Slayt 1 - Solar Bazaar

advertisement
21.07.2010
ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ
VE
AB SÜRECĠNDE SANAYĠ
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
1
21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara
 Ġklim DeğiĢikliği ve Kyoto Protokolü
 AB Çevre Faslı
 Önemli AB Direktifleri
 Çevre Ġzinleri
2
1
21.07.2010
BMĠDÇS ve TÜRKĠYE
SözleĢme kapsamında ülkeler 3 gruba ayrılmıĢtır:
Listeler
Ülkeler
Sorumluluklar
Ek-1
OECD + AB + PEGSÜ (41 ülke) Emisyon Azaltımı
Ek-2
OECD + AB-15 (24 ülke)
Türkiye (hariç)
Teknoloji Transferi ve Mali Destek
Sağlamak
Ek-1 DıĢı
Diğer Ülkeler (Çin, Hindistan,
Pakistan, Meksika, Brezilya..)
Yükümlülükleri yok…
Ek-B
Ek-1 Ülkeleri (39 ülke)
Türkiye ve Belarus (hariç)
2008-2012 arası dönem için
1990 seviyesine göre sera gazı
emisyonlarında %5 azaltım
Ülkemiz, 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle SözleĢme‟ye taraf olmuĢtur.
3
(*) PEGSÜ: Pazar Ekonomisine GeçiĢ Sürecindeki Ülkeler (Doğu Bloku Ülkeleri)
KYOTO PROTOKOLÜ ve TÜRKĠYE
 Türkiye Protokol‟ün Ek-B listesinde değildir.
 Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihi itibari
Kyoto Protokolü‟ne resmen taraf olmuĢtur.
ile
4
2
21.07.2010
TÜRKĠYE‟NĠN TEMEL GÖSTERGELERĠ
 Ülkemiz, iklim değiĢiklinin olumsuz etkilerine karĢı
en hassas bölgeler arasında bulunan
Akdeniz Havzasında yer almaktadır.
5
SERA GAZI EMĠSYONLARINDA
TARĠHĠ MESULĠYET
1850-2002 Yılları Arasında Emisyonların
Ülkelere Göre Dağılımı (%)
Ülke
Emisyon (%)
ABD
% 29,3
AB-25
% 26,5
Rusya
% 8,1
Çin
% 7,6
Hindistan
% 2,2
Kanada
% 2,1
Türkiye
% 0,4
Kaynak: World Resources Institute, 2004
6
3
21.07.2010
TÜRKĠYE‟NĠN TEMEL GÖSTERGELERĠ
 KiĢi baĢı sera gazı emisyon değerleri (ton CO2- eĢd.)
Amerika
Kanada
Rusya
OECD
AB-27
Çin
Hindistan
Türkiye
: 19,1
: 17,4
: 11,2
: 15,0
: 10,2
: 4,6
: 1,2
: 5,3
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2007 yılı)
(2005 Yılı)
(2005 Yılı)
(2007 Yılı)
7
2005 Yılı Emisyonlarının
Ülkelere Göre Dağılımı (%)
Ülke
Emisyon (%)
ABD
% 17
Çin
% 17
AB-27
% 12
Hindistan
% 5,5
Rusya
%5
Brezilya
%4
Kanada
%2
Türkiye
% 0,7
Kaynak: IEA statistics, 2008,
8
4
21.07.2010
ENERJĠ YOĞUNLUĞU DEĞĠġĠMĠ
Enerji Yoğunluğu: GDP-Gayri Safi Milli Hasıla (1000 $) baĢına
Enerji Tüketimi (tep=ton eĢdeğer petrol)
Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100)
Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100)
Türkiye
100
90
AB
ABD
80
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Yıllar
AB (27 ülke)
2001
Türkiye
2002
2003
2004
2005
2006
ABD
9
TOPLAM SERA GAZI EMĠSYONLARI
1000 ton CO2 eşdeğeri
1990, 1995, 2000, 2005 Yıllarında Ülkelerin Toplam Emisyonları:
10
Kaynak: BMĠDSÇ Sekretaryası Envanter Tabloları, 2007; Ek-1 DıĢı Ülkelerin Ulusal Bildirimleri
5
21.07.2010
TÜRKĠYE‟NĠN SERA GAZI EMĠSYONLARI
2007 yılı, Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonları
(Milyon ton CO2 eĢdeğeri)
Proses kaynaklı Sanayi Emisyonları
26,2 (% 7,0)
Tarım
26,3 (% 7,1)
Sanayi Kaynaklı Enerji Emisyonları
120 (% 32)
Atık
31,8 (% 8,5)
TOPLAM ENERJĠ
288,3 (% 78)
Diğer Enerji Emisyonları
168,3 (% 46)
11
SANAYİ SEKTÖRÜ SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI
DİĞER (Kireç, Kimya, vs.)
F-GAZLAR
0,92 Milyon ton/yıl
3,2%
4,4 Milyon ton/yıl
15,8%
81%
ÇİMENTO
22,68 Milyon ton/yıl
12
6
21.07.2010
ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE MÜCADELE
 Türkiye, Protokol‟ün Ek-B listesinde yer almadığı için
bir azaltım hedefi almamıĢtır, ancak aĢağıdaki
sektörlerde emisyon azaltıcı muhtelif politikalar
uygulanmaktadır:
 Enerji,
 UlaĢtırma,
 Atık,
 Tarım,
 Ormancılık,
 Arazi Kullanımı.
13
ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE MÜCADELE
Bakanlığımız koordinasyonunda,
ilgili bütün kurum / kuruluĢlarla
iĢbirliği
içerisinde
ülkemiz
önceliklerini tanımlayan “ Ulusal
Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesi”
3 Mayıs 2010 tarihinde YPK
tarafından onaylanmıĢtır.
14
7
21.07.2010
ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ STRATEJĠSĠ (Sanayi)
 Sanayicilerin kendi sera
gazı emisyon
envanterlerinin
hazırlamasını teĢvik
edici mekanizmalar
geliĢtirilecektir.
 Temiz üretim
teknolojileri ve geri
kazanım özendirilecek
sanayici bu konuda
bilinçlendirilecektir.
15
ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ STRATEJĠSĠ (Sanayi)
“Gönüllü Karbon
Piyasaları”nın sanayi
sektöründe yaygınlaĢması
sağlanacaktır.
16
8
21.07.2010
ULUSLARARASI SÜREÇ
 Kyoto Protokolü‟nün 1. yükümlülük dönemi 2012 yılında
bitmektedir.
 Türkiye‟nin ilk yükümlülük döneminde (2008-2012)
sayısallaĢtırılmıĢ sera gazı emisyon azaltım veya
sınırlama yükümlülüğü yoktur.
 2012 sonrası uluslararası iklim
müzakereler devam etmektedir.
rejimine
yönelik
17
KOPENHAG TARAFLAR KONFERANSI
Ülkemiz, Sn. CumhurbaĢkanımızın
nezaretinde bir heyet ile temsil
edilmiĢtir.
2010 yılı sonunda Meksika‟da
gerçekleĢtirilmesi planlanan
16.Taraflar Konferansına katılım
sağlanacaktır.
18
9
21.07.2010
TÜRKĠYE‟NĠN POZĠSYONU
Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde;
 26/CP.7 kararı ile ülkemizin diğer EK-1
ülkelerinden farklı olarak geliĢmekte olan bir
ülke olduğunu,
 Türkiye‟nin, yeni taahhüt döneminde, özel
Ģartları
çerçevesinde,
ulusal
kalkınma
hedefleriyle uyumlu sera gazı emisyon
sınırlandırma sorumluluğu almayı hedeflediğini,
19
TÜRKĠYE‟NĠN POZĠSYONU
Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde(devam);
 BaĢta teknoloji transferi ve adaptasyon olmak
üzere
mali yardımlardan ve yeni fonlardan
faydalanmak istediğini,
 Kyoto Protokolü
finansmanı
için
olmadığını,
sonrası iklim rejiminin
finansman
yükümlülüğü
önemle vurgulamıĢtır.
20
10
21.07.2010
KOPENHAG MUTABAKATI
Hukuki bağlayıcılığı olmayan ve “yol haritası” niteliği
taĢıyan
“KOPENHAG MUTABAKAT” metninde özetle;
 DüĢük emisyonlu kalkınma stratejisinin benimsenmesi,
 EK-1 ülkelerinin sera gazı azaltım hedeflerini;
 EK-1 DıĢı ülkelerin ise, sera gazı
azaltım eylemlerini (NAMAs)
Sekretarya‟ya iletmesi,
21
KOPENHAG MUTABAKATI
 GeliĢmekte olan ülkelerin uyum ve azaltım faaliyetlerinin
finansmanı için 2010-2012 periyodunda 30 milyar dolar,
2012-2020 arasında yıllık 100 milyar dolarlık fonun
harekete geçirilmesi,
 “Kopenhag YeĢil
yer almaktadır.
Çevre
Fonu”nun
oluĢturulması,
22
11
21.07.2010
KOPENHAG MUTABAKATINA GÖRE
AZALTIM HEDEFĠ BEYAN EDEN EK-1 ULKELER
Ülkeler
2020 Yılı
Mukayese Yılı
%17
2005
Belarus
%5 - %10
1990
Kanada
%20
2006
%20 - %30
1990
Ġzlanda
%15
1990
Japonya
%25
1990
Rusya
%10 - %15
1990
Norveç
%40
1990
Ġsviçre
%20 - %50
1990
%17 (2020) - %30 (2025) - %83 (2050)
2005
Avustralya
AB
ABD
23
ÜLKEMĠZDE YAPILACAKLAR
Bu çerçevede;
 Ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı
olduğunu teyit eden MarakeĢ 26/CP.7 kararı
çerçevesinde müzakerelerini sürdürmesi,
 Envanter ve projeksiyon çalıĢmalarının yeniden
gözden geçirilmesi,
24
12
21.07.2010
ÜLKEMĠZDE YAPILACAKLAR
 Her sektörde Azaltım Eylemlerinin tanımlanması
(sektörel NAMAs),
 DüĢük karbonlu ekonomiye geçiĢ sürecine
yönelik
çalıĢmaların
baĢlatılması
gerekmektedir.
25
SANAYĠDE SERA GAZI EMĠSYONLARININ
AZALTIMI
 Çevre dostu en iyi
tekniklerin ve temiz
üretim teknolojilerinin
kullanılması,
 Enerji yoğunluğunun
düĢürülerek enerji
verimliliğinin
sağlanması,
26
13
21.07.2010
GÖNÜLLÜ KARBON PĠYASALARI
 Gönüllü
Karbon
Ticareti
kapsamında faaliyet gösteren
firmalar için bir kayıt sistemi
oluĢturmak, ve
 2010
yılı
sonuna
mevzuat hazırlamak
kadar
için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
27
TÜRKĠYE‟DE GELĠġTĠRĠLEN PROJELER
Proje Tipi
Proje Sayısı
GerçekleĢtirilen
Azaltım (ton)
Rüzgar
37
3.575.000
Hidroelektrik
21
725.000
Biyogaz
4
1.640.000
Jeotermal
3
105.000
TOPLAM
65
6 Mt CO2
eĢdeğer/yıl
28
14
21.07.2010
GELECEĞĠN KURGUSU
Bilimin mesajı;
 Doğal kaynakları bilinçli tüketmek,
 Hayat tarzımızı değiĢtirmek,
 SanayileĢme ve çevre arasında denge kurmak,
 Temiz Üretim gerçekleĢtirmek
 Enerji ve Sanayide verimlilik sağlamak,
29
GELECEĞĠN KURGUSU
 AR-GE,
 Teknoloji transferi,
 Yeni istihdam alanları (YeĢil Yakalılar: Çevre Müh, Ekolojik
Mimarlar, Çevre Avukatları, Çevre Teknisyenleri vb.)
 Yeni finansman kaynakları,
(Kopenhag YeĢil Ġklim Fonu)
yeni
uluslar
arası
 Dünyada yeni dengeler ve yıldızı parlayacak
(Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve G. Kore)
fonlar
ülkeler
30
15
21.07.2010
BEKLEYEN ZORLUK
Oyunun dıĢında kalmak!!
31
AB ÇEVRE FASLI
32
16
21.07.2010
AB ÇEVRE FASLI SÜRECĠ
Tarama
Toplantıları
Nisan-Haziran
2006
2006
Müzakere
Pozisyon
Belgesi
13.11.2009
Tarama sonu
Raporu
3. 10. 2007
2007
2008
2009
Müzakere
Faslının Açılması
21.12.2009
2010
33
AB ÇEVRE MEVZUATI
AB Çevre Mevzuatında Yer Alan Sektörler
 Yatay Mevzuat
 Hava Kalitesi
 Atık Yönetimi
 Su Kalitesi
 Doğa Koruma
 Sanayi Kaynaklı Kirlilik ve Risk Yönetimi
 Kimyasallar
 Gürültü Kirliliği
34
17
21.07.2010
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALĠYETĠ
Yatırım Ġhtiyacı (2007-2023)
Sektör
Milyar Euro
Oran (%)
Su
33,969
57,95
Atık
9,560
16,31
Hava
0,037
0,07
14,785
25,22
0,264
0,45
58,585
100
Sanayi Kaynaklı Kirlilik
Doğa Koruma
Toplam
35
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALĠYETĠ
Su Sektörü 33.969 € - % 58
18.083 € Atık su
12.743 € İçme suyu
3.143 € Diğer
Sanayi Kaynaklı
Kirlilik
14.785 € - % 25
Hava Kirliliği
428 € - % 1
Katı Atık
9.560 € - % 16
TOPLAM : 58.585 €
36
18
21.07.2010
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALĠYETĠ
ĠLGĠLĠ KURUM
FĠNANSMAN ĠHTĠYACI
(MĠLYAR EURO)
1- Merkezi Ġdare
7,738
2- Mahalli Ġdare
21,814
Belediye öz kaynakları
13,023
Ġller Bankası
6,980
DıĢ Krediler
0,994
Kamu - Özel Sektör ĠĢbirliği
3- Özel Sektör
0,817
15,138
4- KĠT
1,187
5- AB Fonları+Diğer Hibeler
12,708
GENEL TOPLAM
58,585
37
KAPANIġ KRĠTERLERĠ
Ülkemizin “Müzakere Pozisyon Belgesi”ne karĢılık
olarak hazırlanan Avrupa Birliği‟nin “Ortak Müzakere
Pozisyon Belgesi”nde, “Çevre Faslı”nın geçici olarak
müzakerelere kapatılabilmesi için çevre alanında 5 adet
“KapanıĢ Kriteri” belirlenmiĢtir.
38
19
21.07.2010
KAPANIġ KRĠTERLERĠ
Bu doğrultuda, Türkiye‟nin:
1. Sınır aĢan hususlara iliĢkin mevzuatı,
2. Su kalitesi alanındaki mevzuatı,
3. Sanayi kaynaklı kirlilik ve risk yönetimi alanındaki mevzuatı
kabul etmesi,
4. Doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek Ģekilde bütün
sektörlerde uygulama ve yaptırımda ilerleme sağlanması,
5. Özellikle denetim alanında idari kapasitenin geliĢtirilmesi
gerekmektedir.
39
SANAYĠ SEKTÖRÜ ĠÇĠN
ÖNEMLĠ AB DĠREKTĠFLERĠ
40
20
21.07.2010
ATIK YÖNETĠMĠ
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC)
 Sorumluluk
verilmiĢtir.
ambalajlı
ürünleri
piyasaya
 Ambalaj atığı üreticileri; oluĢturdukları
atıklarını belediyenin toplama sistemine
zorundadır.
UyumlaĢtırma Tarihi
sürenlere
ambalaj
vermek
24.06.2007
Kademeli olarak 2020‟ye kadar
Uygulama Tarihi
41
ATIK YÖNETĠMĠ
Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC)
Tehlikeli atıkların bilinçli bir biçimde iĢleme tabi
tutulması ve yönetimiyle ilgilidir.
UyumlaĢtırma Tarihi
14.03.2005
Uygulama Tarihi
Kademeli olarak 2023‟e kadar
42
21
21.07.2010
ATIK YÖNETĠMĠ
Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC)
 Atık motor yağlarının
üreticilerine verilmiĢtir.
toplanması
motor
yağı
 Atık yağların kaynakta kategorilerine göre ayrı
toplanması baz yağ veya enerjiye dönüĢtürülmesi
gereklidir.
21.01.2004
UyumlaĢtırma Tarihi 30.07.2008 -Yönetmelik DeğiĢikliği
30.07.2008
Uygulama Tarihi
43
ATIK YÖNETĠMĠ
Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi 2002/96/EC
 Elektronik
atıkların
üretici
yükümlülüğü bulunuyor.
tarafından
toplama
 Atıkların toplanması, iĢlenmesi, geri kazanımı ve
bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleĢtirilecektir.
UyumlaĢtırma tarihi
31.12.2010
Uygulama tarihi
Kademeli olarak 2023‟e kadar
44
22
21.07.2010
ATIK YÖNETĠMĠ
Elektrikli ve Elektronik EĢyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi 2002/95/EC
Sanayicilerin, ürettikleri ürünlerde bazı ağır metal ve
diğer zararlı maddeleri kullanmaları istisnalar dıĢında
yasaktır.
UyumlaĢtırma tarihi
30.05.2009
Uygulama tarihi
30.05.2010
45
ATIK YÖNETĠMĠ
Ömrünü TamamlamıĢ Araçlar Direktifi 2000/53/EC
 Yeni üretilecek araçlarda bazı ağır
kullanılması istisnalar dıĢında yasaktır.
metallerin
 Üreticilerin, ekonomik değeri olmayan araçları bedelsiz
geri alma mecburiyeti bulunmaktadır.
UyumlaĢtırma Tarihi
30.12.2009
Uygulama Tarihi
Kademeli olarak 2014‟e kadar
46
23
21.07.2010
SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK KONTROLÜ
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC)
 Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji
üretimi için inĢa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların
kullanıldığı yakma tesislerini kapsar.
 Yeni tesisler, yönetmelik yayım tarihi itibarıyla AB sınır
değerleri ile usul ve esaslarına tabi olacaktır.
 Mevcut tesisler için yayım tarihi itibarıyla 9 yıllık bir
geçiĢ süresi tanınmıĢtır.
UyumlaĢtırma tarihi
08.06.2010
Uygulama tarihi
Kademeli olarak 2019‟a kadar.
47
SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK KONTROLÜ
Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin
Kontrolüne ĠliĢkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC)
 Direktif kapsamında kalan sanayicilerin bulundurdukları
tehlikeli kimyasal madde miktarına bağlı olarak:
 Alt seviyeli kuruluĢların Büyük Kaza Önleme Politikası
oluĢturması,
 Üst seviyeli kuruluĢların Güvenlik raporu ve Acil Durum
Planı hazırlaması,
UyumlaĢtırma Tarihi 2010
IPA kapsamında yapılacak olan
Uygulama Tarihi
proje sonucuna göre belirlenecektir.
48
24
21.07.2010
SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK KONTROLÜ
Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC)
Direktifi (2008/1/EC)
 Entegre YaklaĢım: Alıcı ortamlara (hava, su, toprak) verilen
salınımlarının etkilerinin
birlikte değerlendirilmesi, enerji
tüketimi, atık üretiminin minimizasyonunun sağlanması ….
 Emisyon Limit değerlerinde “ Mevcut En Ġyi Teknikler” in (Best
Available Techniques-BAT) ve referans dokümanların (BREF)
gözönünde bulundurulması.
UyumlaĢtırma tarihi
31.12.2012
Entegre Ġzin Sistemi Kurulması
31.12.2015
Tam Uygulama
31.12.2018
49
SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE
KONTROLÜ
Mevcut en iyi teknikler konusunda Türkçeye kazandırılan
referans belgeler (BREF‟ler) konusunda ilgili sektörler ile
iĢbirliği yapılmıĢtır;
Çimento ve Kireç
Cam Üretimi
Büyük Yakma Tesisleri
Tekstil
Ġzleme Sistemleri
Ekonomik ve ortamlararası etkiler
Demir-Çelik Endüstrisi
Depolamadan kaynaklanan emisyonlar
Enerji verimliliği
50
25
21.07.2010
SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE
KONTROLÜ
Sanayici için Faydaları
 Esnek YaklaĢım.
• Sabit ve katı emisyon sınırları yerine, mevzi
Ģartları da dikkate alan uygulamalar.
• Referans dökümanlar ile teknolojiyi takip ve
karĢılaĢtırma yapma imkanı.
 Temiz Teknoloji Uygulamaları.
 Avrupa Birliği pazarında yer almak.
51
KĠMYASALLAR YÖNETĠMĠ
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi,
Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC)
Ġzni
ve
AB‟de yılda 1 ton ve üzerinde üretilen veya ithal edilen
maddeler
Avrupa
Kimyasallar
Ajansı‟na
kayıt
yaptırılacak
Kayıt dosyasında;
•
Maddenin Kimliği, Fiziko-kimyasal, Toksikolojik,
Ekotoksikolojik özellikleri ve kullanım alanları,
•
Güvenlik Bilgi Formu,
•
Kimyasal Güvenlik Raporu,
UyumlaĢtırma Tarihi
31.12.2012
Uygulama Tarihi
2013
52
26
21.07.2010
AB SÜRECĠ/FIRSATLAR
Kamu ve çevre sağlığını korumak maksadıyla deniz, göl
ve nehirlerimize daha yüksek kalite standartları
getirilecektir.
Deniz ve kıyılarda yapılan
geliĢmesini sağlayacaktır.
çalıĢmalar
turizmin
Atıksuları arıtan belediye sayısı artacaktır.
53
AB SÜRECĠ/FIRSATLAR
Atıkların düzenli depolanması ile geri dönüĢüme ağırlık
verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.
Ġnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluĢturan düzensiz
depolama sahaları (vahĢi çöplük alanları) kapatılacak
veya rehabilite edilecektir.
Çevre alanında yapılacak çalıĢmalar, koruyucu hekimlik
iĢlevini görerek sağlık harcamalarını azaltacaktır.
54
27
21.07.2010
AB SÜRECĠ / FIRSATLAR
Toplam kalite standartları ve enerji verimliliği
uygulamaları ile sanayide üretim verimliliği artacak,
ihracat daha da geliĢecektir.
Proje paketi hazırlama, hizmet (kapasite geliĢtirme) ve
mal (su, atık su, atık, hava sektörü teçhizatı vb.) alımı ve
inĢaat ihalelerinin sayısı artacak, bu durum özel sektör
için istihdam ve ticaret ortamı sağlayacaktır.
55
AB SÜRECĠ / FIRSATLAR
Özel sektörün doğrudan yararlanabileceği ve araĢtırma ve
geliĢtirme faaliyetlerini hızlandıracak yenilikçi çevre
fonlarının kullanımı artacaktır.
Atıkların bertaraf edilmesine yönelik teknolojiler/yatırımlar
artacak, özel sektöre yeni iĢ imkanları sağlanacaktır.
56
28
21.07.2010
AB SÜRECĠ / FIRSATLAR
Biyolojik
çeĢitlilik
yaygınlaĢacaktır.
korunacak
ve
eko-turizm
Daha çevre dostu ürün ve teknolojiler kullanılacaktır.
Çevre izinleri sadeleĢecektir: Tek Pencere-Tek Ġzin.
ÇEVRE İZNİ
ZNİ
57
BAZI UYGULAMALAR
e-ÇEVRE ĠZĠNLERĠ
Tek Pencere-Tek Ġzin
ÇEVRE İZNİ
ZNİ
58
29
21.07.2010
e-Çevre Ġzinleri / Proje
Türkiye 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracatı hedefliyor.
Bu hedefe bir kapı da biz açtık: e-Çevre Ġzinleri…
300 adet e-devlet projesi içerisinden BaĢbakanlığın
öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilmiĢtir.
11 proje içerisinde ilk uygulamaya geçendir.
Proje e-devlet kapısına da entegre edilmiĢtir.
http://eizin.cevreorman.gov.tr
http://izinlisans.cob.gov.tr
59
e-Çevre Ġzinleri/ Uygulama
Çevre izinleri
sadeleĢiyor:
ÇEVRE İZNİ
ZNİ
01.04.2010 tarihinden
itibaren Çevre Ġzin
Ve Lisanslarını
Elektronik Ortamda
Tek Elden Veriyoruz
60
30
21.07.2010
e-Çevre Ġzinleri / SadeleĢtirme
Bu projeden önce 5 çeĢit çevre izini ve 17 çeĢit lisans
verilmekteydi.
13 ayrı yönetmelikte yer alan izin ve lisanslara iliĢkin
süreçler tek yönetmelik altında toplanmıĢtır.
Geçici faaliyet belgesi verilmesi aĢamasında 199 adet
belge 16 „ya düĢürülmüĢtür.
e-Çevre Ġzinleri / Ne Fayda Sağlar?
1 yılda verilen ortalama 2000 iznin elektronik ortamda
verilmesi suretiyle
12,5 TON
KAĞIT
Ne
Fayda Sağlar?
30 ton
(210 Adet)
5.500 ton
95000 kWh
CO2
gazının her
yıl
35 ton
daha fazla
absorbe
edilmesi
4 Kişiden
Oluşan
28 Ailenin
1 Yıllık
Su İhtiyacı
4 Kişiden
Oluşan
34 Ailenin
1 Yıllık
Elektrik
İhtiyacı
31
21.07.2010
e-Çevre Ġzinleri
Ġzin takibi için gereksiz
zaman kaybına ve
kilometrelerce yol
yapmaya son !
BaĢvurular elektronik
olarak takip
edilebilecek;
Bakanlığa sadece
Çay-Kahve içmeye
Bekliyoruz
KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA TESĠSĠ
YATIRIMLARI HIZLA ARTIYOR
Tesis Sayısı
50
46
45
40
Katı atık yönetiminde
büyük ilerleme kaydettik.
35
 2003
yılında
sadece
15 olan katı atık düzenli
depolama tesisi sayısını
46‟ya çıkardık.
30
25
20
15
15
10
5
0
2003
2010 Yıllar
64
32
21.07.2010
TOPLAMA AYIRMA VE
GERĠ DÖNÜġÜM TESĠSLERĠ
2003 yılında 28 olan tesis sayısı
2010 Mayıs 354‟e ulaĢmıĢtır.
220
Toplama-Ayırma Tesisi
Geri Dönüşüm Tesisi
137
101
2003
23
31
14
2004
Adet
134
89
81
69 70
15 13
185
176
19
2005
2006
2007
2008
2009
2010 Hedef
65
ATIK PĠLLER
325 TON
216
0
2005
2008
2009
Belediyeler, okullar, marketler, oteller, sağlık kuruluĢları ve
her seviyede iĢtirakçiyle atık pil toplama oranı
% 50 arttı.
66
33
21.07.2010
TEHLĠKELĠ ATIK GERĠ KAZANIMI
150 Tesis
140 Tesis
131 Tesis
Geri Kazanım
(ton/yıl)
662.000
600.000
543.000
18 Tesis
80.000
2003
2008
2009
2010
2010 yılı içerisinde geri kazanım tesisi kapasitesinin 660.000 ton/yıl
olması beklenmektedir.
67
LĠMAN ATIK KABUL TESĠSLERĠ
205
Adet
18
2005
2010
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında;
 195 liman atık kabul tesisi belgelendirilmiĢtir.
 2010 yılı sonunda atık kabul tesisi olmayan liman
kalmayacaktır.
68
34
21.07.2010
GEMĠ SÖKÜM TESĠSLERĠ
Türkiye, gemi sökümünde
Avrupa ve Orta Doğuda
lider konumdadır.
Lisanslı 20 tesiste 300.000
ton/yıl kapasitede söküm
yapılmaktadır.
Gemi söküm sektörü yan
kollarıyla birlikte 8 bin
kiĢiye istihdam sağlayan
ve yılda 2.5 milyar Dolar
dövizi yurt içinde tutan bir
sektördür.
69
MAVĠ BAYRAKLI TESĠSLERĠMĠZ ARTIYOR
Mavi Bayraklı Plaj Ve Marina Sayısı
337
350
300
250
200
151
150
100
50
0
2003
2010 Yıllar
70
35
21.07.2010
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER
71
36
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards