Nefret Suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık, İslamofobi ve

advertisement
Nefret Suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık, İslamofobi ve Antisemitizm
karşıtı bir platform girişimi için toplantı çağrısı
» Panel: Nefret suçu nedir? Niçin önemlidir?
Konuşmacılar:
 Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu – Medyada nefret söylemi
 Araş. Gör. Ulaş Karan – Nefret suçlarının hukuki boyutu
Platform gündemi önerisi:

15 dakikalık sunuş
 Türkiye’de durum ve yapılması
gerekenler
 Nasıl bir mücadele
örgütlemeliyiz
 Platform işleyişi ve yapısı
Tarih: 20 Mart 2010, Cumartesi
Saat: 16.00
Yer: Taxim Hill Hotel
Adres: Sıraselviler Caddesi No:5, Taksim İstanbul
Nefret Suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık, İslamofobi ve
Antisemitizm karşıtı bir platform girişimi
Nefret suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık, İslamofobi ve Antisemitizm, hoş görüsüzlüğün şiddet içeren
bir göstergesi olup, sadece doğrudan mağdurlar üzerinde değil, aynı zamanda mağdurla ortak
nitelikler taşıyan tüm topluluk üyeleri üzerinde de derin izler bırakır. Nefret suçlarının hedefi
konumundaki gruplar ve bu gruplarla ortak nitelikleri paylaşan bireyler, dini inançları, etnik kökenleri,
cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri, ulusal özellikleri, siyasi eğilimleri, ana dilleri, fiziki veya zihinsel
engel durumları gibi niteliklerine ilişkin önyargılı algılamalardan dolayı, çoğu kez şiddet içeren
ayrımcılığa uğramaktadır. Nefret suçları, mağdurları ve onların ait olduğu grupları yıldırmak ve tecrit
etmek üzere gerçekleştirilmektedir.
Başta nefret suçları olmak üzere, şiddet ve yıldırma içeren her türlü ayrımcılık, demokrasinin
gelişmesi; ifade ve inanç özgürlüğü, kültürel çeşitlilik, barış ve diyaloga dayalı eşit haklar temelinde
toplumsal bir mutabakatın sağlanmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu türden
ayrımcı saldırganlıklar toplumsal bütünlüğü ve istikrarı da olumsuz olarak etkilemektedir.
Öte yandan, Türkiye’de konuya ilişkin yeterli yasal bir güvence söz konusu olmadığı gibi, var olan
yasal mevzuat da yeterince ve gerektiği gibi uygulanmamaktadır.
Sorunlar çok boyutlu. Sivil toplum girişim ve örgütlerinin yapabileceği ise çok şey var. Öncelikle
sessizliği bozmak, mağdurun yanında yer almak önemli. Nefret suçlarına karşı etkin bir mücadele
için atılabilecek en önemli adımın mücadelenin ortaklaştırılması olduğu ise açık. Bu nedenle nefret
suçları, ırkçı, etnik, dinsel her türlü ayrımcılık karşıtı çalışmalar yürütecek bir platform oluşturmayı
öneriyoruz. Önerimiz bu türden daha önce atılan her türlü adımla ortaklaşmaya açıktır.
Önerilen platformun faaliyet kapsamı:
1. Nefret suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılığa karşı ayrı yasalar,
2. Başta medya olmak üzere, nefret suçları ve söylemi konusunda kışkırtıcı her türlü girişime
karşı yaptırımı olan önlemlerin alınması,
3. Konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının, diğer taraftan Avrupa Konseyi,
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası sözleşmelerin eksiksiz ve etkin bir
şekilde uygulanması ve bu konudaki her türlü çekincenin kaldırılması,
4. Meclis içinde bu konuda “Nefret Suçlarıyla Mücadele Komisyonu”nun kurulması,
5. İşlenen nefret suçlarına ilişkin verilerin devletin ilgili kurumları tarafından toplanması ve
bunların kamuoyu ile paylaşılması,
6. Yargıç, savcı ve kolluk kuvvetlerinin nefret suçları konusunda eğitilmesi,
7. Nefret suçlarının mağdurlarına hukuki konular ve gerektiğinde rehabilitasyon için destek
verilmek üzere başvuru merkezlerinin oluşturulması.
Platform girişimine destek veren isimler:
Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Aslı Göksel, Aydın Engin, Ayhan Bilgen, Baskın Oran, Büşra
Ersanlı, Cengiz Aktar, Cengiz Alğan, Doğan Tarkan, Eren Keskin, Erol Köroğlu, Ferhat
Kentel, Gencay Gürsoy, Hakan Ataman, Hayko Bağdat, Hilal Kaplan, Kerem Öktem, Orhan
Miroğlu, Oya Baydar, Roni Margulies, Sezai Temelli, Şenol Karakaş, Turgut Tarhanlı, Ufuk
Uras, Yalçın Ergündoğan, Yasemin İnceoğlu,Yasemin Göksu, Yıldız Önen.
İletişim:
Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi
Sosyal Değişim Derneği
Tel: 0212-292 34 39
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.nefretme.org
Download