K.KY.YD.01 KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ GÖREV VE

advertisement
KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
GÖREV VE YETKİLERİ
Doküman Kodu
K.KY.YD.01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
1/1
Görev Amacı: Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak.
Transfüzyon Komitesinin Teşkili:
Transfüzyon Komitesi Çalışma Esasları ve Görevleri Hakkında Genelge gereğince Transfüzyon
Komitesi oluşturulur. Komitede;

Hastane Başhekimi veya görevlendireceği bir Başhekim Yardımcısı

Kan Merkezinden sorumlu Doktor,

Cerrahi, Anesteziyoloji, Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümleri, Pediatri, Ortopedi,
Nefroloji,mevcut ise hematoloji

Yoğun transfüzyon yapan servislerden birer temsilci,

Kan merkezinden bir temsilci,

Yoğun transfüzyon yapan servisler ,istatistikler ve kayıtlar önem taşıyacağından bir istatistik
veya arşiv görevlisi,

Uzman sayısının bu yapılanmaya yeterli olmadığı hastanelerde bu konuda ilgi, istek ve bilgi
birikime sahip uzmanlar komitede yer alır.
Temel İş, Yetki Ve Sorumlulukları:

Hastane de transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden
geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.

Transfüzyon uygulanmalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmeli,

Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;
a. Kan gruplaması. Cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan
yöntemler,
b. Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,
c. Kan ve kan kompenentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları
irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır,

Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve
güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve
eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı
düzenli aralıklarla denetlenmelidir.

Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı,

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

Yapılan faaliyetleri KYB bildirmek.
KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
GÖREV VE YETKİLERİ
Doküman Kodu
K.KY.YD.01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
1/1
Çalışma Usul ve Esasları:
Transfüzyon Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak
çalışmalarını yürütür. Komite rutin olarak 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez toplanır. Olağanüstü
durumlarda başkanın daveti ile toplantı yapılabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane
çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.
Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.
Download