ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) BRÜKSEL ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
ZİYARET KAPSAMINDAKİ GÖRÜŞMELERDE DİKKATE
ALINMASINI İSTEDİĞİNİZ KONULARI BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; Devlet Bakanı Sayın Zafer
ÇAĞLAYAN’ın Türkiye-AB ticari ilişkilerinin gündeminde bulunan konuları üst düzeyde ele
alabilmek amacıyla, 22-23 Nisan 2010 tarihlerinde Brüksel’e bir ziyarette bulunması ve bu
kapsamda Avrupa Komisyonu’nun Ticaret, Genişleme Sağlık ve Tüketici Politikası’ndan sorumlu
Komiserleri ile görüşmeler gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve Türkiye-AB ticari ilişkileri
kapsamında karşılaşılan sorunlar ve söz konusu ziyaret sırasında gündeme getirilmesinde fayda
görülen hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu ziyaret esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen
hususlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 29 Mart 2010 Pazartesi günü
mesai bitimine kadar, DTM’ye iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail:
[email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
2) DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN C
ŞEKERİ SATIŞLARI HAKKINDA
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; dahilde işleme izin belgelerine kayden
yapılan C şekeri satışına ilişkin düzenlenen faturalarda (belgeden belgeye satışlar hariç) KDV
Kanunu’nun 83 Seri No’lu Genel Tebliği çerçevesinde, “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici
17. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir.” ibaresinin yazılmasının
gerektiği ifade edilmektedir.
**************************************************
3) AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ICT PSP PROGRAMI
Devlet Planlama Teşkilatı’nın bir yazısına atfen Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız
bir yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) 2000 yılında kabul ettiği Lizbon Stratejisi hedeflerine uygun
olarak finansal destek sağlanan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çevre Programı”nın bileşenlerinden
biri olan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı” dahilinde 2010 yılı için proje
çağrısının başladığı ve 1 Haziran 2010 tarihinde son bulacağı bildirilmektedir.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Yazıda devamla, anılan program çerçevesinde oluşturulan konsorsiyumlara Türkiye’den de
tarafların katılarak proje başvurusunda bulunabildiği ve program bütçesinden destek alabildiği; bu
bağlamda, merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin yanı sıra büyük ve küçük
özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin konsorsiyumlara katılarak proje teklif
edebilecekleri ayrıca, konuya ilişkin detaylı bilgiye http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ ve
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
internet
adreslerinden
ulaşılabileceği gibi aşağıda belirtilen “Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları”ndan da bilgi alınabileceği
ifade edilmektedir.
Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları :
Hakan Yerlikaya / Özhan Yılmaz
Tel : 0.312.294 64 17
Faks : 0.312.294 64 77
**************************************************
4) AB ÜLKELERİNE PATATES İHRACATI YAPAN
FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE!
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan
aldığımız bir yazıda; 19-25 Kasım 2010 tarihlerinde patates siğilinin (Synchytrium endobioticum)
ülkemizdeki durumu, üretim alanları ve Avrupa Birliği’ne ihracat aşamasındaki patatesin
sertifikasyon ve bitki sağlığı kontrol sistemi ile ilgili çalışma kapsamında Avrupa Komisyonu Sağlık
ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’nden (DG-SANCO) alınan taslak rapora istinaden
ülkemizden AB ülkelerine yapılacak patates ihracatında uygulanacak işlemlerin belirlendiğinin
belirtildiği,
Buna göre;
- Patates üretim alanlarında görülen karantinaya tabi zararlı organizmaların temiz yerlere
bulaşmasını önlemek, üretim alanları ve depolama yerlerinin kayıt altına alınarak patateslerin
dolaşımının izlenmesini, herhangi bir karantina organizmasının tespiti durumunda ise kaynağının
belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında
Yönetmelik”in yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
- Söz konusu Yönetmelik gereğince ihraç edilecek patateslerin üretim izni alınmış yerlerde
üretilmiş olması ve bir yerden bir yere nakledilmiş ise “Patates Taşıma ve Satış Sertifikası” ile
nakledilmiş olma şartının aranacağı,
- Depolardan yapılan ihracatlarda ise “Depolama İzin Belgesi”nin aranacağı,
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
- AB’ye patates ihracatımızda Synchytrium endobioticum’dan (Avrupa’da bilinen Irk-I hariç
ve başta Irk-6, Irk-18 ve Irk-38 olmak üzere bütün ırklardan) ari olduğu bilinen alanlardan elde
edilen sağlıklı yumruların gönderileceği; bu doğrultuda, Niğde ve Nevşehir illeri ile Kayseri ili
Yeşilhisar ilçesi ve bu ilçeye sınırı olup patates üretimi yapan diğer ilçelerden AB ülkelerine patates
ihracatının yapılamayacağı,
- AB ülkelerine ihraç edilecek patateslerin orijine göre lot bazında tasniflenerek donanımlı
depolarda muhafaza edileceği, bu ürün sevkiyatlarının kontrolü için yapılan başvurularının
depolama tesisinde numune kontrol masası (beyaz renkli) ve yeterli ışıklandırma gibi fiziki şartların
sağlanmadığı durumlarda değerlendirilmeyeceği,
- Yeterli donanımı olmayan depolarda bu koşullar sağlanıncaya kadar ihracat kontrollerinin
yapılmayacağı ve bu depolardan patates ihracatı yapılmasına izin verilmeyeceği, olması gereken
depo koşulları ile ilgili bu duyuruların ihracatçı firmalarımızın mağdur olmayacak şekilde ilgili
yerlere zamanında yapılacağı,
- AB ülkelerine ihraç edilecek patates sevkiyatlarının bütün kontrol ve sertifika aşamaları
tamamlanıp inspektör ve gümrük görevlilerinin gözetiminde fiili ihracatı gerçekleşene kadar olan
prosedürün titizlikle takip edilerek, mühürlenmiş ürün partilerinin Avrupa Birliği’ne çıkışının
sağlanacağı,
ifade edilmektedir.
**************************************************
5) “FOOD & HOTEL THAİLAND 2010 FUARI”
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
T.C. Bangkok Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden aldığımız bir yazıda; Tayland’da
gıda ve gıda teknolojileri alanında önemli organizasyonlardan biri olan “Food & Hotel Thailand
2010 Fuarı”nın 15-18 Eylül 2010 tarihleri arasında Bangkok’ta düzenleneceği ifade edilmektedir.
Anılan yazıda; söz konusu fuara gıda ve gıda teknolojileri alanında faaliyet gösteren
firmaların katılabileceği belirtilmektedir.
Başvuru ve Bilgi İçin :
Bangkok Müşavirliği Tic.Müşavirliği
Tel : +66-2-274 7913, 7914, 7262
Faks : +66-2-274 7998
E-mail : [email protected]
**************************************************
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
6) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) aldığımız bir yazıda; 7-9 Haziran 2010 tarihleri arasında Moskova’da
“Atomexpo 2010 Uluslararası Forumu”nun düzenleneceği ve konu ile ilgili detaylı bilgiye
www.atomexpo.com web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
***************************
5
Download