KANAMA, HEMOSTAZ, KAN TRANSFÜZYONU ve

advertisement
KANAMA, HEMOSTAZ, KAN TRANSFÜZYONU ve
KOMPLİKASYONLARI
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ABD
Prof. Dr. Turgut İPEK
Travmanın cinsine (fiziksel, kimyasal yada inflamatuar)
Yaralanan damarın tipine (arter, ven) ve çapına
Anatomik lokalizasyona
Damar çevresindeki destek doku yoğunluğuna
Alınan ilaçlara (antikoagülan, antitrombotik)
Hastanın yaşına (arterioskleroz)
Klinik durumuna (diabet, hipertansiyon, malign
hastalıklar, siroz, şok, sepsis, hematolojik hastalıklar,
sarılıklar, vs)
bağlıdır.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Normal hemostaz dört ana aşamada
gerçekleşir:
ƒ Vazokonstriksiyon
ƒ Trombosit tıkacı
ƒ Pıhtı oluşumu
ƒ Pıhtı oluşumunun durması ve pıhtı erimesi.
Konjenital Hemostaz Bozuklukları
Hemofoli A ……………………
Faktör VIII eksikliği
Psödohemofili von Willebrand faktörü ve +VIII eksikliği
Christmas hast. (Hemofili B) ……Faktör IX eksikliği
Rosenthal sendromu………………Faktör XI eksikliği
Parahemofili…………………… .
Faktör V eksikliği
Faktör VII ve X eksikliği………… Faktör VII ve X eksikliği
Hrediter hipertrombinemi…………… Faktör II eksikliği
Herediter hipofibrinojenemi……
Faktör I eksikliği
Herediter afibrinojenemi..
Faktör I yokluğu
Akkiz (Edinsel) Hemostaz
Bozuklukları
K vitamini antogonistleri (Warfarin grubu)’ne bağlı Heparin’e bağlı
Karaciğer yetmezliklerine bağlı
Trombositlerle ilgili:
Trombositopeniler : İlaçlara bağlı (Aspirin)
Antitümör ilaçlar
Kemik iliği metastazları
ITP
Hipersplenizm
DIC
SepsisTrombasteni(Glanzman)
Polisitemia Vera
Hipofibrinojenemi
DIC
Hiperfibrinoliz
Dissemine İntravasküler Koagulopati Nedenleri
Intrauterin fetus ölümü
Plasentanın erken ayrılması
Amniotik sıvı embolisi
Hemolitik transfüzyon komplikasyonu
Yaygın karsinoma
Lenfomalar
Riketsia infeksiyonları
Yılan sokması
Şok
Sepsis
Trombotik trombositopenik purpura
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Erişkin
Trombosit sayısı (103 /cm) 300±50
Kanama zamanı (dak)
4±1.5
Protrombin zamanı (PT)(san) 12-14
Parsiyel tromboplastin
zamanı (PTT)(san)
45
Trombin zamanı (TT)(san)
10
Fibrinojen (mg/dl)
200-350
Çocuk
259±35
4±1.5
13-17
71
14
117-225
Kan Tranfüzyonlarının Tarihsel Evrimi
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1665
1667
1818
1881
1900
1939
ƒ 1940
Hayvandan-Hayvana transfüzyon
(R.Lower)
Hayvandan-İnsana transfüzyon (J.Baptist Dennis)
İnsandan-İnsana tranfüzyon
(James Blundell)
İnsandan-İnsana tranfüzyon
(W. Halsted)
ABO Kan gruplarının bulunması (Landsteiner)
Rh (Rhesus) faktörünün bulunması (Landsteiner ve
Wiener)
Cross-Matching’in
Kan ürünleri
Tam kan
– Taze kan
– Banka kanı
Eritrosit süspansiyonu
Normal süspansiyon
Dondurulmuş süspansiyon
Lökosit ve trombositten fakir Süspansiyon (yıkanmış)
Trombosit süspansiyonu
Trombositten zengin plazma
Plazma
Taze (ABO kompatibl)
Taze donmuş (ABO kompatibl)
Kuru (kompatibilite şartı aranmaz)
Dinlendirilmiş
Konsantreler
Faktör VIII, IX (donmuş)
Kuru fibrinojen
Albümin (Tuzlu ve tuzdan fakir)
İmmünoglobülinler
Kriyopresipitat (F VIII, FXIII, Fibrinojen, v. Willebrand)
Lök
it k
t
i
(fazla miktarda ABO
kompatibl olmalı)
KOMPLİKASYONLAR
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hemolitik reaksiyonlar:
Alıcı verici arasında ABO veya Rh uyuşmazlığı sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur.
Uyuşmazlık sonucu verilen eritrositler parçalanır, hemoglobinemi ve hemoglobinüri
oluşur.
Fatal olmayan hemolitik transfüzyon reaksiyonları insidansı 1/6000 olarak bildirilmiştir.
Fatal hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının ise her 100.000 hastada 1 görüldüğü
bildirilmiştir.
Böbrek lezyonları , tubuler nekroz ve hemoglobinin tubullere çökmesiyle meydana gelir.
Hasta üşüme, ateş, solunum sıkıntısı ve taşikardi gibi semptomları 50 ml’lik, küçücük bir
miktarda bile gösterebilir.
Alerjik reaksiyon: Üriker, kaşıntı ve kızarıklık olur. Reaksiyonun şiddetine göre
antihistaminik ilaçlar, adrenalin veya kortikosteroidler verilir.
Pirojen reaksiyon: En sık rastlanan komplikasyondur. Antipiretikler ve dolantin
verilebilir.
Bakteriyel sepsis: İnfüze kandan bakteriyel kontaminasyon nadirdir. Donörün
derisinden veya konteynırdan edinilmiş olabilir. Gram (-) organizmalar, özellikle koliform
ve psödomonos türleri , 40c’de yaşayabilen , en sık etkenlerdir.Klinik bulgular ateş,
üşüme,abdominal kramplar, kusma ve diyareyi içerir.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Emboli: Normal bir erişkinin 200 ml’ye kadar bir hava embolisini tolere edebileceği
gösterilmiştir.
Venöz hava embolisinin bulguları; venöz basınçta artış ve siyanöz, prekardiumda
murmur (değirmen sesi), hipotansiyon, taşikardi ve senkoptur. Ölüm, primer respiratuar
yetmezlik ile ilişkilidir.Tedavi; hastayı sol tarafına kafası aşağıda ayağı yukarıda
yatırmaktır.
Trombofilebit: Periferik venleri kullanarak uzamış infüzyonlar süperfisyal venöz
tromboza neden olabilir. 8 saatten uzun süren intravenöz infüzyonları genelde
trombofilebit izler.
Overtransfüzyon ve akciğer ödemi: Dolaşımı fazla yüklemek kaçınılabilir bir
komplikasyondur.
Bu komplikasyonu önlemek için , bu hastalarda sentral venöz basınç monitorize
edilmelidir.
Hastalıkların Taşınması: En önemlisi hepatit dir. Tam kan verilen hastaların %1’inde,
kuru plazma verilenlerin %12’sinde ortaya çıkar. Sıtma, Chagas hastalığı , brusella ve
sifiliz kan transfüzyonuyla bulaşabilen hastalıklardır.
Kan transfüzyonu sonrası AIDS riski tahminen 225.000 hastada 1’dir. Ve kan bankaları
yüksek risk gruplarının donör olmalarını imkansız kılmaktadır ve tanı yöntemleri
uygulamaktadır.
Masif transfüzyon komplikasyonları
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hemostaz yetersizliği
Oksijen transportunun bozulması
Asidoz
Hiperpotasemi
Sitrat intoksikasyonu
Hipotermi
Akciğer yetmezliği
ƒ Anormal kanamalar
ƒ Banka kanındaki labil pıhtılaşma faktörlerinin ve trombositlerin
bulunmaması sonucu gelişir. 4 ünite kandan birinin taze kan olması
önlenmesi için yeterlidir.
ƒ Asidoz
ƒ Çoğu kez organizmanın tamponlama yedeğini aşamaz. Tedavide
sodyum bikarbonat verilir.
ƒ Sitrat zehirlenmesi
ƒ İnfüzyon hızı 5 dakikada 1 üniteden fazla ise veya karaciğer yedeği
düşük olan hastalarda önemli sorun doğurur. Sitrat kandaki kalsiyumu
bağlayarak hipotansiyon, aritmi ve kalp durmasına neden olabilir.
ƒ Hiperpotasemi
ƒ Böbrek işlevleri yeterli ise fazla sorun yaratmaz.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hipotermi
33 °C’un altındaki sıcaklıkta, normotermik bir kişinin %50’si oranında
koagulasyon aktivitesi vardır. Kalp iletim hızında azalma yapar. Fazla ısıtma
ise hemolize yol açar.
Oksijen taşıma kapasitesinde azalma
Yoğun kan transfüzyonlarına bağlı komplikasyonları önlemek amacıyla bazı
yöntemler geliştirilmiştir. Otolog kan transfüzyonu, yaygın olarak kardiyotorasik
ameliyatlardan önce hastadan 1-2 ünite kan alınarak ve bu standart kan
torbalarında saklanarak uygulanır. Ameliyat sırasında veya postoperatif
devrede bu kan ihtiyaç duyulduğunda hastaya verilir. Bu kanlar 5 hafta süre ile
saklanabilir.
Ameliyat sahasında biriken kan aspire edilerek hücre koruyucu cihazlar içinde
(cell saver) steril bir çözeltiyle yıkandıktan sonra tekrar verilebilir. Bu şekilde
toplanan kanın eritrosit ömrü ve 2,3 difosfogliserat düzeyleri normaldir. Genç
eritrositler sağlam kalırken yaşlı eritrositler lizise uğrar. Ancak koagulasyon
faktörleri elimine olduğundan masif otolog transfüzyonlarda seyrelmeye bağlı
pıhtılaşma bozukluğu görülür.
KAYNAKLAR
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Bilgin N, Hemostaz, Ed: Sayek İ, Güneş Kitabevi, Ankara 67-76,
1991.
Bilgin N, Transfüzyon, Ed: Sayek İ, Güneş Kitabevi, Ankara 77-84,
1991.
Bulut T, Kanama, Hemostaz, Cerrahide Kan ve Kan Ürünleri
Kullanımı. Ed:Kalaycı G, Genel Cerrahi. Nobel Tıp Kitabevleri,
İstanbul, 85-96, 2002.
Schwartz SI, Hemostasis, surgical bleeding, and transfusion Ed:
Schwartz SI, Principles of Surgery, 6th edition, Mc-Graw Hill Book
Co New York 95-118, 1994.
Levi M, van der Poll T, Hemostasis and coagulation. Ed: Norton JA,
Surgery, Springer New York 174-176, 2001.
Samir M. Fakhry M.D. , Edmund J. Rutherford M.D. , George F.
Sheldon M.D. Sabiston Textbook of Surgery, 16th ed., Chapter 5 Hematologic Principles in Surgery pp. 68-88, 2001.
Download