Why the Carbon Footprint Matters - DEK-TMK

advertisement
Enerji Yatırımları Karbon Finansmanı için
Hazırlık ve Başvuru Süreçleri
29 Mart 2012
ANKARA
Hizmetlerimiz
Carbon Clear
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kurumsal iklim stratejisi
Karbon ayakizi hesaplamaları
Dahili emisyon azaltımları
Karbon projelerinin geliştirilmesi
Mevzuata uyum
Kapasite geliştirme-Eğitim
modülleri
Dünya Nüfusu
Dünyanın Kapasitesi
Dünya Sıcaklığındaki Artış
Küresel İklim Değişikliği
Küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi
kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri
gibi
insan
etkinlikleriyle
atmosfere
salınan
sera
gazı
birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini bölümü,
kuvvetlendirmesi sonucunda Yerküre’nin ortalama yüzey
sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade
etmektedir.
Atmosferdeki CO2 Konsantrasyonu
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
• Nihai hedef atmosferdeki küresel sera gazı konsantrasyonunu durağan
hale getirmek
• Gelişmiş ülkelerin(Ek -1 Ülkeleri) hedefi seragazı salımlarını 1990
seviyelerine indirmek
• İklim değişikliğini azaltmak ve uyum sağlamak için gelişmekte olan
ülkelerde kapasite artırımına destek olmak ve teknoloji transferi gerçekleştir
mek
• Yıllık “Taraflar Konferansı” olarak gelişmeleri izlemek için toplanmaktadır.
Kyoto Protokolü
• 157 ülke 16 Şubat 2005’de iklim değişikliğine karşı mücadele için
Kyoto Protokolünü imzalamıştır.
• Protokolü kabul eden 38 sanayileşmiş ülke emisyonlarını 20082012 yılları arasında 1990 sevilerinin %5.2 altına düşürmek için
politikalar ve önlemler almak üzere anlaştılar.
• Bağlayıcı taahhütleri gerçekleştirmek için ülkeler ya kendi
içlerinde emisyon azaltımına gidecekler ya da emisyon azaltımları
satın
alacaklar(Temiz
Kalkınma
Mekanizması(CDM),
Uygulama(JI) ya da Uluslar arası Emisyon Ticareti yoluyla)
Ortak
1 ton CO2
Karbon Denkleştirme
Küresel Karbon Pazarı Olanakları
Gönüllü Pazar Büyüme Hacmi
Gönüllü Pazarın Değeri
Gönüllü Pazar Projeleri
Ortalama Satış Fiyatları, 2010
Proje Kapasiteleri
Gönüllü Karbon Kredisi Geliştirme
Standartları
Ortalama Satış Fiyatları, 2010
Gönüllü Karbon Kredisi Geliştirme Standartları
VCS(Voluntary Carbon Standard)
GS(Gold Standard)
Karbon Projesi Geliştirme Basamakları
Planlama
Tasarım
Onaylama
İzleme
• Projenin uygunluğunun değerlendirilmesi
• Proje Bilgi Notunun(PIN) hazırlanması
•
•
•
•
Referans değerin ve izleme metodolojisinin seçilmesi
Özgün katkı özelliğinin değerlendirilmesi
Paydaşların katılımı toplantısının gerçekleştirilmesi
Proje Tasarım Dokümanın(PDD) tamamlanması
• Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu(DOE) onayı
• Onaylanmış PDD’nin standarda gönderilmesi
• Emisyon azaltımlarının izlenmesi ve raporlanması
• DOE tarafından onay ve sertifikalandırma
Zamanlama Tablosu
Planlama
1 ay
Tasarım
3-4 ay
Onaylama
3- 6 ay
İzleme
12 ay + 2-3 ay
Gönüllü Karbon Pazarından Proje Örnekleri
Pirinç Çeltiği Kojenerasyon Projesi
Projenin Tanımı
Bir tekstil fabrikasında elektrik ve buhar üretimi
için şebeke elektriği ve fuel oil yerine pirinç
çeltiğinin kullanılması.
Projenin Konumu
Punjab, Hindistan.
Karbon Kredisi Kalite Standardı - Voluntary
Carbon Standard v1.0
Toplam Emisyon Azaltımı - 90,000 tCO2e
VERs
Gönüllü Karbon Pazarından Proje Örnekleri
Biokütle Kojenerasyon
Projenin Tanımı
Projede Brezilyada
bulunan bir
kağıt
fabrikasında tahta atıklar fuel oil yerine
kullanılarak elektrik ve buhar üretilmektedir.
Projenin Konumu
Sao Paulo State, Brezilya
Karbon Kredisi Kalite Standardı - Voluntary
Carbon Standard v1.0
Toplam Emisyon Azaltımı – 385,000 tCO2e
2002 ve 2007 arasında
Teşekkürler…..
Download