Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Raporu Projesi

advertisement
Projenin Adı:
“Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Raporu Projesi”
Projenin Amacı:
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uluslararası müzakerelerde ülkemizin
doğrulanmış bilgiler çerçevesinde pozisyon almasına destek olmak amacıyla iklim değişikliği
ile mücadele konusunda sektörel maliyetlerin tespit edilmesidir.
Projenin Bileşenleri:
Projede dört bileşen kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
 Ülkemizin son yirmi yıl içerisinde enerji, kentleşme, ulaştırma, ormancılık, sanayi
ve tarım sektörlerinde yürüttüğü tedbirler sonucunda azaltılan sera gazı salım
miktarının belirlenmesi,
 Ülkemizin orta ve uzun vadeli (2012-2020, 2020-2050) emisyon azaltım tedbirleri
demetini oluşturacak seçeneklerin ve bu seçeneklerin maliyetlerinin belirlenmesi,
 İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tedbirlerin genel makro ekonomik
değişkenlere (büyüme, gelir, istihdam, vb.) etkilerini dinamik bir şekilde inceleyen
model geliştirilmesi,
 2012 sonrası uluslararası rejim seçeneklerinin, önemli emisyon salımı yapan
ülkelerin pozisyonları, iklim değişikliği politikalarının değerlendirmelerinde
uluslararası örnekler ve ülkemize olası etkilerinin araştırılması
Projeden Beklenen Çıktılar:
 Geçmiş Yıllarda Azaltılmış Emisyon Miktarı ve Sektörel Dağılımı
 Sektörel Emisyon Azaltım Seçenekleri ve Maliyet Raporları
Enerji,
Ulaştırma,
Sanayi,
Kentleşme,
Tarım,
Ormancılık,
 Sektörel Tedbirler ve Makro Araçların Ekonomiye Etkisi Raporu
 Emisyon Azaltım Politika Seçenekleri ve Senaryoları
 Önemli Emisyon Salımı Yapan Ülkelerin Pozisyonları
 İklim Değişikliği Politikalarının Değerlendirmelerinde Uluslararası Örnekler
Projenin Süresi:
Başlangıç: Aralık 2008
Bitiş: Aralık 2009
Projenin Tarafları:
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği
İletişim Bilgileri:
Tel: 0(312) 294 65 17, 0(312) 294 65 26
Faks: 0(312) 294 65 77
Download