Slayt 1

advertisement
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
VE
AB SÜRECİNDE SANAYİ
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara
1
 İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü
 AB Çevre Faslı
 Önemli AB Direktifleri
 Çevre İzinleri
2
BMİDÇS ve TÜRKİYE
Sözleşme kapsamında ülkeler 3 gruba ayrılmıştır:
Listeler
Ülkeler
Sorumluluklar
Ek-1
OECD + AB + PEGSÜ (41 ülke) Emisyon Azaltımı
Ek-2
OECD + AB-15 (24 ülke)
Türkiye (hariç)
Teknoloji Transferi ve Mali Destek
Sağlamak
Ek-1 Dışı
Diğer Ülkeler (Çin, Hindistan,
Pakistan, Meksika, Brezilya..)
Yükümlülükleri yok…
Ek-B
Ek-1 Ülkeleri (39 ülke)
Türkiye ve Belarus (hariç)
2008-2012 arası dönem için
1990 seviyesine göre sera gazı
emisyonlarında %5 azaltım
Ülkemiz, 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Sözleşme’ye taraf olmuştur.
(*) PEGSÜ: Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecindeki Ülkeler (Doğu Bloku Ülkeleri)
3
KYOTO PROTOKOLÜ ve TÜRKİYE
 Türkiye Protokol’ün Ek-B listesinde değildir.
 Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihi itibari
Kyoto Protokolü’ne resmen taraf olmuştur.
ile
4
TÜRKİYE’NİN TEMEL GÖSTERGELERİ
 Ülkemiz, iklim değişiklinin olumsuz etkilerine karşı
en hassas bölgeler arasında bulunan
Akdeniz Havzasında yer almaktadır.
5
SERA GAZI EMİSYONLARINDA
TARİHİ MESULİYET
1850-2002 Yılları Arasında Emisyonların
Ülkelere Göre Dağılımı (%)
Ülke
Emisyon (%)
ABD
% 29,3
AB-25
% 26,5
Rusya
% 8,1
Çin
% 7,6
Hindistan
% 2,2
Kanada
% 2,1
Türkiye
% 0,4
Kaynak: World Resources Institute, 2004
6
TÜRKİYE’NİN TEMEL GÖSTERGELERİ
 Kişi başı sera gazı emisyon değerleri (ton CO2- eşd.)
Amerika
Kanada
Rusya
OECD
AB-27
Çin
Hindistan
Türkiye
: 19,1
: 17,4
: 11,2
: 15,0
: 10,2
: 4,6
: 1,2
: 5,3
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2005 Yılı)
(2005 Yılı)
(2007 Yılı)
7
2005 Yılı Emisyonlarının
Ülkelere Göre Dağılımı (%)
Ülke
Emisyon (%)
ABD
% 17
Çin
% 17
AB-27
% 12
Hindistan
% 5,5
Rusya
%5
Brezilya
%4
Kanada
%2
Türkiye
% 0,7
Kaynak: IEA statistics, 2008,
8
ENERJİ YOĞUNLUĞU DEĞİŞİMİ
Enerji Yoğunluğu: GDP-Gayri Safi Milli Hasıla (1000 $) başına
Enerji Tüketimi (tep=ton eşdeğer petrol)
Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100)
Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100)
Türkiye
100
90
AB
ABD
80
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Yıllar
AB (27 ülke)
2001
Türkiye
2002
2003
2004
2005
2006
ABD
9
TOPLAM SERA GAZI EMİSYONLARI
1000 ton CO2 eşdeğeri
1990, 1995, 2000, 2005 Yıllarında Ülkelerin Toplam Emisyonları:
10
Kaynak: BMİDSÇ Sekretaryası Envanter Tabloları, 2007; Ek-1 Dışı Ülkelerin Ulusal Bildirimleri
TÜRKİYE’NİN SERA GAZI EMİSYONLARI
2007 yılı, Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonları
(Milyon ton CO2 eşdeğeri)
Proses kaynaklı Sanayi Emisyonları
26,2 (% 7,0)
Tarım
26,3 (% 7,1)
Sanayi Kaynaklı Enerji Emisyonları
120 (% 32)
Atık
31,8 (% 8,5)
TOPLAM ENERJİ
288,3 (% 78)
Diğer Enerji Emisyonları
168,3 (% 46)
11
SANAYİ SEKTÖRÜ SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI
DİĞER (Kireç, Kimya, vs.)
F-GAZLAR
0,92 Milyon ton/yıl
3,2%
4,4 Milyon ton/yıl
15,8%
81%
ÇİMENTO
22,68 Milyon ton/yıl
12
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE
 Türkiye, Protokol’ün Ek-B listesinde yer almadığı için
bir azaltım hedefi almamıştır, ancak aşağıdaki
sektörlerde emisyon azaltıcı muhtelif politikalar
uygulanmaktadır:
 Enerji,
 Ulaştırma,
 Atık,
 Tarım,
 Ormancılık,
 Arazi Kullanımı.
13
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE
Bakanlığımız koordinasyonunda,
ilgili bütün kurum / kuruluşlarla
işbirliği
içerisinde
ülkemiz
önceliklerini tanımlayan “ Ulusal
İklim Değişikliği Strateji Belgesi”
3 Mayıs 2010 tarihinde YPK
tarafından onaylanmıştır.
14
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ (Sanayi)
 Sanayicilerin kendi sera
gazı emisyon
envanterlerinin
hazırlamasını teşvik
edici mekanizmalar
geliştirilecektir.
 Temiz üretim
teknolojileri ve geri
kazanım özendirilecek
sanayici bu konuda
bilinçlendirilecektir.
15
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ (Sanayi)
“Gönüllü Karbon
Piyasaları”nın sanayi
sektöründe yaygınlaşması
sağlanacaktır.
16
ULUSLARARASI SÜREÇ
 Kyoto Protokolü’nün 1. yükümlülük dönemi 2012 yılında
bitmektedir.
 Türkiye’nin ilk yükümlülük döneminde (2008-2012)
sayısallaştırılmış sera gazı emisyon azaltım veya
sınırlama yükümlülüğü yoktur.
 2012 sonrası uluslararası iklim
müzakereler devam etmektedir.
rejimine
yönelik
17
KOPENHAG TARAFLAR KONFERANSI
Ülkemiz, Sn. Cumhurbaşkanımızın
nezaretinde bir heyet ile temsil
edilmiştir.
2010 yılı sonunda Meksika’da
gerçekleştirilmesi planlanan
16.Taraflar Konferansına katılım
sağlanacaktır.
18
TÜRKİYE’NİN POZİSYONU
Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde;
 26/CP.7 kararı ile ülkemizin diğer EK-1
ülkelerinden farklı olarak gelişmekte olan bir
ülke olduğunu,
 Türkiye’nin, yeni taahhüt döneminde, özel
şartları
çerçevesinde,
ulusal
kalkınma
hedefleriyle uyumlu sera gazı emisyon
sınırlandırma sorumluluğu almayı hedeflediğini,
19
TÜRKİYE’NİN POZİSYONU
Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde(devam);
 Başta teknoloji transferi ve adaptasyon olmak
üzere
mali yardımlardan ve yeni fonlardan
faydalanmak istediğini,
 Kyoto Protokolü
finansmanı
için
olmadığını,
sonrası iklim rejiminin
finansman
yükümlülüğü
önemle vurgulamıştır.
20
KOPENHAG MUTABAKATI
Hukuki bağlayıcılığı olmayan ve “yol haritası” niteliği
taşıyan
“KOPENHAG MUTABAKAT” metninde özetle;
 Düşük emisyonlu kalkınma stratejisinin benimsenmesi,
 EK-1 ülkelerinin sera gazı azaltım hedeflerini;
 EK-1 Dışı ülkelerin ise, sera gazı
azaltım eylemlerini (NAMAs)
Sekretarya’ya iletmesi,
21
KOPENHAG MUTABAKATI
 Gelişmekte olan ülkelerin uyum ve azaltım faaliyetlerinin
finansmanı için 2010-2012 periyodunda 30 milyar dolar,
2012-2020 arasında yıllık 100 milyar dolarlık fonun
harekete geçirilmesi,
 “Kopenhag Yeşil
yer almaktadır.
Çevre
Fonu”nun
oluşturulması,
22
KOPENHAG MUTABAKATINA GÖRE
AZALTIM HEDEFİ BEYAN EDEN EK-1 ULKELER
2020 Yılı
Mukayese Yılı
%17
2005
Belarus
%5 - %10
1990
Kanada
%20
2006
%20 - %30
1990
İzlanda
%15
1990
Japonya
%25
1990
Rusya
%10 - %15
1990
Norveç
%40
1990
İsviçre
%20 - %50
1990
%17 (2020) - %30 (2025) - %83 (2050)
2005
Ülkeler
Avustralya
AB
ABD
23
ÜLKEMİZDE YAPILACAKLAR
Bu çerçevede;
 Ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı
olduğunu teyit eden Marakeş 26/CP.7 kararı
çerçevesinde müzakerelerini sürdürmesi,
 Envanter ve projeksiyon çalışmalarının yeniden
gözden geçirilmesi,
24
ÜLKEMİZDE YAPILACAKLAR
 Her sektörde Azaltım Eylemlerinin tanımlanması
(sektörel NAMAs),
 Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine
yönelik
çalışmaların
başlatılması
gerekmektedir.
25
SANAYİDE SERA GAZI EMİSYONLARININ
AZALTIMI
 Çevre dostu en iyi
tekniklerin ve temiz
üretim teknolojilerinin
kullanılması,
 Enerji yoğunluğunun
düşürülerek enerji
verimliliğinin
sağlanması,
26
GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARI
 Gönüllü
Karbon
Ticareti
kapsamında faaliyet gösteren
firmalar için bir kayıt sistemi
oluşturmak, ve
 2010
yılı
sonuna
mevzuat hazırlamak
kadar
için çalışmalar başlatılmıştır.
27
TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN PROJELER
Proje Tipi
Proje Sayısı
Gerçekleştirilen
Azaltım (ton)
Rüzgar
37
3.575.000
Hidroelektrik
21
725.000
Biyogaz
4
1.640.000
Jeotermal
3
105.000
TOPLAM
65
6 Mt CO2
eşdeğer/yıl
28
GELECEĞİN KURGUSU
Bilimin mesajı;
 Doğal kaynakları bilinçli tüketmek,
 Hayat tarzımızı değiştirmek,
 Sanayileşme ve çevre arasında denge kurmak,
 Temiz Üretim gerçekleştirmek
 Enerji ve Sanayide verimlilik sağlamak,
29
GELECEĞİN KURGUSU
 AR-GE,
 Teknoloji transferi,
 Yeni istihdam alanları (Yeşil Yakalılar: Çevre Müh, Ekolojik
Mimarlar, Çevre Avukatları, Çevre Teknisyenleri vb.)
 Yeni finansman kaynakları,
(Kopenhag Yeşil İklim Fonu)
yeni
uluslar
arası
 Dünyada yeni dengeler ve yıldızı parlayacak
(Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve G. Kore)
fonlar
ülkeler
30
BEKLEYEN ZORLUK
Oyunun dışında kalmak!!
31
AB ÇEVRE FASLI
32
AB ÇEVRE FASLI SÜRECİ
Tarama
Toplantıları
Nisan-Haziran
2006
2006
Müzakere
Pozisyon
Belgesi
13.11.2009
Tarama sonu
Raporu
3. 10. 2007
2007
2008
2009
Müzakere
Faslının Açılması
21.12.2009
2010
33
AB ÇEVRE MEVZUATI
AB Çevre Mevzuatında Yer Alan Sektörler
 Yatay Mevzuat
 Hava Kalitesi
 Atık Yönetimi
 Su Kalitesi
 Doğa Koruma
 Sanayi Kaynaklı Kirlilik ve Risk Yönetimi
 Kimyasallar
 Gürültü Kirliliği
34
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ
Yatırım İhtiyacı (2007-2023)
Sektör
Milyar Euro
Oran (%)
Su
33,969
57,95
Atık
9,560
16,31
Hava
0,037
0,07
14,785
25,22
0,264
0,45
58,585
100
Sanayi Kaynaklı Kirlilik
Doğa Koruma
Toplam
35
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ
Su Sektörü 33.969 € - % 58
18.083 € Atık su
12.743 € İçme suyu
3.143 € Diğer
Sanayi Kaynaklı
Kirlilik
14.785 € - % 25
Hava Kirliliği
428 € - % 1
Katı Atık
9.560 € - % 16
TOPLAM : 58.585 €
36
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ
İLGİLİ KURUM
FİNANSMAN İHTİYACI
(MİLYAR EURO)
1- Merkezi İdare
7,738
2- Mahalli İdare
21,814
Belediye öz kaynakları
13,023
İller Bankası
6,980
Dış Krediler
0,994
Kamu - Özel Sektör İşbirliği
3- Özel Sektör
4- KİT
0,817
15,138
1,187
5- AB Fonları+Diğer Hibeler
12,708
GENEL TOPLAM
58,585
37
KAPANIŞ KRİTERLERİ
Ülkemizin “Müzakere Pozisyon Belgesi”ne karşılık
olarak hazırlanan Avrupa Birliği’nin “Ortak Müzakere
Pozisyon Belgesi”nde, “Çevre Faslı”nın geçici olarak
müzakerelere kapatılabilmesi için çevre alanında 5 adet
“Kapanış Kriteri” belirlenmiştir.
38
KAPANIŞ KRİTERLERİ
Bu doğrultuda, Türkiye’nin:
1. Sınır aşan hususlara ilişkin mevzuatı,
2. Su kalitesi alanındaki mevzuatı,
3. Sanayi kaynaklı kirlilik ve risk yönetimi alanındaki mevzuatı
kabul etmesi,
4. Doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek şekilde bütün
sektörlerde uygulama ve yaptırımda ilerleme sağlanması,
5. Özellikle denetim alanında idari kapasitenin geliştirilmesi
gerekmektedir.
39
SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN
ÖNEMLİ AB DİREKTİFLERİ
40
ATIK YÖNETİMİ
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC)
 Sorumluluk
verilmiştir.
ambalajlı
ürünleri
piyasaya
 Ambalaj atığı üreticileri; oluşturdukları
atıklarını belediyenin toplama sistemine
zorundadır.
Uyumlaştırma Tarihi
Uygulama Tarihi
sürenlere
ambalaj
vermek
24.06.2007
Kademeli olarak 2020’ye kadar
41
ATIK YÖNETİMİ
Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC)
Tehlikeli atıkların bilinçli bir biçimde işleme tabi
tutulması ve yönetimiyle ilgilidir.
Uyumlaştırma Tarihi
14.03.2005
Uygulama Tarihi
Kademeli olarak 2023’e kadar
42
ATIK YÖNETİMİ
Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC)
 Atık motor yağlarının
üreticilerine verilmiştir.
toplanması
motor
yağı
 Atık yağların kaynakta kategorilerine göre ayrı
toplanması baz yağ veya enerjiye dönüştürülmesi
gereklidir.
21.01.2004
Uyumlaştırma Tarihi 30.07.2008 -Yönetmelik Değişikliği
Uygulama Tarihi
30.07.2008
43
ATIK YÖNETİMİ
Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi 2002/96/EC
 Elektronik
atıkların
üretici
yükümlülüğü bulunuyor.
tarafından
toplama
 Atıkların toplanması, işlenmesi, geri kazanımı ve
bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir.
Uyumlaştırma tarihi
31.12.2010
Uygulama tarihi
Kademeli olarak 2023’e kadar
44
ATIK YÖNETİMİ
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi 2002/95/EC
Sanayicilerin, ürettikleri ürünlerde bazı ağır metal ve
diğer zararlı maddeleri kullanmaları istisnalar dışında
yasaktır.
Uyumlaştırma tarihi
30.05.2009
Uygulama tarihi
30.05.2010
45
ATIK YÖNETİMİ
Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi 2000/53/EC
 Yeni üretilecek araçlarda bazı ağır
kullanılması istisnalar dışında yasaktır.
metallerin
 Üreticilerin, ekonomik değeri olmayan araçları bedelsiz
geri alma mecburiyeti bulunmaktadır.
Uyumlaştırma Tarihi
30.12.2009
Uygulama Tarihi
Kademeli olarak 2014’e kadar
46
SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC)
 Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji
üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların
kullanıldığı yakma tesislerini kapsar.
 Yeni tesisler, yönetmelik yayım tarihi itibarıyla AB sınır
değerleri ile usul ve esaslarına tabi olacaktır.
 Mevcut tesisler için yayım tarihi itibarıyla 9 yıllık bir
geçiş süresi tanınmıştır.
Uyumlaştırma tarihi
08.06.2010
Uygulama tarihi
Kademeli olarak 2019’a kadar.
47
SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin
Kontrolüne İlişkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC)
 Direktif kapsamında kalan sanayicilerin bulundurdukları
tehlikeli kimyasal madde miktarına bağlı olarak:
 Alt seviyeli kuruluşların Büyük Kaza Önleme Politikası
oluşturması,
 Üst seviyeli kuruluşların Güvenlik raporu ve Acil Durum
Planı hazırlaması,
Uyumlaştırma Tarihi 2010
IPA kapsamında yapılacak olan
Uygulama Tarihi
proje sonucuna göre belirlenecektir.
48
SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC)
Direktifi (2008/1/EC)
 Entegre Yaklaşım: Alıcı ortamlara (hava, su, toprak) verilen
salınımlarının etkilerinin
birlikte değerlendirilmesi, enerji
tüketimi, atık üretiminin minimizasyonunun sağlanması ….
 Emisyon Limit değerlerinde “ Mevcut En İyi Teknikler” in (Best
Available Techniques-BAT) ve referans dokümanların (BREF)
gözönünde bulundurulması.
Uyumlaştırma tarihi
31.12.2012
Entegre İzin Sistemi Kurulması
31.12.2015
Tam Uygulama
31.12.2018
49
SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK ÖNLEME VE
KONTROLÜ
Mevcut en iyi teknikler konusunda Türkçeye kazandırılan
referans belgeler (BREF’ler) konusunda ilgili sektörler ile
işbirliği yapılmıştır;
Çimento ve Kireç
Cam Üretimi
Büyük Yakma Tesisleri
Tekstil
İzleme Sistemleri
Ekonomik ve ortamlararası etkiler
Demir-Çelik Endüstrisi
Depolamadan kaynaklanan emisyonlar
Enerji verimliliği
50
SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK ÖNLEME VE
KONTROLÜ
Sanayici için Faydaları
 Esnek Yaklaşım.
• Sabit ve katı emisyon sınırları yerine, mevzi
şartları da dikkate alan uygulamalar.
• Referans dökümanlar ile teknolojiyi takip ve
karşılaştırma yapma imkanı.
 Temiz Teknoloji Uygulamaları.
 Avrupa Birliği pazarında yer almak.
51
KİMYASALLAR YÖNETİMİ
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi,
Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC)
İzni
ve
AB’de yılda 1 ton ve üzerinde üretilen veya ithal edilen
maddeler
Avrupa
Kimyasallar
Ajansı’na
kayıt
yaptırılacak
Kayıt dosyasında;
•
Maddenin Kimliği, Fiziko-kimyasal, Toksikolojik,
Ekotoksikolojik özellikleri ve kullanım alanları,
•
Güvenlik Bilgi Formu,
•
Kimyasal Güvenlik Raporu,
Uyumlaştırma Tarihi
31.12.2012
Uygulama Tarihi
2013
52
AB SÜRECİ/FIRSATLAR
Kamu ve çevre sağlığını korumak maksadıyla deniz, göl
ve nehirlerimize daha yüksek kalite standartları
getirilecektir.
Deniz ve kıyılarda yapılan
gelişmesini sağlayacaktır.
çalışmalar
turizmin
Atıksuları arıtan belediye sayısı artacaktır.
53
AB SÜRECİ/FIRSATLAR
Atıkların düzenli depolanması ile geri dönüşüme ağırlık
verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.
İnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturan düzensiz
depolama sahaları (vahşi çöplük alanları) kapatılacak
veya rehabilite edilecektir.
Çevre alanında yapılacak çalışmalar, koruyucu hekimlik
işlevini görerek sağlık harcamalarını azaltacaktır.
54
AB SÜRECİ / FIRSATLAR
Toplam kalite standartları ve enerji verimliliği
uygulamaları ile sanayide üretim verimliliği artacak,
ihracat daha da gelişecektir.
Proje paketi hazırlama, hizmet (kapasite geliştirme) ve
mal (su, atık su, atık, hava sektörü teçhizatı vb.) alımı ve
inşaat ihalelerinin sayısı artacak, bu durum özel sektör
için istihdam ve ticaret ortamı sağlayacaktır.
55
AB SÜRECİ / FIRSATLAR
Özel sektörün doğrudan yararlanabileceği ve araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini hızlandıracak yenilikçi çevre
fonlarının kullanımı artacaktır.
Atıkların bertaraf edilmesine yönelik teknolojiler/yatırımlar
artacak, özel sektöre yeni iş imkanları sağlanacaktır.
56
AB SÜRECİ / FIRSATLAR
Biyolojik
çeşitlilik
yaygınlaşacaktır.
korunacak
ve
eko-turizm
Daha çevre dostu ürün ve teknolojiler kullanılacaktır.
Çevre izinleri sadeleşecektir: Tek Pencere-Tek İzin.
ÇEVRE İZNİ
ZNİ
57
BAZI UYGULAMALAR
e-ÇEVRE İZİNLERİ
Tek Pencere-Tek İzin
ÇEVRE İZNİ
58
e-Çevre İzinleri / Proje
Türkiye 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracatı hedefliyor.
Bu hedefe bir kapı da biz açtık: e-Çevre İzinleri…
300 adet e-devlet projesi içerisinden Başbakanlığın
öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilmiştir.
11 proje içerisinde ilk uygulamaya geçendir.
Proje e-devlet kapısına da entegre edilmiştir.
http://eizin.cevreorman.gov.tr
http://izinlisans.cob.gov.tr
59
e-Çevre İzinleri/ Uygulama
Çevre izinleri
sadeleşiyor:
ÇEVRE İZNİ
01.04.2010 tarihinden
itibaren Çevre İzin
Ve Lisanslarını
Elektronik Ortamda
Tek Elden Veriyoruz
60
e-Çevre İzinleri / Sadeleştirme
Bu projeden önce 5 çeşit çevre izini ve 17 çeşit lisans
verilmekteydi.
13 ayrı yönetmelikte yer alan izin ve lisanslara ilişkin
süreçler tek yönetmelik altında toplanmıştır.
Geçici faaliyet belgesi verilmesi aşamasında 199 adet
belge 16 ‘ya düşürülmüştür.
e-Çevre İzinleri / Ne Fayda Sağlar?
1 yılda verilen ortalama 2000 iznin elektronik ortamda
verilmesi suretiyle
12,5 TON
KAĞIT
Ne
Fayda Sağlar?
30 ton
(210 Adet)
5.500 ton
95000 kWh
CO2
gazının her
yıl
35 ton
daha fazla
absorbe
edilmesi
4 Kişiden
Oluşan
28 Ailenin
1 Yıllık
Su İhtiyacı
4 Kişiden
Oluşan
34 Ailenin
1 Yıllık
Elektrik
İhtiyacı
e-Çevre İzinleri
İzin takibi için gereksiz
zaman kaybına ve
kilometrelerce yol
yapmaya son !
Başvurular elektronik
olarak takip
edilebilecek;
Bakanlığa sadece
Çay-Kahve içmeye
Bekliyoruz
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ
YATIRIMLARI HIZLA ARTIYOR
Tesis Sayısı
50
46
45
40
Katı atık yönetiminde
büyük ilerleme kaydettik.
35
 2003
yılında
sadece
15 olan katı atık düzenli
depolama tesisi sayısını
46’ya çıkardık.
30
25
20
15
15
10
5
0
2003
2010 Yıllar
64
TOPLAMA AYIRMA VE
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ
2003 yılında 28 olan tesis sayısı
2010 Mayıs 354’e ulaşmıştır.
220
Toplama-Ayırma Tesisi
185
176
Adet
Geri Dönüşüm Tesisi
137
101
69 70
15 13
2003
23
2004
31
14
2005
134
89
81
19
2006
2007
2008
2009
2010
Hedef
65
ATIK PİLLER
325 TON
216
0
2005
2008
2009
Belediyeler, okullar, marketler, oteller, sağlık kuruluşları ve
her seviyede iştirakçiyle atık pil toplama oranı
% 50 arttı.
66
TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIMI
150 Tesis
140 Tesis
131 Tesis
Geri Kazanım
(ton/yıl)
662,000
600,000
543,000
18 Tesis
80,000
2003
2008
2009
2010
2010 yılı içerisinde geri kazanım tesisi kapasitesinin 660.000 ton/yıl
olması beklenmektedir.
67
LİMAN ATIK KABUL TESİSLERİ
205
Adet
18
2005
2010
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında;
 195 liman atık kabul tesisi belgelendirilmiştir.
 2010 yılı sonunda atık kabul tesisi olmayan liman
kalmayacaktır.
68
GEMİ SÖKÜM TESİSLERİ
Türkiye, gemi sökümünde
Avrupa ve Orta Doğuda
lider konumdadır.
Lisanslı 20 tesiste 300.000
ton/yıl kapasitede söküm
yapılmaktadır.
Gemi söküm sektörü yan
kollarıyla birlikte 8 bin
kişiye istihdam sağlayan
ve yılda 2.5 milyar Dolar
dövizi yurt içinde tutan bir
sektördür.
69
MAVİ BAYRAKLI TESİSLERİMİZ ARTIYOR
Mavi Bayraklı Plaj Ve Marina Sayısı
337
350
300
250
200
151
150
100
50
0
2003
2010 Yıllar
70
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER
71
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards