hit 379 medya planlama - Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

advertisement
T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2010-11 Bahar Yarıyılı
HİT 308
MEDYA PLANLAMA
2. Yarıyıl
AKTS
2 s/hafta
Lisans
Teorik: 1 s/hafta Uygulama: 2 s/hafta
2 kredi
Zorunlu
Türkçe
İletişim: Yrd. Doç. Dr. Özge UĞURLU
İletişim Fakültesi Binası, Oda No: B 301
Tel: 0216 626 10 50/ 2833
e-posta: [email protected]
Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi günleri, 10:10-12:00 arası
Dersin Genel Amacı:
Reklam kampanyası dahilinde yer alan medya planının yerini ve önemini belirlemeye yönelik
kuramsal ağırlıklı bir derstir. Medyanın reklam, halkla ilişkiler ve pazarlamadaki yeri
üzerinde kurulacak bir stratejinin nasıl olması gerektiğinin ve en doğru hedef kitleye en doğru
araç ve zamanlamayla ulaşılmasının önemi üzerinde durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Medya kavramını kampanya planlaması açısından tanımlar
2. Medya planlamanın reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarındaki yerini görür
3. Medya planlamanın hedef kitleye ulaşmadaki önemini ortaya koyar
4. Medya planı yazarak kendi alternatif medya planları oluşturur
5. Medya türlerini kampanyatif açıdan değerlendirir
6. Medya türlerini karşılaştırır
7. Medya planlamada ölçme tekniklerini görür
8. Medya planlama ve yaratıcı strateji ilişkisini tanır
Genel Yeterlikler:
Medya planının aşamalarını görerek medyanın pazarlama stratejisi olarak nasıl bir yer işgal
ettiğine dair bir bakış açısı kazanacaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Kavramların tanımlanması, anlatım, örnekler üzerinden tartışma, soru- yanıt
Değerlendirme Yöntemi:
Vize sınavının % 40’ı, finalin % 60’ı olarak notlanacaktır. Ders içeriğinde anlatılan ve
tartışılan teorik bilgiler çerçevesinde dönem ortası öğrencilere verilen çalışma konularına
ilişkin bir vize ödevi istenecektir. Ayrıca derse %70 devam zorunluluğu beklendiğinden, derse
katılım ve derse devam göz önünde bulundurulacaktır.
Önkoşul:
Yok
Ders Kitabı / Yardımcı Okumalar
Erol, Gülbuğ, Reklam ve Medya Planlaması, Beta Yay., 2006, İstanbul
Sissors, Z. Jack, Baron B. Roger, Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, Mediacat, 2008, İstanbul
Dersin İçeriği
Hafta
1
Konular
Derse giriş- Reklamın Tanımı, Amaçları ve Türleri
2
Reklam ve Pazarlama Stratejisinin Oluşturulması
3
Medya Türleri ve Gündelik Yaşamdaki Yeri
4
Medyanın Pazarlamadaki Yeri?
5
Medya Planlama Ekseninde Reklam Yönetimi
6
Medya Planlama Ekseninde Yaratıcı Strateji
7
Medya Planlama Ekseninde Yaratıcı Stratejinin Örnekler üzerinden incelenmesi
8
Ara Sınav
9
Medya Planlamanın Parametreleri
10
Medya Planının Aşamaları
11
Çeşitli Reklam Araçlarının Karşılaştırılması
12
Medya Planı Yazmak
13
Alternatif Medya Planları Oluşturmak
14
Final Sınavı
Download