Küresel Isınma Alanında Rasyonel Adımların Tespiti Raporu

advertisement
KÜRESEL ISINMA ALANINDA RASYONEL ADIMLARIN TESPİTİ
RAPORU PROJESİ
Projenin Amacı:
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uluslararası müzakerelerde ülkemizin
doğrulanmış bilgiler çerçevesinde pozisyon almasına destek olmak amacıyla iklim değişikliği ile
mücadele konusunda sektörel maliyetlerin tespit edilmesidir.
Projenin Bileşenleri:
Projede dört bileşen kapsamında çalışmalar yürütülecektir.
•
Ülkemizin son yirmi yıl içerisinde enerji, kentleşme, ulaştırma, ormancılık, sanayi ve
tarım sektörlerinde yürüttüğü tedbirler sonucunda azaltılan sera gazı salım miktarının
belirlenmesi,
•
Ülkemizin orta ve uzun vadeli (2012-2020, 2020-2050) emisyon azaltım tedbirleri
demetini oluşturacak seçeneklerin ve bu seçeneklerin maliyetlerinin belirlenmesi,
•
İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tedbirlerin genel makro ekonomik değişkenlere
(büyüme, gelir, istihdam, vb.) etkilerini dinamik bir şekilde inceleyen model
geliştirilmesi,
•
2012 sonrası uluslararası rejim seçeneklerinin, önemli emisyon salımı yapan ülkelerin
pozisyonları, iklim değişikliği politikalarının değerlendirmelerinde uluslararası örnekler
ve ülkemize olası etkilerinin araştırılması
Projeden Beklenen Çıktılar:
•
Geçmiş Yıllarda Azaltılmış Emisyon Miktarı ve Sektörel Dağılımı
•
Sektörel Emisyon Azaltım Seçenekleri ve Maliyet Raporları  Enerji, Ulaştırma, Sanayi,
Kentleşme, Tarım, Ormancılık,
•
Sektörel Tedbirler ve Makro Araçların Ekonomiye Etkisi Raporu
•
Emisyon Azaltım Politika Seçenekleri ve Senaryoları
•
Önemli Emisyon Salımı Yapan Ülkelerin Pozisyonları
•
İklim Değişikliği Politikalarının Değerlendirmelerinde Uluslararası Örnekler
Projenin Süresi:
Başlangıç: Aralık 2008
Bitiş: Aralık 2009
Projenin Tarafları:
T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği
Download