Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 27 Ekim, 1992

advertisement
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 27 Ekim, 1992 tarihli birleşiminde
kabul olunan "Sağlık Alanında İşbirliği Antlaşması (Onay) Yasası" Anayasanın 94 (1)
maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili tarafından Resmi
Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.
Sayı: 54 / 1992
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA 27 MAYIS 1992
TARİHİNDE İMZALANAN SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANDLAŞMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN YASA
MADDE DİZİNİ:
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
1.
2.
3.
4.
5.
Kısa isim.
Amaç.
Antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması.
Yürütme yetkisi.
Yürürlüğe giriş.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim
1. Bu Yasa, Sağlık Alanında İşbirliği Antlaşması (Onay) Yasası olarak
isimlendirilir.
Amaç
2. Bu Yasanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Çalışma ve Sağlık Bakanlığı arasında birçok alanlarda bilimsel ve teknik
işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek, özellikle aile plânlaması konusunda doktor ve diğer
sağlık personelini eğitmek, çocuk yaşatma programları dahilinde ishalli hastalıkların
kontrolünü sağlamak, ilâç ve kozmetiklerin kalite kontrolü, araştırılması ve ruhsatlandırma,
sistemlerin geliştirilmesi konusunda karşılıklı işbirliğine gitmek, gereksinim duyulan dallarda
karşılıklı uzman teatisinde bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastahanelerinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu doktorlara ihtisas eğitimi için kontenjan sağlamak amacı ile
27 Mayıs 1992 tarihinde Ankara'da taraflar arasında imzalanan antlaşmaya, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti yönünden yasal işlerlik kazandırmaktır.
Antlaşmanın
onaylanmasının
uygun
bulunması
Cetvel
3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, yukarıda belirtilen ve Bakanlar
Kurulu'nun 19 Ağustos 1992 tarih ve E - 842 - 92 sayılı kararı ile onaylanan bu Yasaya ekli
Cetvelde metni yazılı, Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Antlaşmanın onaylanmasını uygun
bulur.
Yürütme
Yetkisi
4. Bu Yasa kurallarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yürütür.
Yürürlüğe
Giriş
5. Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak, bu Yasa ile onaylanan Sağlık
Alanında İşbirliği Antlaşması ise 27 Mayıs 1992 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
CETVEL
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS
TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK
ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLŞKİN ANDLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan
böyle taraflar diye anılacaktır) Sağlık alanında ilişkilerini geliştirmekte istekli olup, bu işbirliğinin
her iki ülke halkının sağlık düzeylerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanarak, aşağıdaki
konularda anlaşmaya varmışlardır.
MADDE 1
Taraflar, Sağlık Birimleri alanında işbirliğini geliştirip, genişletecekler ve karşılıklı
deneyim alışverişini artıracaklardır.
MADDE 2
Taraflar, aşağıdaki alanlarda bilimsel ve teknik işbirliğinin gelişmesini teşvik
edeceklerdir.
1. Aile Plânlaması konusunda doktor ve diğer sağlık personelinin eğitimi, çocuk yaşatma
programları dahilinde ishalli hastalıkların kontrolü, beslenme ve akut solunum yolu
enfeksiyonlarının kontrolü programlarında elde edilen bilgi ve deneyimlerin aktarılması
ve eğitim programlarının yapımında işbirliği,
2. a) İlâç ve kozmetiklerin kalite kontrolü, araştırılması ve ruhsatlandırma sistemlerinin
geliştirilmesi konusunda karşılıklı işbirliği,
b) Uyuşturucu ve psikotrop ilâçların kontrolü, temininde yardımcı olmak ve T.C.'deki
sistemlerin uygulanması konusunda işbirliği,
3. a) Aşı ve serum üretimi, kontrolü ve eğitimi,
b) Farmakolojik ve toksikolojik araştırma ve danışma merkezi kurulması ve eğitimi,
4. Kan ve kan ürünlerinin üretimi ve kontrolü,
5. Gıda Katkı Maddeleri, ruhsatlandırma ve kontrolünde işbirliği ve Türk mevzuatına göre
Türkiye'de satımına izin verilen gıda maddelerinin K.K.T.C.'ye girişinde sınırlama
getirilmesi,
6. Çevre Sağlığı alanında işbirliği,
7. Trafik kazalarının önlenmesi alanında işbirliği,
8. Salgın hastalıklar,
9. Kan hastalıkları ve onkoloji,
10. Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi,
11. Organ Nakli (Transplantasyon),
12. Karşılıklı mutabık kalınacak diğer sağlık konularında işbirliği.
MADDE 3
Taraflar, işbu Antlaşma ile öngörülen bilimsel ve teknik işbirliğini aşağıdaki şekillerde
gerçekleştirebileceklerdir.
- Müşterek bilimsel araştırma programlarının uygulanması,
- Her iki ülkenin tecrübesinin, bilim ve tekniğinin öğrenilmesi için karşılıklı heyet ve uzman
ziyaretlerinin temini,
- Sağlık alanında her iki ülkenin bilimsel kuruluşları arasında doğrudan temas kurarak
yardımlaşma sağlanması,
-Düzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlara katılmaları için bilim adamları ve
uzmanların davet edilmesi halinde izinli sayılması,
-Tıbbi ve teknik bilgilerin teati edilmesi,
-Sağlık mevzuatlarının karşılıklı olarak uygunluğunun sağlanması,
-Çeşitli alanlarda yatırım imkânlarının araştırılması ve teşviki.
MADDE 4
İşbu Antlaşma öngörülen uzman teatisi ile ilgili harcamalar aşağıdaki, şekilde
gerçekleştirilecektir.
- Uzman gönderen taraf, kabul eden tarafın çalışma yerine kadar gidiş ve dönüş masraflarını
karşılayacaktır.
- Kabul eden taraf, ülkesinde bulunan bilim adamı, araştırmacı ve diğer sağlık uzmanlarının
bu süre içindeki kalış masraflarını karşılayacaktır.
MADDE 5
Taraflar, işbu Antlaşma çerçevesinde topraklarında bulunan karşı taraf uzmanlarının
ani hastalanmaları durumunda ücretsiz tedavisini sağlayacaklardır.
MADDE 6
Türkiye, K.K.T C. vatandaşlarını, ücretli olarak tedavi amacıyla, Türkiye'ye kabul
etmeye ve tıp uzmanlarını kısa ve uzun dönem için K.K.T.C’ne göndermeye hazırdır.
Ayrıca, K K.T.C. Kamu Görevlilerinin, muhtaç ve yoksulların, şehit, hadise
kurbanlarının, malul gaziler ile ailelerine, sağlık kurulu raporu almaları halinde, yılda böbrek taşı
kırma (20), anjiyo (20), kalp ameliyatı (10), böbrek transplantasyonu (5) ve MRI (Magnetik
Resonance Luraging) (20), K.K.T.C.'de yapılamayan diğer ameliyatlar (40) sayıda olmak üzere
T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastahanelerinde ücretsiz tedavi imkânı sağlayacaktır.
Ancak, bu tür tedavilerde hastahanelerin genel bütçesinden yapılacak harcamalar karşılanabilecek,
bunun dışında olabilecek tüm harcamalar (olanaklar çerçevesinde karşılanmadığı takdirde) hasta
veya K.K.T.C. Hükümeti tarafından karşılanacaktır.
MADDE 7
T.C Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Şef ve Şef Yardımcılarının
bilgi ve becerilerini geliştirmek, asistan eğitiminde izlenecek müfredat programlarını görmek
amacıyla eğitim yılı içinde 1-3 aya kadar bir süre ile T.C. Sağlık Bakanlığı eğitim
hastahanelerinde, eğitim almalarını sağlayacaktır. Ancak, iaşe ve ibate masrafları imkânlar
dahilinde karşılanacaktır.
MADDE 8
Taraflar, K.K.T.C.'deki Devlet Hastahanelerinde Asistan Doktor ihtiyacını
karşılamak üzere, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yılda iki kez yapılacak Asistanlık Sınavının,
sınav sorularının cevap anahtarları ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanıp
gönderilmesini, sınav kağıtlarının da K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir
heyetlendirilmesini uygun görmüşlerdir.
MADDE 9
K.K.T.C.'deki uzman hekimlerden Şef ve Şef Yardımcısı olmak isteyen hekimlerin,
T.C.'de bu konulardaki ilgili Tüzük ve Yönetmelik usullerine göre sınava girmeleri, taraflarca
kabul edilmiştir.
T.C. kurallarına göre, şefi bulunan ve alt yapısı tamamlanan dallarda Tıp Uzmanlık
Sınavı (TUS)'nda başarılı olan T.C. vatandaşı doktorların da K.K.T C.'ye uzmanlık eğitimine
gönderilmesi taraflarca uygun görülmüştür.
MADDE 10
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın K.K.T.C. uyruklu doktorlara 1992 yılı için 30 kişilik
uzmanlık kontenjanı verilecek ve yarı süresini K.K.T.C.'de yapmakta olan K.K.T.C’li 7 doktora
Türkiye'de ihtisas olanağı sağlanacaktır. 1993 ve sonraki yıllar için uzmanlık alanları ve sayısı
karşılıklı olarak belirlenecek ve uzmanlık eğitimini yalnız tıp doktorları yapacaktır. Bu sayı her
ihtisas dalı için iki kişiyi geçmeyecektir.
İhtisas için T.C.'ye gönderilecek sağlık personelinin her türlü masrafı kendilerince
karşılanacaktır.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı Sağlık Meslek Liselerinde Hemşirelik, Ebelik, Sağlık
Memurluğu ve Radyograferlik konularında 1992 - 1993 öğretim yılı için K.K.T.C.'li gençlere,
T.C. mevzuatına uygun olarak onar (10) kişilik kontenjan verilmesi sağlanacaktır. Bu kontenjanlar
ihtiyaca göre her yıl gözden geçirilecektir.
MADDE 11
T.C. Sağlık Bakanlığı, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’nın temel sağlık hizmetleri alanında
halkın eğitimine yönelik, eğitim araç ve gereçlerinin teminine yardımcı olacaktır.
MADDE 12
Taraflar, sağlık kuruluşlarının, acil olan ilâç ihtiyaçlarının karşılanmasında imkânlar
nispetinde işbirliği yapacaklardır.
MADDE 13
Taraflar, bu Antlaşma çerçevesinde başlatılacak işbirliği ile ilgili gelişmeleri
değerlendirmek ve geleceğe yönelik işbirliği çalışmalarını hazırlamak üzere, her iki ülkeden de
ortak uzmanlar grubu kurulacaklardır. Ortak uzmanlar grubu, en az yılda bir kez olmak üzere
sırasıyla Türkiye'de ve K.K.T.C.'de toplanacaktır.
MADDE 14
Taraflar, bu Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, her iki ülke Sağlık
Bakanları arasında 29/08/1990 tarihinde imzalanan Antlaşma ile, antlaşmaya ek olarak imzalanan
19/01/1991 ve 05/06/1991 tarihli Ek Protokollerin geçerlilik süresinin sona ermesinde mutabık
kalmışlardır.
MADDE 15
Antlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.
Taraflardan herhangi biri Antlaşmanın sona erdirilmesi niyetini 6 ay önceden bildirmediği
takdirde, Antlaşmanın geçerlilik süresi 5 yıllık bir dönem için kendiliğinden uzayacaktır.
Antlaşma, her ikisi de Türkçe iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve 27 Mayıs 1992
tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Dr. Yıldırım AKTUNA
Sağlık Bakanı
ASLI GİBİDİR.
ÇALIŞMA VE SAĞLIK BAKANLIĞI
Lefkoşa: 29 Temmuz, l992.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Dr. Ertuğrul HASİPOĞLU
Çalışma ve Sağlık Bakanı
Download