Dersin Adı / Kodu: PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI / BNK

advertisement
Dersin Adı / Kodu:
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI / BNK - 409
Yarı Yıl
8
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Şartlar
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Bölüm Adı: BANKACILIK
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori Uyg. Lab. Proje/ Alan Çalış Ödev Diğer
42
TÜRKÇE
Toplam
42
Krediler
Kredi
AKTS
3
4
ZORUNLU
YOK
Para, paranın tanımı, işlevleri, para talebi ve para arzı teorisi, faiz teorisi, aktarım mekanizmaları,
ödemeler dengesi, parasal modeller para politikası uygulamaları ve Avrupa para sistemi
incelenecektir.
Bu ders ile parasal olgu ve oluşumları açıklayan teorik çerçeveler (para teorisi) ile bu olgu ve
olayların nasıl yönlendirileceğini araştıran para politikasının teorisini öğrenmek amaçlanmaktadır.
Öğrenme
çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
1. M. Hanifi ARSLAN, Para Teorisi ve Politikası, Alfa Aktüel Yayınları, 2010
2. Fatih ÖZATAY, Parasal İktisat Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, 2011
3. Nur KEYDER, Para Teori Politika Uygulama, Seçkin Yayıncılık, 2008
4. Frederick S. MISHKIN, Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, Akademi Yayıncılık, 2011
Varsa (X) Olarak
Yüzde ( % )
İşaretleyiniz
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş, Paranın Tanımı ve İşlevleri
Para Arzı Analizi
Para Arzı Analizi
Para Talebi Teorisi
Para Talebi Teorisi
Faiz Teorisi
Sınav Haftası
Para, Gelir ve Aktarım Mekanizmaları
Ödemeler Dengesi ve Para
Parasal Modeller I. Kısım
Parasal Modeller II. Kısım
Para Politikası Uygulamaları ve Enflasyon Hedeflemesi
Türkiye’de Para Politikası Uygulamaları
Avrupa Para Sistemi
X
40
X
60
Download