HEM3010 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

advertisement
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU
Bölüm
Yıl/yarıyıl
Dersin adı
Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb)
Dersin türü (Z/S)
Dersin dili
Kodu
T+U saat
Kredi
AKTS
Hemşirelik
3.Sınıf Bahar Dönemi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Lisans
Zorunlu
Türkçe
HEM 3010
6+12
12
21
Varsa ön koşul dersleri
Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini almış olmak.
Dersin amacı
Bu derste, öğrencinin 0-18 yaş grubu çocuklarda sık görülen hastalıklar, hastalıkların etyolojisi, yaygınlığı,
belirtileri ve tedavisine yönelik bilgi kazanarak, çocukları biyo-psikososyal bütünlükte sistematik yaklaşımı
kullanarak, etik duyarlılık içerisinde ele alma ve kanıt temelli hemşirelik bakım bilgi ve becerisini
geliştirmesi amaçlanmaktadır.






Dersin Öğrenim Hedefleri
Öğretim sistemi
Dersin İçeriği
Çağlar boyu ve bugünkü değişik toplumlarda çocuğa verilen önemi anlayabilmesi
Ülkemiz koşullarına yönelik çocuk sağlığı sorunlarını tanıyabilmesi
Çocuk sağlığı sorunlarının çözümünde hemşirenin rolünü kavrayabilmesi
Çocuğu aile ve çevresi ile birlikte ele alabilmesi
Çocukta hastalık belirtisi olabilecek davranış ve fiziksel özellikleri tanıma
Çocuklarda sık karşılaşılan sorunların ve hastalık/bozuklukların erken tanı, tedavi ve bakımında
hemşire olarak kendi rolünü kavrama.

Sağlığı konusunda değişik düzeylerde bağımlılık gösteren çocuğa bağımsızlığını kazanmasında yardım
etme becerisi geliştirme

Bütüncül bakımın önemini kavrama

Hastalığın çocuk ve ailenin davranışlarına etkisini tanıma, bu stres döneminde onlara destek olabilme
becerisi geliştirme

Çocuk sağlığı ve ailenin sorunlarını saptayabilme ve uygun hemşirelik müdahalesine karar verebilme
becerisi geliştirme

Bakıma ilişkin uygulamalarda beceri kazanma

Verdiği bakımın sonuçlarını değerlendirebilme becerisi geliştirme
Çocuk sağlığı alanında disiplinler arası ekip yaklaşımının gerekli olduğu bilincini geliştirme
Örgün Eğitim
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ
Dünyada ve Toplumumuzda Çocukların Sağlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Pediatri Hemşireliğinin Gelişimi
Pediatri Hemşiresinin Amaçları, Rolleri ve İşlevleri
Pediatri Hemşireliği Süreci
Pediatri Hemşireliğinde Etik Konular
PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KAVRAMLAR
STRES VE KRİZ
Kriz
Çocuk ve aile yaşamında krizli durumlar
Krizle başetme
Krize müdahale
ÇOCUKTA AĞRI ve BEDEN İMGESİ KAVRAMI
ÇOCUĞUN HASTALIĞI, HASTANEYE YATMA: ÇOCUK, AİLE ve HEMŞİRE
Çocuğun hastalığının aile üzerine etkileri
Hastaneye yatmaya karşı çocuğun tepkileri
Hastaneye kabul
Hastaneye yatan çocuğun ve ailesinin değerlendirilmesi
1
NORMAL YENİDOĞAN
Normal yenidoğanın özellikleri ve değerlendirilmesi
Ebeveyn- Bebek ilişkisinin sağlanması
Hemşirelik bakımı
YENİDOĞANIN SAĞLIK SORUNLARI
Doğum travmaları
Paraliziler
Hiperbiluribinemi
Diyabetik anne bebeği
Hipoglisemi
Hipokalsemi
YÜKSEK RİSKLİ YENİDOĞAN VE AİLESİ
Yüksek riskli yenidoğanın değerlendirilmesi ve sınıflandırılması
Prematürite,
Postmatürite
Düşük doğum ağırlıklı bebek
Yüksek riskli yenidoğanın sorunları (Sepsis, Respiratuar distres sendromu, Nekrotizan enterekolit)
DOĞUMSAL ANOMALİSİ OLAN YENİDOĞAN
MSS Defekti Olan Yenidoğan (mikrosefali, kraniostenozis, meningosel, hidrosefali meningomyelosel, ,
spina bifida )
KİS Defekti Olan Yenidoğan ( DKÇ, clubfoot, tortikolis)
GİS Defekti olan Yenidoğan (yarık damak-dudak, Özefagal atrezi ve fistüller, anorektal anomaliler, herniler,
omfolosel, Agangliyonik megakolon )
GÜS Defekti olan Yenidoğan( epispadias, hipospadias, konjenital, polikistik böbrek, ekstrofik mesane,
inmemiş testis, fimozis)
Konjenital Kalp Defekti olan Yenidoğan (patent ductus arteriozis, aort koarktasyonu, ventriküler septal
defekt)
KALITSAL METABOLİK HASTALİĞİ OLAN YENİDOĞAN VE AİLESİ
Fenilketonüri
Galaktozemi
Maaple syrup hastalığı
Yağ asitleri oksidasyonu
ÇOCUKTA SIVI ELEKTROLİT DENGESİ
SIVI ELEKTROLİT DENGESİ BOZULAN ÇOCUĞUN BAKIMI
Çocukta Vücut Sıvılarının Kompozisyonu
Sıvı-Elektrolit Dengesi Mekanizmaları
Sıvı Elektrolit Dengesini Bozan Durumlar
Gastroenter'ıt
Su ve Sodyum Denge ve Dengesizliği
Dehidratasyonlar
Hipotonik (Hiponatremik) dehidratasyon
Hipertonik (Hipernatremik) dehidratasyon
izotonik (Normal) dehidratasyon
Potasyum Dengesinde Değişimler
Kalsiyum Dengesinde Değişimler
KRONİK HASTALIKLI ÇOCUK VE AİLESİ
Kronik hastalık tanısının çocuk ve aile üzerine etkileri
Kronik hastalığa çocuk ve ailenin tepkileri
Kronik hastalığa çocuk ve ailenin tepkilerini etkileyen faktörler
Kronik hastalıkla başetme yöntemleri
Kronik hastalıklı çocuğun bakımında disiplinler- arası yaklaşımın önemi
Kronik hastalıklı çocuk ve aileye yönelik Hemşirelik bakımı
Ailenin değerlendirilmesi
Tanı zamanı desteklenmesi
Ailenin başetme yöntemlerinin güçlendirilmesi
Uzun süreli bakımın planlanması
ONKOLOJİK SORUNU OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
Kanserli çocuğun hemşirelik bakımında amaçlar
Kanserli çocuk ve ailesinin değerlendirilmesi
Onkolojide genel tedavi yöntemleri ve semptomların rahatlandırılması
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SIK GÖRÜLEN ONKOLOJİK SORUNLAR
Lösemiler
Beyin tümörü
Lenfomalar
Nöroblastoma
Rabdomyosarkoma
Retinoblastoma
Kemik tümörleri
Osteojenik sarkoma
Ewing's sarkoma
TERMİNAL HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
Terminal hastalığa hemşirenin tepkileri
Terminal hastalıklı çocuk ve aileye yönelik
Hemşirelik bakımı
2
HEMATOLOJIK SORUNU OLAN ÇOCUK VE AILESI
ANEMİLER
Fe eksikliği anemisi
Sickle-cell anemi
Talasemiler (Cooley's anemi)
KANAMA BOZUKLUKLARI
Idiopatik Trombositopenik Purpura (ITP)
Aplastik anemi
Hemofili
Henoch-Schönlein Purpurası
SOLUNUM SİSTEMİ SORUNU OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI
Akut nazofarenjit
Akut farenjit
Akut tonsillit
Akut otitis media
Krup
ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Akut bronşit
Bronşiyolit
Pnömoni
Bronşiyal astım
Kronik solunum yolu hastalığı olan çocuk
Astım
Kistik Fibrozis
Solunum sorunu olan çocuğun evde ve hastanede bakımı
KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
Konjenital kalp hastalıklı çocuğun hemşirelik bakımı
Konjestif kalp yetmezliği olan çocuk ve ailesi
Konjestif kalp yetmezliğinin fizyopatolojisi
Konjestif kalp yetmezliği olan çocuğun hemşirelik yönetim
NÖROLOJİK SORUNU OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
Nörolojik sorunu olan çocuğun değerlendirilmesi
Bilinç Kaybı olan çocuğun bakımı
Konvülsif Bozukluklar
-Nonepileptik Nöbetler
-Epileptik Nöbetler
Serebral Palsy’li Çocuk ve Ailesi
KAS-İSKELET VE KOLLOJEN DOKU SORUNU OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
Akut Romatizmal Ateş
Juvenil Romatoid Artrit
Osteomyelit
Septik Artrit
Muskuler Distrofi
Spinal Müsküler Atrofi
ENDOKRİN SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
Diabetes Mellitus
Tanı ve tedavisi
Akut dönemde (Ketoasidoz) hemşirelik bakımı
Uzun süreli hemşirelik bakımı
Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
Paratiroid Fonksiyon Bozuklukları
Adrenal Korteks Fonksiyon Bozuklukları
GENİTO-ÜRİNER SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE AİLESİ
İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE)
Nefrotik Sendrom (NS)
Akut Glomerulonefrit (AGN)
Veziko üretral reflü (VÜR)
Akut Böbrek Yetmezliği (ABY)
Kronik Böbrek Yetmezliği(KBY)
PSİKOSOSYAL YÖNDEN RİSKLİ AİLE VE ÇOCUK
Aile Sürecinde Psikososyal Risk Faktörleri
Disfonksiyonel Ebeveynlik ve Riskli Aile
Çocuk ihmal suistimali
Mental sorunu olan çocuk
Davranış bozukluğu olan çocuk
Sosyal ve psikiyatrik bozukluğu olan çocuk
Çocuk Sağlığını ilgilendiren sosyal sorunlar
Evrensel çocuk Hakları ve Ülkemizdeki Çocuk Hakları
PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ÖZEL TEKNİK VE UYGULAMALAR
Çocuk ile iletişim
Aile ile iletişim
Çocuk ve aile ile iletişimde ilkeler ve teknikler
İşlemlere hazırlık
Güvenlik gereksinimine Yönelik Uygulamalar
3
-Tespit Yöntemleri
-İzolasyon Yöntemleri
-Bebek/çocukta soğuk uygulama
Solunum Fonksiyonuna Yönelik Uygulamalar
-Oksijen verme
-Postural drenaj uygulama
-Trakeostomi bakımı
-Buhar uygulama
-Kardio-Pulmoner Resusitasyon
Beslenme Fonksiyonuna Yönelik Uygulamalar
-Nazogastrik ile besleme
-Gastrostomi
-Hiperelimantasyon
Boşaltım Fonksiyonuna Yönelik Uygulamalar
-Lavman
-Ostomi bakımı
Örnek Toplama Uygulamaları
-İdrar örnekler
-Gaita örnekleri
-Kan örnekleri
İlaç Uygulamaları
-Oral ilaç uygulamaları
-Parenteral ilaç uygulamaları
-Lokal/topikal ilaç uygulamaları
-Doz hesaplamaları
4
Download