ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı : Ulaş KARAN Telefon : 0

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı-Soyadı
: Ulaş KARAN
Telefon
: 0 212 311 52 73
E-posta
: [email protected]
İş Durumu
: Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
EĞİTİM
2006- 2012
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora
Programı (İstanbul)
2004 - 2006
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku
Yüksek Lisans Programı (İstanbul)
1999 - 2003
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İstanbul)
YABANCI DİL
- İngilizce (ileri seviyede)
- Almanca (başlangıç)
YAYINLAR
KİTAP
• Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları, İnsan Hakları Ortak
Platformu, Ankara, 2009
• Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme, (İdil Işıl Gül ile birlikte), İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011
• Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi, (İdil Işıl Gül ile birlikte), İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2011
• İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Kapsamında Bir İnceleme, (Sibel İnceoğlu, Oya Boyar, Lami Bertan Tokuzlu, Olgun Akbulut,
Gülay Arslan Öncü ile birlikte), Editör: Sibel İnceoğlu, Beta, İstanbul, 2013
• Gezi Parkı Olayları: İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme,
(Gökçeçiçek Ayata, Pınar Çağlı, İdil Elveriş, Sevinç Eryılmaz, İdil Işıl Gül, Cansu Muratoğlu,
Ezgi Taboğlu, Lami Bertan Tokuzlu, Burcu Yeşiladalı ile birlikte) Editör: İdil Işıl Gül, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013
• Sanatta İfade Özgürlüğü, Sansür ve Hukuk, Siyah Bant, İstanbul, 2013
ÇEVİRİ
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku (Law of the European Convention on Human
Rights), David Harris, Michael O’Boyle, Colin Warbrick, (Mehveş Bingöllü ile birlikte),Oxford
University Press, Oxford, 2009
1
MAKALELER
Türkçe
• Yeni Türk Ceza Kanunu 216. Maddesi ve İfade Özgürlüğü, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 79,
Sayı: 2005(5), 2005, s. 1511-1539, İstanbul
• Türk Ceza ve Ceza Usul Hukuku ve Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti Suçunda Yaşanan
Sorunlar (Galma Jahic ile birlikte), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 67, Kasım-Aralık
2006, Ankara, s. 97-110
• Sosyal Hakların Güçlendirilmesi Açısından Bir İmkân: “Bütüncül Yaklaşım”, Amme İdaresi
Dergisi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Sayı: 40/3, Eylül 2007, Ankara,
s. 31-62
• Türk Hukukunda Ayrımcılık Yasağı ve Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesinin
Uygulanabilirliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 73, Kasım-Aralık 2007, Ankara, s. 146174
• Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yabancı İnsan Ticareti
Mağdurlarının Durumu, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 431-450
• Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları: Hukuki Çerçevenin Değerlendirilmesi
(Asuman Aytekin İnceoğlu ile birlikte), Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve
Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, European
Forum for Restorative Justice, İstanbul, 2008, s. 45-82
• Vicdani Ret Hakkı ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Hukuk ve Adalet Dergisi,
Sayı:12, Kasım 2008, İstanbul, s. 215-232
• Okullarda Çocuğun Beden, Duygu ve Ruh Sağlığının İhmal, İstismar ve Şiddetten
Korunması, Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar: Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında
Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi, Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul, 2009, s. 149-215
• Nefret Suçlarından Ne Anlıyoruz?, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi, Uluslararası Hrant
Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 55-62
• Nefret Suçları ve Nefret Söyleminin Türkiye Yasalarında Karşılığı, Nefret Suçları ve Nefret
Söylemi, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 231-243
• Türkiye’de Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Mevcut Başvuru Yolları, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a
Armağan, Der Yayınları, İstanbul, 2011, s. 707-746
• Nefret İçerikli İfadeler, İfade Özgürlüğü ve Uluslararası Hukuk, Nefret Söylemi ve/veya
Nefret Suçları, Derleyen: Yasemin İnceoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 81-102
• Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Hukuksal Çerçeve, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar,
Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2012, s. 135-146
• Nefret Söylemi ve Yakından İlişkili Diğer Kavramlar: Ayrımcılık, Nefret Suçu ve Hakaret,
Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar, Editör: Mahmut Çınar, Hrant
Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 95-125
• Anayasa'nın 10. Maddesi ve Bireysel Başvuru Usulü: AİHM Kararları Işığında Bir Yaklaşım
Önerisi, Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar, Editör: Bertil Emrah Oder, On
İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 151-246
• AİHS’nin 14. Maddesi (Ayrımcılığın Yasaklanması) ve Yaşama Hakkı, Bireysel Başvuru
Yuvarlak Masa Toplantıları, Cilt. II, Anayasa Mahkemesi, Ankara, 2014, s. 18-40
İngilizce
• An Opportunity to Strengthen Social Rights: “Integrated Approach”, Amme İdaresi Dergisi
(TODAİE’s Review of Public Administration), Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2007, Ankara, Türkiye, s.
37-74,
• State of Affairs of Restorative Justice in Southern European Countries-Turkey (Galma
Jahic, Asuman Aytekin İnceoğlu ve Burcu Yeşiladalı ile birlikte), Restorative Justice: An
2
Agenda for Europe, Supporting the Implementation of Restorative Justice in the South of
Europe, European Forum for Restorative Justice, Leuven, Belgium 2008, pp. 51-59
• Victim-Offender Mediation in Turkey: Legislation, Practice and Policy Debates (with Galma
Jahic and Asuman Aytekin İnceoğlu), Regulating Restorative Justice, Verlag für
Polizeiwissenschaft, Frankfurt, Germany, 2012, pp. 383-419
YAZILAR
• Ayrımcılığa Karşı Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: Eşitlik Kurumları, İnsan Hakları İçin
Diyalog Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Ocak-Şubat 2010
• Ayrımcılık ve Eşitlik Kurumlarında Dünya Örnekleri, İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi, Yıl
1, Sayı 4, Ocak-Şubat 2010
• Nefret Söylemi Kavramı ve Türkiye’de Mevcut Hukuki Durum, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:
6/78, Haziran 2010
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yükseköğretim Hakkı, Güncel Hukuk Dergisi, No: 286, Şubat 2011
• Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Geçici ve Sürekli Özel Önlemler, Güncel Hukuk Dergisi,
Haziran 2011
• Bağlantılı ya da Dolayısıyla Ayrımcılık Yasağı, Güncel Hukuk Dergisi, No: 1-97, Ocak 2012
• Ayrımcılık Yasağının Güncel Bir Biçimi Olarak İşyerinde Cinsel Tacize Uğramama Hakkı,
Güncel Hukuk Dergisi, 9-105, Eylül 2012
• Güvenlik Güçlerinin Güç Kullanması Karşısında Yaşam Hakkı, Güncel Hukuk Dergisi,
2013/8, Ağustos 2013
• Bireysel Başvuru Usulünün İlk Dokuz Ayına Dair Kısa Bir Değerlendirme: Beklentilerin
Neresindeyiz?, Güncel Hukuk Dergisi, 2013/9, Eylül 2013
• “Demokratikleşme Paketi”nde Ayrımcılık Yasağı ve Nefret Suçları, Güncel Hukuk Dergisi,
2013/12, Aralık 2013
• Sanat Özgürlüğü, Güncel Hukuk Dergisi, 4/124, Nisan 2014
TEBLİĞLER
• Sosyal Hakların Güçlendirilmesi Açısından Bir Olanak: “Bütüncül Yaklaşım”, İnsan Hakları
ve Yurttaşlık Konferansı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 14-15
Aralık 2006, Ankara
• Ayrımcılığa Karşı Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: “Eşitlik Kurumları”, Birey ve Bürokrasi
Atölye Çalışması, Osmanlı-Türk Bürokrasisinde Düzen ve Değişim Konferansı, İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 12-13 Mart 2009, İstanbul
• Sosyal Hakların Korunması Açısından Mevcut Yükümlülükler, Denetim Mekanizmalarının
Etkililiği ve Türk Anayasa Hukukunun Uyumu, Global Krizde Sosyal Devlet ve Sosyal Temel
Haklar Uluslararası Sempozyum, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, DAAD (Alman
Akademik Değişim Servisi), 6-7 Kasım 2009, İstanbul
• Anayasa’nın 10. Maddesi ve Bireysel Başvuru Usulü: AİHM Kararları Işığında Bir Yaklaşım
Önerisi, Anayasa Hukuku Sempozyumu, Genç Akademisyenler/Güncel Araştırmalar, Koç
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26 Haziran 2012, İstanbul
SUNUMLARDAN ÖRNEKLER
• “İfade Özgürlüğü, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü”,
Türkiye’de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi, İl ve İlçe İnsan
Hakları Kurulları Mensupları ve Sivil Toplum Temsilcilerine Yönelik Yuvarlak Masa
Toplantısı,
6-7
Eylül
2007,
Ankara.
• “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi”, Türk Hâkim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları
Alanında Eğitimi ve İnsan Hakları Standartlarının Uygulanması için Yerel Kapasitenin
Güçlendirilmesi Projesi, 10. Eğitim, Türkiye Adalet Akademisi, SIM (Hollanda İnsan Hakları
Enstitüsü), Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Ofisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
3
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Nisan 2009, Ankara.
• "Yaşam Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı", Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. Madde Yuvarlak
Masa Toplantısı, Anayasa Mahkemesi, 10 Şubat 2012, Ankara.
• "Nefret Söylemi: Teoride ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar", Nefret Söylemi ve İfade
Özgürlüğü, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, Tutuklu ve Hükümlü Haklar, Türkiye İnsan
Hakları Kurumu, 12 Aralık 2013, Ankara
• "AİHM'nin Ayrımcılık Yasağı ile İlgili İnceleme Yöntemi ve Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel
Başvuru Usulünde Uygulanabilirliği", Türkiye İnsan Hakları Gündemi Konferansı, İnsan
Hakları Araştırmaları Ağı, 20-21-22 Aralık 2013, İstanbul.
• “İfade Özgürlüğü ve Mekân İlişkisi”, Ekolojik Kriz ve Kentler, Türkiye Barolar Birliği, 31
Ocak/1-2 Şubat 2014, İstanbul.
• “Dezavantajlı Grupların Suç Mağduru Olarak Korunması”, Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur
Haklarının Korunması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Bakanlığı Mağdur
Hakları Daire Başkanlığı, 11 Mart 2014, İstanbul.
• "Adalete Erişim Hakkı”, Adalete Erişim, İstanbul Barosu, 8 Nisan 2014, İstanbul.
• “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkına İlişkin Hukuksal Çerçeve”, Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramıyla İlişkisi, Türkiye İnsan
Hakları Kurumu, 22 Mayıs 2014, İstanbul.
4
Download