M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 1 1961 tarihli Anayasamız

advertisement
M. Meclisi
B : 98
1961 tarihli Anayasamız, memleketimizi ve
memleketimiz üzerinde yaşıyan vatandaşlarımı­
zı modern bir toplum düzenine ulaştırmak için
bâzı maddelerinde lüzumlu müeyyideleri koy­
muştur. 41 nci maddesi «Herkesin, insan haysi­
yet ve şerefine yaraşır şekilde yaşamasını te­
min etmek.» demekte, 48 nci maddesi ise; sigor­
taların tesis edilmesini âmir bulunmaktadır.
Geri kalmış bir ülke olarak çalışan vatandaş­
larımızı insan haysiyet ve şerefine yakışır bir
şekilde hayat seviyesine ulaştırabilmemiz için
plânlar yapmış bulunmaktayız. Plânların he­
deflerine ulaşabilmesi için, yani kalkınmamızın
sürekli ve sağlam olabilmesi için, çalışanların ha­
yatlarının sosyal güvenlik altına alınması ve sos­
yal adalet içinde emeklerinin değerlendirilmesi
lâzım gelmektedir.
506 sayılı Kanun çıkarıldıktan sonra birta­
kım aksak yönleri tesbit edilmiş ve bundan dola­
yı bu tasarı yüksek huzurlarınıza getirilmiş bu­
lunmaktadır. Tasarının hedefi, yaşlılık, malûl­
lük, ölüm halinde sigortadan aylık almakta olan­
ların sosyal adalet ilkelerine uygun olarak ge­
çindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları­
nın sağlık yardımlarından istifade ettirilmesi ve
özellikle yaşlılık sigortasından yararlanma yaşı
olan 60 yaşın, memleketimizin geçim şartlarına
uygun bir şekilde 55 yaşa indirilmesi düşünülmüş
ve bu suretle milyonlarca diyebileceğimiz bü­
yük bir işçi kütlesini memnun edecek bir adım
atılmıştır.
Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısiyle
iyi bir adım atılmıştır, iyi bir adım atıl­
mıştır, çünkü milyonlarca işçiyi ilgilendi­
ren,
yaşlılık, malûllük
hallerinde bizzat
işçinin kendisine, ölümü halinde eş ve
çocuklarına verilen sigorta primlerinin, ha­
yat pahalılığına uygun bir şekilde ayarlanma­
sını derpiş etmektedir. Konjonktür dalgalan­
masına uygun ıbir tarzda düzenlenmiştir, bu
memnuniyetimizi muci'bolmaktadır.
Yine emeklilik yaş haddinin erkeklerde 60
tan 55 e indirilmesi, kadınlarda ise 50 ye in­
dirilmesi keyfiyeti iyi bir adımdır, işçilerimizi
memnun edecektir, biz de bundan memnun
olacağız.
Emeklilik nis'betnde de yüzde 50 den 70 e
çıkarılması bir adaletin tesisine imkân vere­
cektir. Çünkü, bundan evvel Devlet memur­
28 . 5 . 1969
O : 1
larının emeklilik aylıklarında emeklilik nisbetinin yüzde 50 den 70 e çıkarılmasını Yüce Mec­
lis kaJbul 'buyurmuştur. Buna mütenazır ola­
rak işçilerin de emeklilik haklarının yüzde 70 e
çıkarılması memnuniyetimizi mucibolmıış ve bir
adalet tesis edilmiştir, bu tasarıyla.
Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla bütün ada­
letsizlikler tam mânasiyle giderilmiş sayılamaz.
Çünkü, bu kanun tasarısının hudut ve şümu­
lünün haricinde kalan birçok kimseler vardır.
Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülleri meka­
nizması içinde çalışan ne memur, ne de işçi sayılalbilen birçok kimseler vardır ki, bunlar
her türlü sosyal haklardan mahrum bulunmaktadrılar. Bu kanun, iyi bir adım olmakla be­
raber, Devlet mekanizmasının içinde çalışan,
İktisadi Devlet Teşekkülleri içinde çalışan ve
bunların dışında işçi durumunda bulunan bir
kısım vatandaşın da sosyal durumları na­
zarı dikkate alınıp sigorta)^ bağlanmış olsaydı
daha çok memnun olacaktık
Sayın milletvekilleri, bunun yannıda ta­
rım işçileri sosyal imkânlardan hayatları ve
yaşayışları itibariyle emniyet nimetlerinden
maharum bırakılmışlardır.
Ayrıca «sosyal güvenlik» denildiği zaman
memleketimizde umumiyet itibariyle hatıra ge­
len işsiz vatandaşlardır.
Eğer, vatandaşlarımız bir işe kavuşturul­
muş ve işsizlikleri sigorta altına alınmış olsa,
bu takdirde tam ve kâmil mânada, bizim an­
ladığımız istikamette sosyal bünyemiz bir sos­
yal güvenliğe kavuşmuş olacaktır, işsizlik si­
gortası kanununun da çıkarılmasına Yeni Tür­
kiye Partisi taraftardır.
Bütün bunlar ikmal edilirse sosyal bünye­
miz, sosyal adaletin ve sosyal emniyetin ge­
rektirdiği imkânlardan istifade edecek, plânlı
kalkınmamız sürekli ve sağlam şekilde ger­
çekleşecektir. Aksi halde, bu iyi bir adım
olmakla beraber kifayetsizdir. Arz ettiğim,
gibi, bunları ileride nazarı dikkate almak
kaydiyle bu kanuna müspet oy vereceğiz.
Çünkü milyonlarca işçi bundan istifade ede­
cektir, işçi aileleri bundan istifade edecektir.
ıSaygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Nuri Eroğan ve Sayın Fahri ITğrasızoğlu, iki
ayrı önerge vererek, müzakerelerin kifayetini
teklif ediyorlar. 6 grup konuşmuştur.
— 664 —
Download