5E METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1

advertisement
5E METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin Adı
Sınıf
Ünitenin Adı/No
Konu
Önerilen Süre
Fen ve Teknoloji
6. Sınıf
5. Ünite: Vücudumuzda Sistemler
Dolaşım Sistemi
40 dakika
BÖLÜM 2
Öğrenci Kazanımları
2. Dolasım sistemi ve bağışıklıklar ilgili olarak
öğrenciler;
2.1. Dolasım sistemini oluşturan yapı ve
organları; model, levha ve/veya şema
üzerinde gösterir.
2.2. Kalbin yapısı ve görevini açıklar.
2.3. Kan damarlarının çeşitlerini ve
görevlerini belirtir.
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre
1. Bilimsel bilginin gelişiminde deney yapar,
delil toplar, olaylar ve kavramlar arasında
ilişki kurar, olası açıklamalar önerir ve hayal
gücünün rolünü tanımlar ve örneklerle
açıklar.
3. Bilimsel bilginin, yeni kanıtlar ortaya
çıkması durumunda nasıl değişip geliştiğine
örnekler verir.
13. Bilimsel iş görmenin unsurlarını (bazen
yalnız ve bazen birlikte çalışmak,
meslektaşlarla sürekli iletişim içinde
bulunmak) anlar.
Bilimsel Süreç Becerileri
2.Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey
özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler.
4. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel
ve nicel özellikleri belirler.
6. Gözlemlere dayanarak bir veya birden
fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.
11. Verilen bir olay veya ilişkide en belirgin bir
veya birkaç değişkeni belirler.
30. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli
yorumlar.
31. Elde edilen bulgulardan desen ve
ilişkilere ulaşır.
Tutum ve Değerler

Öğrenmeye ve anlamaya isteklidir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri
Güvenlik Önlemleri
Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç,
Gereçler
Kaynakça
 Öğretmen
 Öğrenci

Çevresinde olayları/etkinlikleri takip
eder.

Mantığa, bilime ve teknolojiye güven
duyar
 İş birliği yapar.
 Sorumluluklarını yerine getirir.
Sistem, kalp, damar, dolaşım, kirli kan, temiz
kan, küçük dolaşım, büyük dolaşım
 Yapılandırmacılık, anlatım yöntemi,
işbirliğine dayalı öğrenme,
KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER
 Küçük ve büyük dolaşım sistemi
tablosu
 Bilgisayar
 Projeksiyon
 Video
KAYNAKÇA
 Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Ders Kitabı
 www.fendersi.gen.tr
 www.google/görseller.com.tr
BÖLÜM 3
Giriş (Engage)
Öğretme-Öğrenme
Etkinlikleri
Keşfetme (Explore)
Açıklama (Explain)
Öğretmen derse girer bugünkü konunun
vücudumuzda sistemler ünitesinden dolaşım
sistemi olduğunu söyler. Ardından “dolaşım
sistemi denildiğinde aklınıza ne geliyor?”
sorusuyla ön bilgilerini yoklar. Bunun
devamında “Sizce dolaşım sistemi içerisinde
hangi organlar vardır?” verilen cevaba göre
“bu organın bulunmasındaki sebep nedir?”
şeklinde sorular sorarak öğrencilerin fikirleri
alınır. Böylelikle konuya dikkat çekilmiş olur.
Öğretmen dolaşım sisteminde yer alan
organları tahtaya yazar ve bunlara kısaca
açıklamalar yapar.Öğrencilere kalbin yapısı
ve çalışması ile ilgili video izletilir. İzletilen
video hakkında öğrencilerin düşünceleri
alınır. Öğretmen hazırlamış olduğu slayt
gösterisinden bilgiler verir.(2.2)(BSB;2,4,6)
Konunun anlatılmasıyla; öğretmen,
öğrencilerin yanlış öğrenmelerinin
düzeltilmesinde ve yeni bilgilerin
Derinleştirme (Elaborete)
Değerlendirme (Evaluate)
Bir Sonraki Derse Hazırlık
yapılandırılmasında etkin rol oynar.
Etkinlik-1 uygulanır. Bu etkinlik üzerinden
konu görsel olarak açıklanır. Kalp üzerinden
yola çıkarak damar çeşitleriyle ilgili
öğrencilere videolar izletilir. Ve 3. etkinlik
yapılır.(2.2, 2.3)
Öğrencilere küçük ve büyük dolaşım sekil
üzerinde anlatılır. 2.etkinlik yapılır.(2.1)
Değerlendirme 1 ve değerlendirme 2
yapılarak öğrencilerin ne kadar öğrendiği
ölçülür.
Öğrencilerin bir sonraki derse kadar kan
ve yapısı konusunu çalışmalarını ister.
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
ETKİNLİK-1:
Kullanılan Araç ve Gereçler:
hayvan kalbi, lastik eldiven, kesici alet, küçük leğen
Yapılışı:
Eldivenler giyilir. Hayvan kalbi leğenin içine konur. Dış yapısı incelenir. Öğretmenin
yönlendirmesiyle kalp kesilir ve damarlar incelenir. Öğretmen bu doğrultuda kalbin yapısını
ve damarları açıklar.
ETKİNLİK-2:
Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Tahtaya konuyla ilgili terimler yazarak doğru bilgi
doğrultusunda şiir ya da şarkı yapmalarını ister. Ve gruplardan bir sözcü seçerek bunu sınıfta
sunmalarını ister.
ETKİNLİK-3:
5 öğrenci tahtaya cıkarılır. Öğrencilerden biri kalp yazılı kağıdı eline alır ve kollarını beline
koyarak bekler. Başka 2 öğrenci temiz ve kirli kanı temsilen birisi mavi karton diğeri ise
kırmızı kartonu alır. Öğretmen bu öğrencileri doğru bilgi doğrultusunda yerleştirir ve hareket
yerlerini belirler. Diğer 2 öğrenciden birisi akciğer diğeri ise vücudu temsil eder. Böylece
dolaşım sistemi ve kalbin yapısında kanın nerede bulunduğu görülmüş olur.
DEĞERLENDİRME 1:
DEĞERLENDİRME 2:
Test değerlendirme
1. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sisteminin görevlerindendir?
I.
Zararlı maddeleri akciğere ve böbreklere taşımak
II.
Vücut ısısını ayarlamak
III.
Oksijeni hücrelere taşımak
A) II,III
B) I,III
C) I,II
D) *I,II,III
2. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarların görevlerinden değildir?
A) Hücrelerdeki karbondioksiti almak
B) Hücrelere besin vermek
C) Hücrelere oksijen sağlamak
D) *Kanın akışını kolaylaştırmak
3. Büyük dolaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sağ karıncıktan başlar
B) Sol kulakcıkta biter
C) Amaç kanın temizlenmesini sağlamaktır
D) *Hücrelere besin ve oksijen taşınmasını, artık maddelerin
hücrelerden alınmasını sağlar.
BÖLÜM 4
Dersin Diğer Konularla veya Derslerle İlişkisi
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Öğrenci dolaşım sistemimizi, vücudumuzdaki
kanın nasıl kullanıldığı hangi yollardan
geçtiğini öğrenir. Kanın kirli ve temiz olduğu
yerleri öğrenir.
Bu planın uygulanması ile öğrencilere
kazandırılması istenen hedef davranışlar,
bilimsel süreç becerileri, fen-teknolojitoplum-çevre ve tutum değer unsurları
kazandırılmış olur. Dersin geneli öğrenci
merkezli olup, öğrencilerin bilgiye kendileri
ulaşmaları istenir. Çeşitli etkinliklerle duyu
organların tümüne hitap ederek öğrenme
kalıcılığı sağlanmaya çalışılır. Böylece dikkat
çekici etkinliklerle ders monotonluktan
çıkmış olur.
www.fendersi.gen.tr
UYGUNDUR...../…./……
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
…………………………………….
Okul Müdürü
Download
Study collections