Kan Transfüzyonunda yenilikler

advertisement
Kan Transfüzyonunda yenilikler
• 1667 Yılından beri milyonlarca kişiye
uygulandı.
• Uzun yıllar rehberlerde transfüzyon için eşik
hct/hgb 30/10 olarak kullanıldı.
• Aneminin hızlı tedavisinde ve kan kaybının
yerine konmasında tüm yanetkilere rağmen en
iyi tedavisi kırmızı kan transfüzyonudur.
Nedir bu yanetkiler..?
•
•
•
•
•
•
•
•
Cros mach hatası
Patojen geçişi
Transfüzyon ilişkili yüklenme
Kanın depo sürecindeki problemler
Transfüzyon ilişkili akut AC hasarı(trali)
Transfüzyon ilişkili immun sistem patolojisi(TRİM)
Enfeksiyon
• Overtransfüzyon risklerindeki artışın sonucu
olarak 1990 da kanadada random çalışma
yapıldı ve düşük tutulan hgb değerinin de
yüksek olan kadar güvenli ve efektif olduğu
gösterildi.
• Diğer çalışmalar da bunu destekledi ve bu
bilgiler dünyadaki klinisyenlerde transfüzyon
eşiğini düşmesini ve tartışılmaya açımasını
sağladı.
• Kardiyak cerrahi sonrası transfüzyon
çalışmasında. Hct 24 alt sınır , genel kabul
gören 30 alt sınırla karşılaştırıldığında kan
transfüzyonunun bu hastalar için klinik
komplikasyon ve ölüm için bağımsız bir risk
faktörü olduğunu gösterdi
• Carson at all. Kardiyak hastalığı olan 2016
kalça çıkığı op olan hastada kısıtlı
kantransfüzyonu(hct 24) yapılan hastalarla hct
30 üzeri tutulmasıyla anlamlı fark saptanmadı.
• Villenueve ve ark. nın bir çalışmasında akut üst
gis kanamalı hastalarda hct 30 üzeri tutulan
grupta ileride tekrar kanamaya yol açacak
portal tansiyon yüksekliği görüldü.
• Son yıllardaki bu çalışmalarla kısıtlı transfüyon
uygulamanın daha güvenli ve efektif olduğu
görülmekte.
• Son yıllarda anemisi olsa dahi kritik hastalarda
kan transfüzyonu mortalite ve morbiditeyi
artıran hastaları düşmanı haline gelmiştir.
Diğer yandan
• OHA hastalarında preop ES desteği akut göğüs
send. Gibi ciddi komplikasyonları azalttığı
gösterilmiş .
• Sinir sistemi cerrahisi çalışmasında (noidoch ve
ark) SAK hastalarında yüksek hgb hedefinin
kortikal infarkt olasılığını azalttığı gösterilmiş.
• Sepsis çalışmasında(SOAP) sepsis hastalarında
kan transfüzyonu yapılan hastalarda
yapılmayanlara göre 30 günlük survinin daha
fazla olduğu görüldü.
• Sakr ve ark. Öz. Yaşlı, sepsisli, Ciddi kardiyak
dışı cerrahi yapılacak hastalarda kan
transfüzyonunun hastane ölüm riskini
azalttığını gösterdi.
• Benzer olarak park ve ark. Yaptığı çalşmada
1054 toplum kaynaklı pnömoniye bağlı sepsisli
olguda kan transfüzyonunun hastane
mortalitesini azalttığıyla ilişkilendirdi.
• Bütün bu veriler ışığında son yıllarda kısıtlı
transfüzyon daha çok kabul görmektedir.
• Doğru transfüzyon kısıtlaması gerçekten
güvenli ve efektif mi?
• Veya transfüzyon eşiğini düşük tutmak
transfüzyon risklerine karşın güvenli mi? Ki bu
riskler artık günümüzde kan bankalarının
uygun stratejileriyle minimize edilmiş ve daha
güvenli.
• Şu an elimizdeki verilerle kritik hastalarda kan
transfüzyonu politikamızı değerlendirmek için
veri var fakat daha çok çalışmaya gereksinim
var.
• Her hasta her bünye farklıdır. Aneminin
getirdiği risk ve kan transfüzyonunun getirdiği
risk iyi tartılmalı ve hataya ve klinik verilerine
göre karar verilmelidir
Download