Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile

advertisement
1- Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A-Reformla B-Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C-Tekerleğin bulunmasıyla D-Coğrafi Keşiflerle
2- 2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A-Meclis-i Mebusan B-İttihat ve Terakki Cemiyeti
C-Düyun-ı Umumiye D-Hareket Ordusu
3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin yıkılmasında etkisi yoktur?
a) Meşrutiyet
b) Milliyetçilik
c) Ekonominin bozulması
d) Geri kalmışlık
4 - Aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi
vardır?
a) İngiltere
b) İtalya
c) Rusya
d) Almanya
5- Balkan savaşlarında balkan devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya
b)Yunanistan
c) Avusturya
d) İngiltere
6- 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bab-ı Ali Baskını
b) Vaka ı Vakvakıye
c) 31 Mart vakası
d) Celali İsyanları
7- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Osmanlı devletinin kazandığı bir cephedir?
a) Irak
b) Kafkas
c) Çanakkale
d) Kanal
8- Aşağıdaki Mondros mütarekesi maddelerinden hangisi doğuda bir Ermenistan kurmak için
çıkartılmıştır?
a) 7. Madde
b) 14. Madde
c) 17. Madde
d) 24. Madde
9- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek
üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır?
a) Londra Konferansı
b) Paris Konferansıc) Venedik Konferansı d) İstanbul Konferansı
10-Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A-Fransa B-Rusya C-İngiltere D-Almanya
11- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran
devletlerden biri değildir?
A-İngiltere B-Osmanlı Devleti C-Fransa D-Rusya
12-Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A-Milliyetçilik fikirleri B-Rusya’nın Panislavizm politikası
C-Kapitülasyonlar D-Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar
13-Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın
adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İttihat ve Terakki Cemiyeti B-Düyun-u Umumiye
C-Kapitülasyonlar D-Kanuni Esasi
14- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir?
A-Rusya B-Fransa C-A.B.D D-Almanya
15- Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
A-Fransız-Alman düşmanlığı
B-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
C-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
D-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
16- Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa
girmiştir?
A-Rusya B-İngiltere C-Almanya D-İtalya
17- Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
B-Üçlü İttifak’ın kurulması
C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
18- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden
biridir?
A-Kırım B-İran C-Trablusgarp D-Irak
19-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
A-İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri
B-Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması
C-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi
D-Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi
20- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
A-Uşi B-Berlin C-Ayastefanos D-Versay
21-Osmanlı Devleti,Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini
imzalamıştır?
A-Nöyyi B-Sevr C-Trianon D-Versay
22 - Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rusya’da ihtilal çıkması
B-İtalya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması
C-ABD’nin İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesi
D-İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi
23- Mısır(Kanal) Cephesi’nin açılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek
B-Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek
C-Arapların isyanını bastırmak
D-Halifeliği güçlendirmek
24- Almanya ve İtalya sömürge elde etmede gecikmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun
nedenidir?
A-Önceden sömürge fikrine karşı oldukları için
B-Ekonomileri zayıf olduğundan
C-Orduları güçsüz olduğundan
D-Devlet olarak birliklerini geç kurduklarından
25- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir?
A-İmparatorlukların, egemenliğindeki uluslara bağımsızlık vermesi
B-Bağımlı yaşayanların bağımsız kalmak istemesi
C-Devletlerin yeni sömürgeler elde etmek istemesi
D-Bazı devletlerin sömürgelerini korumak istemeleri
26- Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin yanında savaşmamıştır?
A-Yunanistan B-Belçika C-Sırbistan D-Bulgaristan
27- I.Dünya Savaşı çıktığı zaman Osmanlı Devleti'nde iktidarda olan parti hangisidir?
A-Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti B-Halk Fırkası
C-İttihat ve Terakki Cemiyeti D-Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
28- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri
değildir?
A- Basra Cephesi B-Sina Cephesi C-Doğu Avrupa Cephesi D-Makedonya Cephesi
29- İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı'na girince çok güçlü donanma ve ordu
ile Çanakkale boğazı önüne geldiler. Böylece Çanakkale Savaşı başladı.
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?
A-Zor durumdaki Rus Çarlığına, müttefiklerin yardım etmek istemeleri
B-Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemeleri
C-Osmanlı Devleti'nin, Bakü petrollerini ele geçirmek istemeleri
D-Osmanlı’yı savaş dışı bırakarak Almanları sıkıştırmak istemeleri
30- Omsalı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
a) İktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin Alman hayranlığı
b) Yakın zamanda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
c) Almanya’nın savaşı kazanacağı inancı
d) Osmanlı’nın yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi
31- Aşağıdaki ittifak devletleri ve I.Dünya Savaşı sonunda yaptıkları antlaşmalar eşleştirilmiştir.
Yanlış olanı hangisidir?
A-Almanya-Brest Litowsk B-Macaristan-Triyanon
C-Bulgaristan-Neuilley D-Avusturya-Saint Germain
32- I.Dünya Savaşı 1914-18 yılları arasında olmuştur. Savaşın bu kadar uzamasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Almanya'nın güçlü bir orduya sahip olması
B-İtilaf devletleri savaşa gereken ilgiyi göstermemesi
C-Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'de başarılı olması
D-Osmanlı Devleti'nin Kanal harekatında başarılı olması
33- Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş
yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır?
A-Filistin B-Süveyş Kanalı C-Kafkasya D-Çanakkale
34- I.Dünya Savaşı sonunda imparatorluklar dağıtılmış ve Avrupa'da yeni devletler kurulmuştur.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen devletler bu şekilde kurulmuştur?
A-Bulgaristan-Belçika-Hollanda
B-Belçika-Portekiz-İspanya
C-Yugoslavya-Macaristan-Çekoslovakya
D-Macaristan-Yunanistan-Yugoslavya
35- Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında ilan edilen Kanunuesasi için söylenemez?
a) Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
b) Hükümet padişahtan başkasına hesap vermek zorunda değildir.
c) Padişah, fiilen olduğu gibi hukuken de yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
d) Halk temsilcilerine, kanun önerme hakkı verilmiştir.
36- 31 Mart Olayı’nın bastıran “Hareket Ordusu”na aşağıdakilerden hangisi komutanlık yapmıştır?
a) Ahmet İzzet Paşa b) Cevdet Paşa
c) Mustafa Kemal d) Mahmut Şevket Paşa
37- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile hiç savaşa
girmemiştir?
a) Bulgaristan b) Karadağ c) Romanya d) Yunanistan
38- Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı bir ittifak oluşturmalarında aşağıdaki
devletlerden hangisi daha etkili olmuştur?
a) İngiltere b) Rusya c) Fransa d) Almanya
39- Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
a) Yunanistan’ın Girit’i işgal etmesi.
b) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında Meriç nehrinin sınır kabul edilmesi
c) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi.
d) Bulgaristan’ın sınırlarını genişletmesi.
40- I. Osmanlı Devleti
II. İtalya
III. Sırbistan
IV. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
V. ABD
Yukarıda verilen devletlerden hangisi yada hangileri I. Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasında etkili
olmuştur?
a) I,V b) II,III c) III,IV d) II
41- İtilaf devletleri, Rusya’ya Batlık denizi aracılığı ile yardım edemeyince hangi cepheyi açmak
zorunda kalmışlardır?
a) Makedonya b) Kafkasya c) Çanakkale d) Galiçya
42- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda galip geldiği tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mısır b) Irak c) Kafkas d) Çanakkale
43- Osmanlı Devleti’nin I Dünya savaşında açtığı cephe hangisidir?
a) Çanakkale b) Mısır c) Makedonya d) Irak
44- Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında büyük katkısı olan gemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Goben b) Breslav c) Bandırma d) Nusret Mayın Gemisi
45- Enver Paşa komutasında 90.bin askerimizin soğuk hava şartlarından dolayı donarak şehit
düştüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çanakkale b) Mısır c) Kafkasya d) Irak
46- Birinci Dünya Savaşı’nın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avusturya-Macaristan İmparatoru veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi.
b) Goben ve Breslav isimli iki Alman savaş gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.
c) İngiltere ve Almanya arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet.
d) Osmanlı’nın sınırlarını genişletmek istemesi.
47- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü itilaf devletlerinden değildir?
a) Almanya b) Rusya c) Fransa d) İngiltere
48- Aşağıdakilerden hangisi üçlü ittifak devletlerinden biri değildir?
a) İtalya b) Almanya c) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu d) Rusya
49- Birinci Dünya Savaşında Çanakkale cephesinde savaşan ANZAK kuvvetleri içinde aşağıdaki
ülkelerin hangileri yer almıştır?
a) Avustralya- Yeni Zelanda b) İngiliz-Hindistan
c) Yeni Zelanda-Çin d) İtalya-Japonya
50- Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?
a) 1939-1945 b) 1919-1922 c) 1914-1918 d) 1877-1878
Download