constıtutıonal rıghts of foreıgners

advertisement
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
COUNCIL of STATE
TIBBİ UYGULAMA
HATALARINDAN KAYNAKLANAN
TAM YARGI DAVALARI
Full Remedy Actions Stem From
Medical Malpractice
Dr. Aydın AKGÜL
Danıştay Savcısı
2
SAĞLIK HİZMETİNDE
HİZMET KUSURU-I
Sağlık hizmetlerinde kusur; hizmetin,
•kuruluşunda-düzenlenmesinde- teşkilatlanmasında,
• bünyesindeki personelinde,
• işleyişindeki
•aksaklık, aykırılık, bozukluk, eksiklik veya sakatlık.
3
Tazmin Sorumluluğunun Şartları
Sağlık hizmetinden dolayı idarenin
sorumluluğunun doğabilmesi için;
• idari eylem
• kusur,
•zarar,
•illiyet bağının bulunması
şartları birlikte aranmaktadır.
4
SAĞLIK HİZMETİNDE
HİZMET KUSURU-II
• Sağlık hizmetinin sunumundan
kaynaklanan zarardan idarenin
sorumlu tutulabilmesi için; kusurun
ağır olması gerekmektedir.
5
SAĞLIK HİZMETİNDE
HİZMET KUSURU TÜRLERİ-I
1.Sağlık Hizmetinin Kuruluşunda ve
İşletilmesinde Yetersizlik
*Fenilketonüri tarama programı
çerçevesinde kan örneğinin geç
alınması, alınmasına rağmen teşhis
edilememesi, örneğin kaybedilmesi
*Hastaya ait dosyanın, NST
grafiklerinin kaybolması
6
SAĞLIK HİZMETİNDE
HİZMET KUSURU TÜRLERİ-II
2. Tıbbi Uygulama Hataları
• Uzmanlık (Yetki) Sınırının Aşılması
Bilgilendirme Eksikliği ve Rıza Sınırının
Aşılması
• Tanı Hatası
• Tedavi Hatası
• Özen Eksikliği
7
Uzmanlık (Yetki) Sınırının
Aşılması
• Hekim, kendi uzmanlık alanı dışındaki
konularda uygulamaya giderek uzmanlık
sınırını aşmamalı; müdahaleye yetkili olmalı.
*İcapçı uzman hekim bulunmasına karşın,
pratisyen hekim kararıyla başka hastaneye
sevk.
8
Tanı Hatası
• Zorunlu olarak kullanılması gereken tanı
yöntemi ve araçlarının kullanılmaması,
• Eksik araştırma, hatalı sonuca varılması.
*Karın ağrısı şikayetiyle gelinmiş, mide
perforasyonu geçirdiği halde böbrek taşı
tanısı konularak hasta yollanmış.
*Kalp ağrısı şikayetiyle gelmiş, ağrı kesici
iğne yapılmış, EKG’deki dalga değişikliğini
görmemesi.
9
Tedavi Hatası
• Uygulanan yöntemlere göre mutat
olmayan tedavi hataları için söz konusu.
• NST’lerde tekrarlayan deselerasyonları
normal kabul ederek daha ileri tetkik ve
tedaviye gerek görmeme.
• Trafik kazası, akciğer grafiklerinde çok
sayıda kot kırıkları ve pnönotaraks
saptayan doktorun, toraks tüpü takmayıp
hastayı stabil hale getirmeden sevk etmesi
10
Özen Eksikliği
• Ameliyat sırasında kullanılan koter cihazının
arızalı olması nedeniyle vücudu yanmış.
• Yoğun bakım ünitesinde yataktan düşme.
• Doğum sırasında meydana gelen perine
yırtığını haber vermeme, doğum sonrası vizite
sırasında tespit etmeme.
• Göz ameliyatında anestezi indüksiyonu
sırasında oksijen yerine azot protoksit verme.
11
TIBBİ UYGULAMA HATALARININ
TESPİTİ-BİLİRKİŞİ RAPORU
• Teknik ve özel bilgiyi gerektirdiğinden
bilirkişiye başvurulmaktadır.
• Bilirkişi raporu, hakim için bağlayıcı değil.
12
TIBBİ UYGULAMA HATALARININ
TESPİTİ-BİLİRKİŞİ RAPORU
• Bilirkişi raporu yetersiz ise, Adli Tıp Kurumundan
veya farklı bilirkişi görüşü alınması
istenilebilmekte.
• Ceza davasında alınmış Yüksek Sağlık Şurası
raporu açık ve net ise yeterli görülebilmekte.
• Adli Tıp raporu yetersiz görülür veya birbiriyle
çelişkili iki rapor söz konusuysa Adli Tıp Genel
Kurulu’ndan görüş alınması istenebilmekte.
13
DAVA
• Davacıların çocuğunun % 100
görme kaybına uğraması nedeniyle
açılmış.
• İdare Mahkemesi Adli Tıp Kurumu
3. İhtisas Kurulu’nun raporunu
esas almış.
14
ADLİ TIP KURUMU
• Adli Tıp Kurumu Kanunu 7. Madde
• İhtisas Kurulları (Bir başkan ve adli tıp uzmanı iki
üye ile birlikte)
• İkinci Adli İhtisas Kurulu birer;
• Radyoloji, Göz, KBB Hastalıkları, Genel Cerrahi
• Göğüs Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahi,
• Plastik.. Estetik Cerrahi, Nöroloji
• Ortopedi ve Travmatoloji.
• Üçüncü Adli İhtisas Kurulu birer;
• Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji
• İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Has., Göğüs
Hast., Enfeksiyon Hastalıkları
15
DANIŞTAY
• İdare Mahkemesince, hükme esas
alınan raporda, Üçüncü Adli Tıp
İhtisas Kurulunun, göz hastalıkları
uzmanının katılımının sağlandığı
belirtilmesine karşın göz hastalıkları
uzmanının imzası bulunmayan
raporunun hizmetin kusurlu işletilip
işletilmediğini açık ve net biçimde
ortaya koymadığı.
16
TEŞEKKÜRLER
Download