiştir.
Başlık 6: Şirketler Hukuku
2012 Yılı İlerleme Raporu’nda “Şirketler Hukuku”na ilişkin 6. başlık altında, 50.
sayfada, “Şirket muhasebesi alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Finansal raporlama
için yasal çerçeve bulunmaktadır. Türkiye, 40 adet Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standardı (TMS/TFSR) ile standartlara ilişkin 22 yorum ve KOBİ’ler için TFRS kabul
etmiştir. Bu standartlar ilgili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile tam
uyumludur. TFRS ’ler borsaya kote edilmiş şirketler, bankalar, finansal kiralama, faktöring
ve finansman şirketleri, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri tarafından tatbik
edilmektedir.” ifadesi kullanılmıştır.
Başlık 9: Mali Hizmetler
“Mali Hizmetlere” ilişkin 9. başlık altında, Rapor’un 53. sayfasında, sigorta
sektöründeki gelişmeler kapsamlı biçimde değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği mevzuatına
uyum konusunda kaydedilen gelişmelerin detaylı biçimde ele alındığı, buna karşın
eksikliklerin ve ilerleme kaydedilmeyen alanların vurgulandığı başlık altında sektörümüze
yönelik olarak şu değerlendirmeler yapılmıştır:
“ Sigortacılık ve bireysel emeklilik alanlarında kısıtlı ilerleme kaydedilmiştir.48
sigorta şirketi üyesi ile birlikte uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümü sistemi, mevcut
durumda sektörün % 94’üne hizmet vermektedir. Sektörde bağımsız düzenleyici bir
otoritenin kurulması konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Motorlu araçlar
zorunlu mali sorumluluk sigortası asgari teminat miktarı Avrupa Birliği ile kıyasla
halen düşük seviyededir.”
2012 yılı İlerleme Raporu’nda sigorta sektöründe daha fazla çaba gösterilmesi
gerektiği ifadesinin kullanıldığı görülmektedir.
“Mali Hizmetler” başlığı altında ele alınan bir diğer konu, 2010 ve 2011 Yılı İlerleme
Raporlarında da vurgulanan müzakerelerin askıya alınması konusu olmuştur. Hatırlanacağı
gibi, 11 Aralık 2006 tarihinde Brüksel'de yapılan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi
Toplantısı'nda havaalanları ve limanlarını Kıbrıs Rum Kesimi’ne açmaması nedeniyle
Türkiye ile müzakerelerde sekiz başlığın kısmen askıya alınması kararı alınmış, bu karar
14/15 Aralık 2006 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilmişti. Askıya alınan başlıklar
arasında “mali hizmetler” de bulunmaktaydı. Avrupa Komisyonu, 2012 Yılı İlerleme
Raporu’nda da bu konudaki kısıtlamalar devam ettiği sürece Türkiye’nin söz konusu başlığa
ilişkin müktesebatı tam olarak uygulamış sayılmayacağını ifade etmiştir.
Download