editörden - JournalAgent

advertisement
EDİTÖRDEN
Değerli Meslektaşlarımız,
Bir mesleğin bilimsel temellerde gelişmesi uygulamalarının kanıta dayalı bilgilere dayanmasını
gerektirmektedir. Dergimiz elinizdeki sayı ile 7. yılına girerken alana yararlı olacak, mesleki teori ve
uygulamaların gelişmesine katkı sağlayacak bir bilgi birikimi oluşturmayı, bunları sizlerle paylaşmayı
amaç edinmiştir.
Bu sayıda da bu amaca hizmet edecek biçimde psikiyatri hemşiresinin çeşitli alanlardaki işlevlerini öne
çıkaran araştırmaları, proje ve derleme yazılarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hemşirelik öğrencilerine
yönelik “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi”, “Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları” ve “Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına
İlişkin Görüşleri” konulu üç çalışma bulunmaktadır. Günümüzde yaşam süresinin uzamasıyla beraber
nüfusa oranı giderek artan ve bu yüzden de sağlık sisteminde önemi daha fazla öne çıkan bir grup
olarak yaşlılarda ilgili, “Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve
Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” ve “Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin
(YUGDÖ) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri” konulu iki araştırma yazısı yer almaktadır.
Ayrıca bu sayımızda psikiyatri hemşiresinin toplumsal rolünü öne çıkaran “Lise Gençlerinde Akran
Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi?” başlıklı güzel bir
proje çalışması, “Kişilerarası Duyarlılık” ve “Hemşirelik ve Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal
Çerçevesi-I” başlıklı iki derleme yazısı yer almaktadır.
Sizlerden gelen öneri, eleştiri ve destekle daha ileri bir seviyeye ulaşmak dileğimizdir.
Saygılarımızla.
Doç. Dr. Nurhan Eren
Doç. Dr. Nazmiye Kocaman Yıldırım
Editör
Download