Recep ASLAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEDE KULLANILAN BİR

advertisement
Recep ASLAN
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEDE KULLANILAN BİR MALİ ENSTRÜMAN
OLARAK EMİSYON TİCARETİ
ÖZET
Küresel ısınma ve küresel ısınmaya neden olan sera etkisi önemli bir çevre problemi
haline gelmiştir. Sera gazlarının küresel ısınmaya nasıl etki ettiği, küresel ısınmanın dünyayı
nasıl etkileyeceği soruları cevabı aranan bir soru durumundadır. Konu ile ilgili alınan
önlemler ve sera gazı emisyonunun azaltılmasında teknolojinin rolü üzerinde çalışmalar
yapılmaktadır.
Çalışmamızda iklim değişikliğine neden olan faktörler ve insan yaşamındaki
görülebilecek değişiklikler incelenmiş, iklim değişikliklerinin dünya üzerindeki etkileri ve bu
konu üzerine yapılan çalışmalar araştırılmıştır. İklim değişikliği konusunda dünya ülkeleri
uluslararası platformda sera etkisinin azaltılması hususunda çalışmalar yapmışlardır.
Bunlardan ilki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi diğeri Kyoto
Protokolüdür. Bu anlaşmaların yanı sıra iklim değişikliğini önlemede kullanılan mali
enstrümanlar ve bir mali enstrüman olarak emisyon ticareti ile emisyon ticareti sisteminin
uygulandığı ülkeler incelenmiştir. Türkiye’de Emisyon Ticareti Sistemi’nin uygulanabilirliği
üzerinde değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emisyon Ticareti, İklim Değişikliği, Sera Gazı, Kyoto Protokolü
Download