Kopenhag Kriterleri

advertisement
Kopenhag Kriterleri
Ümit Boynukalın
Kopenhag Kriterleri Nasıl
Ortaya Çıkmıştır?
• 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag
Zirvesi'nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin
genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini
kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda
adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin “tam
üyeliğe kabul edilmeden önce” karşılaması
gereken kriterleri de belirtmiştir.
Siyasi Kriterler ;
•
•
•
•
AB'ye girmeye aday ülkeler;
İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var
olması,
Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü,
İnsan haklarına saygı,
Azınlıkların korunması gibi dört ana kriter açısından
değerlendirilmeye alınmaktadırlar.
Genel Olarak ;
• Ülkenin çok partili bir demokratik sistemle
yönetiliyor olması,
• Hukukun üstünlüğüne saygı,
• İdam cezasının olmaması,
• Azınlıklara ilişkin herhangi bir ayrımcılığın
bulunmaması,
• Irk ayrımcılığının olmaması,
• Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın
yasaklanmış olması
dikkate alınmaktadır.
Ekonomik Kriterler ;
• Kopenhag Zirve
sonuçlarına göre,
ekonomi alanında
işlevsel bir piyasa
ekonomisinin varlığı
kadar, AB içindeki
piyasa güçleri ve
rekabet baskısı ile
baş edebilme
kapasitesi de
aranmaktadır.
Etkin bir piyasa ekonomisi için;
• Arz - talep dengesinin piyasa güçleri
tarafından bağımsız bir şekilde kurulmuş
olması,
• Ticaret kadar fiyatların da liberal olması,
piyasaya giriş (yeni firma açılması) ve çıkış
(iflaslar) için engellerin bulunmaması,
• Fiyat istikrarını içeren bir ekonomik istikrara
ulaşılmış olması,
• Ekonomik politikaların gerekleri hakkında
geniş bir fikir birliğinin olması gerekmektedir.
AB içinde rekabet edebilme
kapasitesinin sağlanması için;
• Öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda
karar alabilen ekonomik kurumların
makro ekonomik istikrarının olması,
• Alt yapı, eğitim ve araştırmayı içeren
yeterli miktarda fiziki ve beşeri
sermayenin olması,
• Firmaların teknolojiye uyum sağlama
kapasitesinin bulunması gerekmektedir.
Topluluk Müktesebatına Uyum kriterleri;
AB'nin siyasi birlik ile ekonomik ve
parasal birlik hedeflerini kabul etmek;
•
•
•
•
Ortak dış politika ve güvenlik politikası,
Merkez Bankası’nın bağımsızlığı,
İstikrar ve Büyüme Paktına katılım,
Merkez Bankası’nın kamu sektörü açıklarını
finanse etmesinin yasaklanması gibi konularda
üye ülkelerin aldıkları kararlara katılmak
gerekmektedir.
AB'nin aldığı kararlara ve uyguladığı
yasalara uyum sağlamak;
• Gümrük Birliği,
malların serbest
dolaşımı,
sermayenin
serbest dolaşımı
gibi ortaklık
anlaşmalarında
belirtilen şartlara
uyum sağlaması,
• Tek pazara geçişi gerektiren Topluluk müktesebatına
uyum sağlanması,
• Topluluğun tarım, iletişim ve bilgi teknolojileri, çevre,
ulaşım, enerji, taşımacılık, tüketici hakları, adalet ve
içişleri, işgücü ve sosyal haklar vb. alanlardaki her türlü
düzenlemesine uyum sağlanması.
NOT ;
 1999 yılında AB üyeleri
tarafından aday olarak
kabul edilen
Türkiye, 2005 yılında
Kopenhag Kriterleri
kapsamında yapılan
değerlendirmelerden
sıyrılarak tam üyelik
müzakerelerine
başlamıştır.
TEŞEKKÜRLER…
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards