sosyal bilgiler etkin vatandaşlık

advertisement
ETKIN
VATANDAŞLIK
İÇIN ÇOCUK
HAKLARI
Çocuğum Haklarım Var!
DEFNE SÖZEN
6-D
Çocuk Hakları
Çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik,
davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli
büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin
yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum
sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla
herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği
düşüncesi 20 Kasım 1959'da Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu'nda "Çocuk Hakları
Bildirgesi" ile kabul edilmiştir. On ilkeden
oluşan bu bildirgedir.
Seçtiğim maddeler
2-)Ayrımcılık
5-)Eğitim Hakkı
IPSUM: Vivamus est ipsum,
vehicula nec, feugiat rhoncus,
accumsan id, nisl.
Ayrımcılığa günlük
hayatan örnekler:
'Kız çocuklarını kılık
kıyafet nedeniyle
kapılardan çevirmek
cahiliyet anlayışıdır'
Ayrımcılık
Çocuğa'yönelik'yaş'ayrımcılığı'nedir?
Çocuklar) ) dünyanın) birçok) yerinde) görece ) fiziksel) ve) siyasal)
güçsüzlüklerinden)dolayı)haksız)muameleye )maruz)kalmakta)ve )yasalar)
önünde )eşitlik) ilkesine) aykırı) olarak) ülke)poli>kalarının) oluşturulması)
süreçlerinden) dışlanıyorlar.) Bunun) sebepleri ) arasında ) çocukların)
özellikle ) hayatlarının) ilk) yıllarında) ye>şkinlere) bağımlı) olmaları) ) ve)
çocuklar))olarak)algılanmaları)da )bu)dışlamadaki)en)büyük)sebeplerden)
biri) olarak) karşımıza ) çıkıyor.Günlük) hayaCa) ise) bu) ayrımcılıklara)
tonlarca) örnek) var) mesela;okulda ) din) veya) ırk) yüzünden) çocuklar)
arkadaşları)haCa )öğretmenleri )taraEndan)dışlanıyorlar.Buna )da )çözüm)
olarak)bence)bu)kuralların)kalkması) bazı)dışlanmaları) engellemek) için)
özel)kanunlar)çıkarılmalı
Siz kimsiniz ? Millet
bu işin kararını
vermiş. Bu ülkede
ulusalcı diye bir şey
yok millet gerçeği var
bunu göreceksiniz. Bu
ülke
ne
kadar
erkelerin ülkesiyse
kadınların da ülkesidir
göreceksiniz."dedi.
Eğitim hakkının
ihlal edilmnesine
günlük hayattan
Eğitim hakkı nedir?
Eğitim hakkı, çocuğun en önemli temel haklarından biridir.
UNICEF’in 1999 Raporunda da belirtildiği gibi, okuma yazma
bilmeme çok ciddi sorunlara neden olmaktadır. Anne ve çocuk
ölümlerinin önde gelen etkenlerinden biri, annenin eğitim
düzeyinin düşüklüğü ya da hiç okuma yazma bilmemesidir. Kız
çocuklarının okullaşma oranındaki 10 puanlık bir artış
sonunda bebek ölüm hızı binde 4.1 azalmaktadır (38). Şu
halde, çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ile eğitim
hakkı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yaşam hakkının
yanı sıra, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlâk
gelişimi için eğitime gereksinimi vardır. İnsanın doğuştan
getirdiği yetenekleri geliştiren en önemli araç eğitimdir. Eğitim
olmadan insanlar üretken biçimde çalışamazlar, sağlıklarına
özen gösteremezler, kendilerini ve ailelerini gereği gibi
koruyamazlar ve kültürel açıdan zengin bir yaşam
sürdüremezler. Okuma yazma bilmemek, insanların
yaşadıkları toplumlarda, bütün halklar ve gruplar arasında
anlayışı, barışı ve hoşgörüyü, iki cinsiyet grubu arasında
eşitliği öngören bir ruhla yer almalarını güçleştirir. Konu
toplumun bütünü açısından ele alındığında, eğitim hakkının
gerçekleştirilmemesi, demokrasi ve toplumsal ilerleme, böylece
de uluslararası barışa ve güvenliğe zarar verecektir.
örnekler
Niğde’nin
Dündarlı
kasabasıyla ilgili
bir gazetede yer
alan 'İlkokulda
nişan, 11’inde
evlilik' haberine
kasaba halkından
tepki geldi.
Niğde’nin Dündarlı
kasabasıyla ilgili bir
gazetede yer alan
“İlkokulda nişan,
11 ’ i n d e e v l i l i k ”
haberine kasaba
halkından tepki
geldi.Dündarlı'da
yaşayan halk habere
tepki gösterirken;
Dündarlı Belediye
Başkanı Mehmet
Güler, bir gazetede
yer alan '11 yaşında
evleniyorlar.
KAYNAKÇA:
http://www.haberturk.com/gundem/haber/884988-ben-bir-tugcubasiydim http://www.ihop.org.tr/dosya/cocukadalet/
Politika_Yas-Ayrimciligi.pdf
http://www.iha.com.tr/gundem/ilkokulda-nisan-11inde-evlilik-haberine-tepki/296585
http://www.cocukhaklari.gov.tr/tr/content/show/25/birlesmis_milletler_cocuk_haklari_bildirisi.html
http://www.cocukhaklari.gov.tr/tr/content/show/25/birlesmis_milletler_cocuk_haklari_bildirisi.html
Download